Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Doktorandské štúdium - denná i externá forma

 

Informácie o rozsahu, obsahu, organizačnom zabezpečení a legislatívnom pozadí

doktorandského štúdia nájdete na stránke

Referátu pre vedu a doktorandské štúdium

 


Študijné programy:

Slovenské dejiny, 3. stupeň, denné štúdium (pre 1. a 2. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

Slovenské dejiny, 3. stupeň, externé štúdium (1. ročník)

Charakteristika študijného programu dostupná v Sprievodcovi štúdiom

Slovenské dejiny, 3. stupeň, denné štúdium (3. ročník) a externé štúdium (2. - 5. ročník)

Charakteristika študijného programu

 

Aktuálne návrhy tém dizertačných prác sú zverejnené na stránke referátu pre vedu a doktorandské štúdium!


Denné a externé doktorandské štúdium realizuje Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici aj v spolupráci so Spoločensko-vedným ústavom v Košiciach a s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Zmluva o spolupráci s HÚ SAV pri ponuke denného doktorandského štúdia TU.

Zmluva o spolupráci s HÚ SAV pri ponuke externého doktorandského štúdia TU.


Organizácia doktorandského štúdia

Prijímacie konanie na štúdium

Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí.

Znalosťcudzieho jazyka: minimálne znalosť jedného svetového jazyka a cudzieho jazyka podľa tematického zamerania dizertačnej práce.

Povinné prílohy k prihláške:

1. životopis vo formáte Europass,

2. motivačný list,

3. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom) v rozsahu 2-3 normostrán a v nasledujúcej štruktúre:

● zdôvodnenie vybranej témy,

● stav doterajšieho spracovania problematiky,

● pracovná hypotéza,

● pramene a literatúra podľa bibliografickej normy (príloha k rámcovému projektu);

4. súpis doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a/alebo prehľad výsledkov inej odbornej činnosti uchádzača (nie sú podmienkou na prijatie, ale zohľadňujú sa pri

celkovom hodnotení),

5. doklad o ovládaní cudzieho jazyka, pokiaľ uchádzač disponuje takým,

6. odporúčacie listy (minimálne jeden) od uznávanej autority v odbore,

7. vyhlásenie/potvrdenie o trvalom pobyte,

8. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň štúdia na FF UMB, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia),

9. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.

Priebeh prijímacieho pohovoru

● prezentácia projektu dizertačnej prace a rozprava k prezentácii,

● širšia odborná rozprava (v rámci vyhodnotenia odborných predpokladov pre spracovanie zvolenej problematiky a vedecko-výskumných aktivít),

● prezentácia doterajšieho odborného záujmu a výsledkov v zvolenej oblasti študijného odboru,

● overenie jazykových dispozícií pre prácu s cudzojazyčným textom vo svetovom jazyku, resp. v jazyku podľa témy DP (čítanie a preklad odborného textu, odborný dialóg) – pre uchádzačov bez dokladu o ovládaní cudzieho jazyka.


Obsah a predmety dizertačnej skúšky

 1. Dizertačná skúška pozostáva z:
  • a) obhajoby písomnej časti dizertačnej skúšky a tiež projektu dizertačnej práce (ďalej len DP) (obsah písomnej časti dizertačnej skúšky a podoba projektu DP sú rozpísané nižšie!/),
  • b) ústnej odpovede na dve (2) otázky z národných a jednej (1) otázky zo svetových dejín, viažucich sa k obdobiu a tematickému zameraniu DP,
  • c) ústnej odpovede na otázku z metodoĺógie a metodiky historickej vedy.
 2. Obsah písomnej časti dizertačnej skúšky:
  • a) písomné spracovanie časti (kapitoly) budúcej dizertačnej práce (DP) (maximálne 25 normovaných strán)
  • b) projekt DP:
   • doterajší stav spracovania riešenej problematiky (bibliografická analýza)
   • cieľ a logický rámec (štruktúra) budúcej DP
   • metodológia a metodika výskumu
   • V úvodnom vystúpení doktorand predstaví projekt DP (cca 10 min.).

Tematické okruhy na dizertačnú skúšku: Tematické okruhy na dizertačnú skúšku