Klub športu pre všetkých a ŠK UMB

KLUB ŠPV pri UMB, ktorý ponúka väčšinu aktivít pre študentov a zamestnancov UMB / okrem gymnastiky a basketbalu /  ich rodinných  príslušníkov aj cudzích nadšencov športu.

V ponuke Klubu ŠPV pri UMB sú tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitnes – posilňovňa, Power Zumba, Country tance,  jumping, klasická a športová masáž.

- masáže pre študentov a zamestnancov budú realizované na rektoráte UMB Národná 12, miestnosť- fitnes, Banská Bystrica na preukaz v hodnote 25 € / 4 x 20 min. alebo 2 x 40 min. /

Platný preukaz KŠPV pri UMB oprávňuje účasť na ktorejkoľvek aktivite počas zimného a letného semestra. Členom klubu sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok 20 € na ZS 2020  a  30 € na celý akademický rok 2020 /2021. 

Členovia KŠPV pri UMB, ktorí si zakúpili známku na LS 2020  a na akademický rok 2019/20 nemusia platiť členský poplatok na ZS 2020, môžu navštevovať všetky pohybové aktivity, ktoré budú v pláne na ZS 2020.

Plán pohybových aktivít zverejníme  7.10. 2020.

Predaj známok a preukazov na ZS 2020 / 20 €  /a akademický rok 2020/21 / 30€ /.

29.9.2020  od 16.00 do 17.00 hod.

30.9.2020 od 16.00 do 17.00 hod.

6.10.2020 od 16.00 do 17.00 hod.

7.10.2020 od 16.00 do 17.00 hod.

Členský poplatok je možné zaplatiť u  Dr. J. Palovičovej, PhD.

Adresa KŠPV pri UMB: vedľa internátov a  jedálne UMB Tajovského 40

/ nízka budova vedľa parkoviska/  priniesť foto a doklad totožnosti /

Masáže je potrebné objednať na mailovej adrese: klubspv@umb.sk, kontakt: 0907801191

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. – predsedníčka KŠPV UMB kontakt: klubspv@umb.sk

 

Športový klub UMB otvára iba aktivity: gymnastiku a basketbal.

V ZS začíname 12.10.2020

Gymnastika - pondelok a utorok 18:30 - 20:00

Basketbal - pondelok

Členské sa vyberá zvlášť na pohybové aktivity:

- v gymnastickej telocvični 15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 20€ za jeden semester. Na obidva semestre 25€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 35€. Predaj známok a preukazov od 12.10.2020  v čase 18.30 - 20.00 hod. a potom každý utorok v tomto čase.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. J. Kremnického, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 10 / Priniesť foto, členský poplatok/

 

- basketbal 10€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 15€ za jeden semester.  Na obidva semestre15€ študenti a zamestnanci UMB, ostatní 25€.

Poplatky je možné zaplatiť u Mgr. A. Izákovej, PhD., na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 51 / Priniesť foto, členský poplatok /