Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štátne skúšky a záverečné práce

 

HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A SÚVISIACICH ŠTUDIJNÝCH POVINNOSTÍ V AKADEMICKOM ROKU 2018/19

  RIADNY TERMÍN OPRAVNÝ/NÁHRADNÝ TERMÍN
Vyučovanie 4. 2. - 27. 4. 2019  
Obdobie na ukončenie študijných povinností do 1. 6. 2019 do 22. 6. 2019
Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP do 7. 6. 2019 do 1. 7. 2019
Prihlásenie na štátnu skúšku do 7. 6. 2019 do 1. 7. 2019
Štátne skúšky (s obhajobou záverečnej práce) 25. 6. 2019  26. 8. 2019

 


ODPORÚČANÝ POSTUP PRI VÝBERE TÉMY ZÁVEREČNEJ PRÁCE ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA, JEJ VYPRACOVANÍ A ODOVZDANÍ

  1. Záverečná práca je finálnou a neoddeliteľnou súčasťou štúdia každého študijného programu (§ 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  2. V súlade s Harmonogramom štúdia na FF UMB v akademickom roku 2018/2019 si vyberte do 4. mája 2019 tému záverečnej práce z ponuky tém v AiS schválených garantom študijného programu. Po konzultácii s vedúcim zvolenej práce o jej zameraní a cieľoch sa následne prihláste na zvolenú tému v AiS.
  3. Pri vypracovaní záverečnej práce postupujte podľa pokynov vedúceho práce dohodnutých na prvej konzultácii, ďalší postup priebežne konzultujte s vedúcim práce.
  4. Rešpektujte postup spracovania záverečnej práce v súlade so smernicou č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a dodatkom č. 1 k uvedenej smernici: https://www.ff.umb.sk/dokumenty/smernice.html
  5. Pri odovzdaní záverečnej práce postupujte podľa bodov (9) – (11) čl. 16 Záverečná práca Študijného poriadku FF UMB v Banskej Bystrici.

 

  Legislatíva upravujúca záverečné práce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

Prílohy ku stránke: