Projekt INTERNACIONALIZÁCIE ŠTÚDIA úspešne napreduje

V polovici septembra sa Filozofickej fakulte UMB uskutočnilo druhé pracovné stretnutie projektového tímu Katedry slovenského jazyka a komunikácie a delegátok partnertskej Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena  v rámci medzinárodného projektu, zameraného na  internacionalizáciu vysokoškolského štúdia.  

Ako je známe, projekt Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici s obdobím riešenia na roky 2017–19 je zameraný na podporu vzdelávania v oblasti humanitných a spoločenských vied. V rámci rozpracúvania vymedzených úloh v aktivite II.3 všeobecná jazykoveda: inovácia existujúceho študijného programu  3. stupňa v slovenskom jazyku riešiteľská Katedra slovenského jazyka a komunikácie (KSJK) FF UMB v dňoch 10.–14. septembra 2018 privítala na svojej pôde delegáciu z partnerskej Ruskej štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena v Skt. Peterburgu na druhom recipročnom pobyte. Pracovníčka Katedry vzdelávacích technológií vo filológii prof. Larisa N. Beľajevová a vedúca Katedry interkultúrnej komunikácie prof. Irina P. Lysakovová po presune z letiska Viedeň-Schwechat do Banskej Bystrice a po udomácnení ihneď započali plniť vymedzené úlohy podľa pripraveného programu.

V utorok 11. septembra sa v priestoroch katedry uskutočnilo pracovné zasadnutie riešiteľského tímu s oboma delegátkami. Za hostiteľskú inštitúciu sa rokovania zúčastnili: vedúci KSJK FF UMB prof. Pavol Odaloš, koordinátor aktivity prof. Vladimír Patráš, členka riešiteľského tímu, prorektorka UMB pre pedagogickú činnosť doc. Janka Klincková, prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. Katarína Chovancová a projektová spolupracovníčka doc. Viktoria Liashuk z Katedry slovanských jazykov FF UMB. V súlade s projektovými aktivitami a vlastnou náplňou zasadnutia boli prítomní aj ďalší členovia KSJK: prof. Jaromír Krško a Dr. Lujza Urbancová. Na stretnutí bola venovaná hlavná pozornosť podmienkam a príprave východiskovej verzie dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore všeobecná jazykoveda. Dohoda ako konkretizácia medzinárodnej zmluvy o spolupráci uzavretej vo februári t. r. po zapracovaní pripomienok a vyladení paragrafovaného znenia bude predložená ruskej strane na posúdenie a poslúži na utvorenie predfinálneho variantu. Súčasťou zasadnutia sa stalo aj prerokovanie námetov na pôsobenie zamestnancov KSJK v Ruskej federácii prostredníctvom prednášok, oponovania kvalifikačných prác, na projektovú vedeckovýskumnú spoluprácu, na spoločné publikačné počiny v okruhu všeobecnej jazykovedy a ďalšie zmluvné aktivity. Obe zahraničné spolupracovníčky vysoko ocenili odbornú a manažérsku pripravenosť domácej zostavy a spolupracovníkov.

V stredu 12. septembra a vo štvrtok 13. septembra kolegyne zo Skt. Peterburgu popri plnení projektových úloh predstavili výsledky svojich vedeckovýskumných aktivít na 10. medzinárodnej vedeckej konferencii o komunikácii. Prestížny konferenčný seriál pod gestorstvom katedry sa započal v jeseni 1991 a úspešne trvá dodnes. Obe projektové spolupracovníčky spolu s ďalšími zahraničnými účastníkmi konferencie oficiálne, v zastúpení dekana prijal prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou a súbežne poverený prodekan pre medzinárodné vzťahy FF UMB doc. Ivan Šuša.

            Druhý pracovný pobyt členiek partnerskej strany z Ruskej federácie potvrdil úspešné napredovanie v riešení projektu. Ostáva tešiť sa na ďalšie prínosné kontakty, trpezlivo, dôkladne zabezpečovať stanovené úlohy, a tak profesionálne, odborne i ľudsky potvrdzovať oprávnenosť nadviazanej, rozvíjanej a prínosnej spolupráce.

 

Vladimír Patráš

koordinátor projektovej úlohy