Klub športu pre všetkých a ŠK UMB

Pri UMB vznikol nový športový klub s názvom KLUB ŠPV pri UMB, ktorý ponúka väčšinu aktivít pre študentov a zamestnancov UMB a ich rodinných príslušníkov aj cudzích.

V ponuke Klubu ŠPV pri UMB sú tieto pohybové aktivity: Plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, Power Zumba, Country tance,  jumping, klasická a športová masáž.

- poybové aktivity podľa programu Klubu ŠPV pri UMB vo večerných hodinách určených pre študentov a zamestnancov UMB v ZS 2019 budú zverejnené na stránke www.ktvs.sk / Klub ŠPV UMB / od 23.9.2019

- masáže pre študentov a zamestnancov budú realizované na rektoráte UMB Národná 12, miestnosť- fitnes, Banská Bystrica na preukaz v hodnote 25 € / 4 x 20 min. alebo 2 x 40 min. /

Platný preukaz KŠPV UMB oprávňuje účasť na ktorejkoľvek aktivite počas zimného a letného semestra. Šudenti a zamestnanci UMB si môžu prísť zakúpiť známky  a preukazy na ZS  alebo na celý akademický rok. 

Členom Klubu ŠPV sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok semestrálna známka 20 € / zamestnanci aj ich rodiný príslušníci a študenti UMB/ ročná známka 30 € na zimný a letný semester.  

 Poplatky je možné zaplatiť u  Dr. J. Palovičovej, PhD.

Adresa KŠPV pri UMB: vedľa internátov a  jedálne UMB Tajovského 40

/ nízka budova vedľa parkoviska/  priniesť foto a doklad totožnosti /

Masáže je potrebné objednať na mailovej adrese: klubspv@umb.sk, kontakt: 0907801191

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. – predseda KŠPV UMB kontakt: klubspv@umb.sk

  

Športový klub UMB otvára iba aktivity: gymnastiku a basketbal.

V ZS začíname 23.9.2019

Gymnastika - pondelok a utorok 18:30 - 20:00

Basketbal - pondelok

Členské sa vyberá zvlášť na pohybové aktivity:

- v gymnastickej telocvični 15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 20€ za jeden semester. Na obidva semestre 25€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 35€. Predaj známok a preukazov od 23.9.2019  v čase 18.30 - 20.00 hod. a potom každý pondelok a utorok v tomto čase.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. J. Kremnického, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 10 / Priniesť foto, členský poplatok/

 

- basketbal 10€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 15€ za jeden semester.  Na obidva semestre15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 25€.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. A. Izákovej, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 51 / Priniesť foto, členský poplatok / 

 

 

Prílohy ku stránke: