Prezentácia katedry

Katedra romanistiky (KRO) FF UMB ponúka uchádzačom ako jedna z mála romanistických katedier na Slovensku neučiteľské vzdelávanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v troch románskych jazykoch – francúzštine, španielčine a taliančine. Sekcia francúzskeho jazyka ponúka aj dvojstupňové vzdelávanie v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii jazykov.

KRO sa môže pochváliť úspechmi svojich študentov, ktorí sa zúčastňujú na významných domácich aj zahraničných podujatiach, napr. na Festivale frankofónnych študentov zo strednej a východnej Európy v Bukurešti organizovanom Univerzitnou agentúrou frankofónie (AUF), či na simulovanej konferencii Model European Union v Štrasburgu (ide o najväčšiu a najrealistickejšiu simuláciu európskej politiky, ktorá sa každoročne odohráva v priestoroch Európskeho parlamentu).
Študenti z radov KRO sa tiež ako tlmočníci a prekladatelia úspešne zhostili úlohy stážistov v rámci podujatí organizovaných Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom školstva SR pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Nemožno opomenúť ani ich účasť na prekladateľských univerziádach a na prekladateľských stážach na pôde inštitúcií EÚ v Bruseli a Luxemburgu ponúkaných Generálnym riaditeľstvom EÚ pre preklad, ktoré pravidelne absolvujú.
Niektorí z úspešných stážistov boli oslovení, aby pôsobili v európskych inštitúciách aj po ukončení ich magisterského štúdia na FF UMB. Z mnohých absolventov banskobystrického učiteľského štúdia francúzskeho jazyka KRO FF UMB sa stali kvalitní vyučujúci tohto jazyka najmä (ale nielen) v stredoslovenskom regióne.

KRO sa na základe spolupráce s vyššie spomínanou Univerzitnou agentúrou frankofónie (AUF) podarilo vytvoriť v priestoroch FF UMB tzv. Centrum univerzitnej úspešnosti (CRU) v podobe multimediálnej didaktickej učebne francúzskeho jazyka. Vznikol tak priestor pre všetkých frankofónnych vyučujúcich i študentov UMB, ktorý je zásobený knižnými i audiovizuálnymi zdrojmi najmä frankofónnej proveniencie a moderným technickým vybavením, ktoré sa využíva na výučbu, organizovanie rôznych pozvaných prednášok kolegov a špecialistov z iných univerzít a z praxe, ako aj na organizovanie rôznych informačných seminárov pre učiteľov i študentov francúzskeho jazyka a na mimoškolské aktivity (premietania, workshopy, informačné či kultúrne večery, atď.) organizované frankofónnymi vyučujúcimi i študentmi UMB.

Pod sekciou francúzskeho jazyka KRO pôsobí aj študentská asociácia Pont francophone, ktorej dobrovoľní členovia úzko spolupracujú s inými frankofónnymi študentskými asociáciami v rámci UMB (napr. EFPOLIT) a tiež s banskobystrickou pobočkou Alliance française pri organizovaní rôznych kultúrnych aktivít, kvízov, pozvaných prednášok, premietaní filmov, ktoré sú určené najmä na propagáciu francúzskeho jazyka a kultúry a študijných programov s nimi spojených v kontexte banskobystrického regiónu.

Pod KRO patrí aj Knižnica Vladimíra Olerínyho, rodáka z Banskej Bystrice, laureáta troch Cien Jána Hollého, držiteľa španielskej Striebornej medaily za zásluhy v krásnych umeniach a Kríža Občianskeho rádu Alfonza X. „Múdreho" udeleného španielskym kráľom Juanom Carlosom I., ktorý sa rozhodol venovať svoju súkromnú zbierku kníh pre potreby študentov a vyučujúcich katedry. Dar profesora Olerínyho predstavuje viac ako 1000 knižných titulov, predovšetkým španielskych a latinskoamerických autorov, špecializovaných časopisov a učebníc.

Okrem vzdelávacieho procesu, ktorý KRO FF UMB zabezpečuje, je dôležité a (v rámci Slovenska) osobité aj výskumné zameranie jej členiek a členov, ktorých projektové a publikačné aktivity sa sústreďujú najmä na nasledovné oblasti výskumu: kontrastívny výskum gramatického metajazyka; jazyk a komunikácia v nových médiách; translatológia (so zameraním na audiovizuálny preklad); interkomprehenzia v rámci príbuzných i nepríbuzných jazykov a interkultúrne štúdiá.