Konferencia Cirkevné knižnice

Cirkevné knižnice - ich funkcie a význam v dejinách
Duchovná kultúra je imanentnou súčasťou historického vývoja a v modernej historickej vede sa táto axióma odráža čoraz väčším priestorom vyhradeným pre skúmanie a spracovávanie jednotlivých aspektov dejín duchovnej kultúry. V našom geopolitickom priestore je tento záujem prirodzene znásobený aj snahou o nadviazanie prerušenej kontinuity výskumu tejto oblasti z období predchádzajúcich.V tematickom zameraní pripravovanej konferencie sledujúcom výskum cirkevných dejín, dejín vzdelanosti i dejín knižnej kultúry nachádzame prienik hneď troch podstatných sfér duchovnej kultúry, ktoré svojím významom ovplyvňovali a determinovali, resp. ovplyvňované a determinované boli aj politickými dejinami. Takýmto fenoménom sú aj historické cirkevné knižnice, ktoré predstavujú zaujímavý a informačne bohatý objekt historického výskumu. Z hľadiska praxe sa v spojitosti s nimi vynára aj otázka ich ďalšieho poslania, resp. ich sprístupňovania a využívania pre vedecké a pedagogické aktivity.

  Prihlášku na konferenciu nájdete tu...
  Program konferencie vo forme skladačky je tu...

Vychádzajúc z týchto intencií sa organizátori konferencie rozhodli ponúknuť priestor pre analytické i syntetické vstupy sledujúce uvedené nosné línie dejín duchovnej kultúry a umožniť vedeckú diskusiu nad dosiahnutými výsledkami, ďalším smerovaním výskumu v tejto oblasti i nad praktickými otázkami uchovávania, prezentácie a využívania kultúrneho dedičstva historických cirkevných knižníc v modernej dobe.


Zoznam prihlásených účastníkov konferencie a názvy ich príspevkov
Cirkevné knižnice ich funkcie a význam v dejinách
6. – 8. novembra 2007

DOMÁCI  ÚČASTNÍCI

1. Július Alberty, Prof. PhDr. et Dr. h. c., CSc., Katedra histórie FHV UMB Banská Bystrica - Evanjelické historické knižnice a problematika ich spracúvania
2. Mária Bôbová, Mgr., Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica – Katalógy knižnice Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Banskej Bystrici z 19. storočia
3. Františka Čechová, PhDr., HÚ SAV (externý doktorand) – Výskum gramotnosti richtárov a prísažných vo vizitačných protokoloch nitrianskej diecézy
4. Branislav Dado, Mgr., Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brusno – Knižnica piaristického gymnázia v Banskej Štiavnici
5. Marcela Domenová, Mgr. Štátna vedecká knižnica v Prešove – Inkunábuly a tlače 16. storočia ako súčasť fondu eparchiálnej knižnice v Prešove
6. Lívia Fábryová, Mgr., Slovenská národná knižnica – Diecézna knižnica v Nitre a jej tlače 16. storočia
7. Miroslav Glejtek, Ing., Katedra histórie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Historický exlibris a supralibros v tlačiach knižných fondov Piaristov v Nitre
8. Igor Graus, PhDr., Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica – Knižnice banskobystrických cirkevných inštitúcií do konca 16. storočia
9. fr. Gabriel Peter Hunčaga, Mgr. et Mgr., OP – Knihy, knižnice a dominikáni v 13. a 14. storočí
10. Václav Ježek, ThDr., PhD., Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity – Církev a knižní kultura v Byzanci
11. Erika Juríková, Mgr., PhD., Katedra klasických jazykov, FFTU, Trnava – Osudy knižnice Arcibiskupského gymnázia v Trnave
12. Klára Komorová, Mgr., PhD., Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav – Františkánske knižnice – ich význam pre dejiny knižnej kultúry na Slovensku
13. Miloš Kovačka, doc. PaedDr., PhD., Slovenská národná knižnica – Tranovského knižnica v dejinách slovenskej hymnológie
14. Rastislav Kožiak, PhDr., PhD., Katedra histórie, FHV UMB, Banská Bystrica – Christianizácia a kresťanské vzdelávanie misionárov vo včasnom stredoveku
15. Lucia Lichnerová, Mgr., PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy, FFUK, Bratislava – Nemecká „kniha“ ako súčasť evanjelickej kazateľskej a meštianskej knižnice 17. storočia na Slovensku
16. Henrieta Lisková, PhDr., Katedra histórie, FHV UMB, Banská Bystrica – Náboženské predstavy a cirkev v živote mešťana
17. Adriana Matejková, Mgr., PhD., Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica – Teologická literatúra vo fonde banskoštiavnickej lyceálnej knižnice
18. Imrich Nagy, Mgr., PhD., Katedra histórie, FHV UMB, Banská Bystrica – Humanista Erazmus na Slovensku (Erazmovo dielo v  cirkevných knižniciach 16. storočia na území Slovenska)
19. Vladimír Olejník, Mgr., Spišská Kapitula – Dejiny a súčasnosť knižníc Spišskej Kapituly
20. Peter Rusnák, Mgr., Diecézna knižnica biskupa Dr. Štefana Moysesa, Kláštor pod Znievom – Kniha kníh v knižnici knižníc – Biblia v Diecéznej historickej knižnici biskupa Dr. Štefana Moysesa v Kláštore pod Znievom
21. Peter Sabov, Mgr. Slovenská národná knižnica – Problematika a výskum pasportizácie cirkevných historických knižníc na Slovensku
– Rekonštrukcie osobných historických knižníc cirkevných hodnostárov v Slovenskej národnej knižnici v Martine
22. Helena Saktorová, Mgr., PhD., Slovenská národná knižnica – Knižnica olomouckého biskupa Stanislava Turzu
23. Michal Slivka, Doc. PhDr., CSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave – Knižnice v stredovekých sakrálnych objektoch (zameranie na kláštorné knižnice)
24. Juraj Šedivý, PhDr. MAS., PhD., Katedra archívnictva a PVH, FiF UK v Bratislave – Knižnica Bratislavskej kapituly alebo čo nového v stredoveku
25. Jozef Šelepec, PhDr. Štátna vedecká knižnica v Prešove – Gréckokatolícke farské knižnice na východnom Slovensku v 19. storočí
26. Katarína, Šotkovská, Mgr., Katedra klasických jazykov FF TU Trnava – Teologická knižnica v Trnave
27. Mária Špernogová, Mgr., Slovenské Národné Múzeum – Spišské múzeum v Levoči – Stredoveká knižnica Jána Henckela v Levoči a osud stredovekých kódexov a prvotlačí
28. Soňa Šváčová, Mgr., Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Periodická tlač vo fondoch banskobystrických cirkevných knižníc

ZAHRANIČNÍ  ÚČASTNÍCI

Česká republika
29. Marie Bláhová, Prof., PhDr., DrSc., Filozofická fakulta UK, Praha (Česko) – Intelektuální život v přemyslovských Čechách
30. Jiří Glonek, Mgr. ; Rostislav Krušinský, Bc., Vědecká knihovna v Olomouci (Česko) – Rušení klášterních knihoven na Moravě za Josefa II.
31. Jana Grollová, Mgr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity (Česko) – Proměny výchovy a její role v duchovní kultuře středověku na příkladu traktátové literatury reformního hnutí přelomu 14. a 15. století
32. Marta Hradilová, PhDr., Masarykův ústav - Archiv AV ČR (Česko) – Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově
33. Hedvika Kuchařová, Mgr., PhD., Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Česko) – Strahovská knihovna ve službách veřejnosti od konce 18. století do současnosti
34. Lubomír Novotný, Mgr., Vědecká knihovna v Olomouci (Česko) – Možnosti spolupráce mezi historickými církevními knihovnami a vysokými školami -  pohled z praxe
35. Jindra Pavelková, Mgr., Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě, Klášter Rajhrad (Česko) – Benediktinský klášter v Rajhradě jako centrum osvícenské vzdělanosti a snaha současníků po co nejlepším zpřístupnění jeho bohatých knihovních fondů
36. Tošnerová Marie Mgr., Masarykův ústav – Archiv AV ČR (Česko) – Farní kroniky berounského vikariátu

Poľsko
37. Waldemar Graczyk, Ks. dr hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poľsko) – Kultura książki środowiska katedralnego płockiego w średniowieczu
38. Michal Gronowski, dr., OSB (Poľsko) – Knižná kultúra v benediktínskych kláštoroch
39. Anna Ksiązek, Akademia Świętokrzyksa J. Kochanowskiego v Kielcach – diplomantka (Poľsko) – Illuminacje XIII wiecznego psałterza Potocich z Biblioteki Narodowej w Warszawie
40. Jolanta M. Marszalska, Dr., Kustosz zbiorów Biblioteki Opactwa Cystersów w Szczyrzycu (Poľsko) – Kultura umysłowa cystersów szczyrzyckich na podstawie zachowanego księgozbioru klasztornego
41. Anna Pobóg – Lenartowicz, dr hab. prof. UO, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego (Poľsko) – Biblioteki kanoników regularnych w Polsce w okresie średniowiecza

Ukrajina
42. ??????? ??????, ???????????? ??????? ?????????? ??. ???????????, ???????? ???????????? ????, ???? (???????) – ???????????? ?????????????? ??????????????, ????????????? ???????????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????

??. ?????????, ?????????????????? ?????? /XVII - XX ??./
43. ???????????-????????? ????? ????????, ???????? ???????????? ????, ???????????? ??????? ?????????? ??. ???????????, ???? (???????) – ?????????? ????????? ?????? ????? ?????????? ? ????????: ??????? ? ??????????? ?????? ?????
44. ???? ?????? ???????????, ???????? ?????????????? ????, ???????????? ??????? ?????????? ??. ???????????, ???? (???????) – ?????? ?????????? ? ????????? ????????????? ?????? ? ???????? ???? ???????? [?? ??????? ?????????? ??????????? ????????, ?????????? ? ????????????? ??????? ????? ??????? ?????? ??????????]
45. ??????? ????????? ????????, ???????????? ??????? ?????????? ??. ???????????, ???? (???????) – ?????????? ???????????? ??????? ????????? ?. ????? (???. XX – ???. XXI ??.)

Maďarsko
46. Ásványi Ilona, Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma (Maďarsko) – Osud maďarských cirkevných knižníc v druhej polovici XX. storočia – s osobitným zreteľom na poprevratovú dobu (1989)
47. Bériné Bíró Berta, Országos rabbiképző-zsidó egyetem könyvtára, Budapest (Maďarsko) – 130-ročná knižnica Krajinskej rabínskej židovskej univerzity
48. Czékli Béla, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár (Maďarsko) – Spolupráca medzi cirkevnými knižnicami
49. Dobri Mária, Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely (Maďarsko) – Diecézna knižnica v Szombathely a jej historickovedné rarity
50. Hubert  Gabriella, dr.Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest (Maďarsko) – Typy zbierok a historické vrstvy v Evanjelickej krajinskej knižnici v Budapešti
51. Kiss Tamás, Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár (Maďarsko) – Vznik a význam starého knižného fondu Diecéznej knižnice v Győri
52. Krajczárné Čierna Lubica, dr., PhD., Berzsenyi Dániel Főiskola Történettudományi Intézet, Segédtudományi Tanszék, Szombathely (Maďarsko) – Knižná pozostalosť jedného opáta z prvej polovice 19. storočia
53. Löffler Erzsébet - Balogh Ferenc, Főegyházmegyei Hatóság, Eger (Maďarsko) – Úloha Lýcea v kultúrnych dejinách mesta Eger
54. Polgár Marianna dr., PhD, Berzsenyi Dániel Főiskola Történeti Intézet, Szombathely (Maďarsko) – Diecézna knižnica v Szombathely ako miesto pre historické vzdelávanie a výskum