Štátne skúšky a záverečné práce

 

HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A SÚVISIACICH ŠTUDIJNÝCH POVINNOSTÍ V AKADEMICKOM ROKU 2017/18

  RIADNY TERMÍN OPRAVNÝ/NÁHRADNÝ TERMÍN
Obdobie na ukončenie študijných povinností do 1. 6. 2018 do 22. 6. 2018
Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP do 15. 6. 2018 do 29. 6. 2018
Prihlásenie na štátnu skúšku do 15. 6. 2018 do 29. 6. 2018
Štátne skúšky (s obhajobou záverečnej práce) 23. 8. 2018  

 


ODPORÚČANÝ POSTUP PRI VÝBERE TÉMY ZÁVEREČNEJ PRÁCE ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA, JEJ VYPRACOVANÍ A ODOVZDANÍ

  1. Záverečná práca je finálnou a neoddeliteľnou súčasťou štúdia každého študijného programu (§ 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  2. V súlade s Harmonogramom štúdia na FF UMB v akademickom roku 2017/2018 si vyberte do 5. mája 2018 tému záverečnej práce z ponuky tém v AiS schválených garantom študijného programu. Po konzultácii s vedúcim zvolenej práce o jej zameraní a cieľoch sa následne prihláste na zvolenú tému v AiS.
  3. Pri vypracovaní záverečnej práce postupujte podľa pokynov vedúceho práce dohodnutých na prvej konzultácii, ďalší postup priebežne konzultujte s vedúcim práce.
  4. Rešpektujte postup spracovania záverečnej práce v súlade so smernicou č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v banskej Bystrici a dodatkom č. 1 k uvedenej smernici: http://www.ff.umb.sk/dokumenty/dokumenty-ff-umb.html
  5. Pri odovzdaní záverečnej práce postupujte podľa bodov (9) – (11) čl. 16 Záverečná práca Študijného poriadku FF UMB v Banskej Bystrici.

 

  Legislatíva upravujúca záverečné práce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici