Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia Cirkevné knižnice

Cirkevné knižnice - ich funkcie a význam v dejinách
Duchovná kultúra je imanentnou súčasťou historického vývoja a v modernej historickej vede sa táto axióma odráža čoraz väčším priestorom vyhradeným pre skúmanie a spracovávanie jednotlivých aspektov dejín duchovnej kultúry. V našom geopolitickom priestore je tento záujem prirodzene znásobený aj snahou o nadviazanie prerušenej kontinuity výskumu tejto oblasti z období predchádzajúcich.V tematickom zameraní pripravovanej konferencie sledujúcom výskum cirkevných dejín, dejín vzdelanosti i dejín knižnej kultúry nachádzame prienik hneď troch podstatných sfér duchovnej kultúry, ktoré svojím významom ovplyvňovali a determinovali, resp. ovplyvňované a determinované boli aj politickými dejinami. Takýmto fenoménom sú aj historické cirkevné knižnice, ktoré predstavujú zaujímavý a informačne bohatý objekt historického výskumu. Z hľadiska praxe sa v spojitosti s nimi vynára aj otázka ich ďalšieho poslania, resp. ich sprístupňovania a využívania pre vedecké a pedagogické aktivity.

  Prihlášku na konferenciu nájdete tu...
  Program konferencie vo forme skladačky je tu...

Vychádzajúc z týchto intencií sa organizátori konferencie rozhodli ponúknuť priestor pre analytické i syntetické vstupy sledujúce uvedené nosné línie dejín duchovnej kultúry a umožniť vedeckú diskusiu nad dosiahnutými výsledkami, ďalším smerovaním výskumu v tejto oblasti i nad praktickými otázkami uchovávania, prezentácie a využívania kultúrneho dedičstva historických cirkevných knižníc v modernej dobe.


Zoznam prihlásených účastníkov konferencie a názvy ich príspevkov
Cirkevné knižnice ich funkcie a význam v dejinách
6. – 8. novembra 2007

DOMÁCI  ÚČASTNÍCI

1. Július Alberty, Prof. PhDr. et Dr. h. c., CSc., Katedra histórie FHV UMB Banská Bystrica - Evanjelické historické knižnice a problematika ich spracúvania
2. Mária Bôbová, Mgr., Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica – Katalógy knižnice Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Banskej Bystrici z 19. storočia
3. Františka Čechová, PhDr., HÚ SAV (externý doktorand) – Výskum gramotnosti richtárov a prísažných vo vizitačných protokoloch nitrianskej diecézy
4. Branislav Dado, Mgr., Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brusno – Knižnica piaristického gymnázia v Banskej Štiavnici
5. Marcela Domenová, Mgr. Štátna vedecká knižnica v Prešove – Inkunábuly a tlače 16. storočia ako súčasť fondu eparchiálnej knižnice v Prešove
6. Lívia Fábryová, Mgr., Slovenská národná knižnica – Diecézna knižnica v Nitre a jej tlače 16. storočia
7. Miroslav Glejtek, Ing., Katedra histórie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Historický exlibris a supralibros v tlačiach knižných fondov Piaristov v Nitre
8. Igor Graus, PhDr., Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica – Knižnice banskobystrických cirkevných inštitúcií do konca 16. storočia
9. fr. Gabriel Peter Hunčaga, Mgr. et Mgr., OP – Knihy, knižnice a dominikáni v 13. a 14. storočí
10. Václav Ježek, ThDr., PhD., Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity – Církev a knižní kultura v Byzanci
11. Erika Juríková, Mgr., PhD., Katedra klasických jazykov, FFTU, Trnava – Osudy knižnice Arcibiskupského gymnázia v Trnave
12. Klára Komorová, Mgr., PhD., Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav – Františkánske knižnice – ich význam pre dejiny knižnej kultúry na Slovensku
13. Miloš Kovačka, doc. PaedDr., PhD., Slovenská národná knižnica – Tranovského knižnica v dejinách slovenskej hymnológie
14. Rastislav Kožiak, PhDr., PhD., Katedra histórie, FHV UMB, Banská Bystrica – Christianizácia a kresťanské vzdelávanie misionárov vo včasnom stredoveku
15. Lucia Lichnerová, Mgr., PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy, FFUK, Bratislava – Nemecká „kniha“ ako súčasť evanjelickej kazateľskej a meštianskej knižnice 17. storočia na Slovensku
16. Henrieta Lisková, PhDr., Katedra histórie, FHV UMB, Banská Bystrica – Náboženské predstavy a cirkev v živote mešťana
17. Adriana Matejková, Mgr., PhD., Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica – Teologická literatúra vo fonde banskoštiavnickej lyceálnej knižnice
18. Imrich Nagy, Mgr., PhD., Katedra histórie, FHV UMB, Banská Bystrica – Humanista Erazmus na Slovensku (Erazmovo dielo v  cirkevných knižniciach 16. storočia na území Slovenska)
19. Vladimír Olejník, Mgr., Spišská Kapitula – Dejiny a súčasnosť knižníc Spišskej Kapituly
20. Peter Rusnák, Mgr., Diecézna knižnica biskupa Dr. Štefana Moysesa, Kláštor pod Znievom – Kniha kníh v knižnici knižníc – Biblia v Diecéznej historickej knižnici biskupa Dr. Štefana Moysesa v Kláštore pod Znievom
21. Peter Sabov, Mgr. Slovenská národná knižnica – Problematika a výskum pasportizácie cirkevných historických knižníc na Slovensku
– Rekonštrukcie osobných historických knižníc cirkevných hodnostárov v Slovenskej národnej knižnici v Martine
22. Helena Saktorová, Mgr., PhD., Slovenská národná knižnica – Knižnica olomouckého biskupa Stanislava Turzu
23. Michal Slivka, Doc. PhDr., CSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave – Knižnice v stredovekých sakrálnych objektoch (zameranie na kláštorné knižnice)
24. Juraj Šedivý, PhDr. MAS., PhD., Katedra archívnictva a PVH, FiF UK v Bratislave – Knižnica Bratislavskej kapituly alebo čo nového v stredoveku
25. Jozef Šelepec, PhDr. Štátna vedecká knižnica v Prešove – Gréckokatolícke farské knižnice na východnom Slovensku v 19. storočí
26. Katarína, Šotkovská, Mgr., Katedra klasických jazykov FF TU Trnava – Teologická knižnica v Trnave
27. Mária Špernogová, Mgr., Slovenské Národné Múzeum – Spišské múzeum v Levoči – Stredoveká knižnica Jána Henckela v Levoči a osud stredovekých kódexov a prvotlačí
28. Soňa Šváčová, Mgr., Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Periodická tlač vo fondoch banskobystrických cirkevných knižníc

ZAHRANIČNÍ  ÚČASTNÍCI

Česká republika
29. Marie Bláhová, Prof., PhDr., DrSc., Filozofická fakulta UK, Praha (Česko) – Intelektuální život v přemyslovských Čechách
30. Jiří Glonek, Mgr. ; Rostislav Krušinský, Bc., Vědecká knihovna v Olomouci (Česko) – Rušení klášterních knihoven na Moravě za Josefa II.
31. Jana Grollová, Mgr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity (Česko) – Proměny výchovy a její role v duchovní kultuře středověku na příkladu traktátové literatury reformního hnutí přelomu 14. a 15. století
32. Marta Hradilová, PhDr., Masarykův ústav - Archiv AV ČR (Česko) – Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově
33. Hedvika Kuchařová, Mgr., PhD., Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Česko) – Strahovská knihovna ve službách veřejnosti od konce 18. století do současnosti
34. Lubomír Novotný, Mgr., Vědecká knihovna v Olomouci (Česko) – Možnosti spolupráce mezi historickými církevními knihovnami a vysokými školami -  pohled z praxe
35. Jindra Pavelková, Mgr., Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě, Klášter Rajhrad (Česko) – Benediktinský klášter v Rajhradě jako centrum osvícenské vzdělanosti a snaha současníků po co nejlepším zpřístupnění jeho bohatých knihovních fondů
36. Tošnerová Marie Mgr., Masarykův ústav – Archiv AV ČR (Česko) – Farní kroniky berounského vikariátu

Poľsko
37. Waldemar Graczyk, Ks. dr hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poľsko) – Kultura książki środowiska katedralnego płockiego w średniowieczu
38. Michal Gronowski, dr., OSB (Poľsko) – Knižná kultúra v benediktínskych kláštoroch
39. Anna Ksiązek, Akademia Świętokrzyksa J. Kochanowskiego v Kielcach – diplomantka (Poľsko) – Illuminacje XIII wiecznego psałterza Potocich z Biblioteki Narodowej w Warszawie
40. Jolanta M. Marszalska, Dr., Kustosz zbiorów Biblioteki Opactwa Cystersów w Szczyrzycu (Poľsko) – Kultura umysłowa cystersów szczyrzyckich na podstawie zachowanego księgozbioru klasztornego
41. Anna Pobóg – Lenartowicz, dr hab. prof. UO, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego (Poľsko) – Biblioteki kanoników regularnych w Polsce w okresie średniowiecza

Ukrajina
42. ??????? ??????, ???????????? ??????? ?????????? ??. ???????????, ???????? ???????????? ????, ???? (???????) – ???????????? ?????????????? ??????????????, ????????????? ???????????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????

??. ?????????, ?????????????????? ?????? /XVII - XX ??./
43. ???????????-????????? ????? ????????, ???????? ???????????? ????, ???????????? ??????? ?????????? ??. ???????????, ???? (???????) – ?????????? ????????? ?????? ????? ?????????? ? ????????: ??????? ? ??????????? ?????? ?????
44. ???? ?????? ???????????, ???????? ?????????????? ????, ???????????? ??????? ?????????? ??. ???????????, ???? (???????) – ?????? ?????????? ? ????????? ????????????? ?????? ? ???????? ???? ???????? [?? ??????? ?????????? ??????????? ????????, ?????????? ? ????????????? ??????? ????? ??????? ?????? ??????????]
45. ??????? ????????? ????????, ???????????? ??????? ?????????? ??. ???????????, ???? (???????) – ?????????? ???????????? ??????? ????????? ?. ????? (???. XX – ???. XXI ??.)

Maďarsko
46. Ásványi Ilona, Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma (Maďarsko) – Osud maďarských cirkevných knižníc v druhej polovici XX. storočia – s osobitným zreteľom na poprevratovú dobu (1989)
47. Bériné Bíró Berta, Országos rabbiképző-zsidó egyetem könyvtára, Budapest (Maďarsko) – 130-ročná knižnica Krajinskej rabínskej židovskej univerzity
48. Czékli Béla, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár (Maďarsko) – Spolupráca medzi cirkevnými knižnicami
49. Dobri Mária, Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely (Maďarsko) – Diecézna knižnica v Szombathely a jej historickovedné rarity
50. Hubert  Gabriella, dr.Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest (Maďarsko) – Typy zbierok a historické vrstvy v Evanjelickej krajinskej knižnici v Budapešti
51. Kiss Tamás, Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár (Maďarsko) – Vznik a význam starého knižného fondu Diecéznej knižnice v Győri
52. Krajczárné Čierna Lubica, dr., PhD., Berzsenyi Dániel Főiskola Történettudományi Intézet, Segédtudományi Tanszék, Szombathely (Maďarsko) – Knižná pozostalosť jedného opáta z prvej polovice 19. storočia
53. Löffler Erzsébet - Balogh Ferenc, Főegyházmegyei Hatóság, Eger (Maďarsko) – Úloha Lýcea v kultúrnych dejinách mesta Eger
54. Polgár Marianna dr., PhD, Berzsenyi Dániel Főiskola Történeti Intézet, Szombathely (Maďarsko) – Diecézna knižnica v Szombathely ako miesto pre historické vzdelávanie a výskum