Sv. Vojtech - svätec, doba a kult

Monografia je výstupom riešenia dvoch vedeckých grantov, prináša kapitoly 14 autorov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Práca je v slovenskej historiografii prvou vedeckou monografiou, ktorá mapuje život a dielo sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. V stredoeurópskom regióne bol tento človek pred tisíc rokmi štátotvorným činiteľom…

 

 

 

Jaroslav NEMEŠ, Rastislav KOŽIAK et al.: Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Bratislava : Vydavateľstvo Chronos v Bratislave v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva v edícii Studia Christiana, vol. 6, 2011. 228 s. ISBN 978-80-89027-35-4.

 

Obsah / Content

 

1 Úvod (Rastislav Kožiak) (p. 9-10)

 

2 Svätý Vojtech a Uhorsko

2.1 Sv. Vojtech a Ostrihom (Richard Marsina) (p. 11-22)

2.2 O misii Bruna z Querfurtu v Uhorsku (Vincent Múcska) (p. 23-32)

 

3 K počiatkom svätovojtešského kultu

3.1 Najstaršie Životy sv. Vojtecha. Vitae s. Adalberti (Anna Pobóg-Lenartowicz) (p. 33-54)

3.2 Sv. Vojtech v ranom stredoeurópskom dejepisectve (Dániel Bagi) (p. 55-62)

3.3 Obrazová legenda v Hnezdne – reprezentácia osobnej identity sv. Vojtecha (Ivan Gerát) (p. 63-74)

3.4 Svätovojtešský kult v Cáchach v stredoveku (Jaroslav Nemeš) (p. 75-88)

 

4 K vývoju svätovojtešského kultu v stredoveku a novoveku

4.1 Kult sv. Vojtecha a Slovensko v stredoveku (František Oslanský) (p. 89-109)

4.2 Kult sv. Vojtecha v ostrihomskej liturgickej tradícii. O immarcescibilis rosa (Eva Veselovská) (p. 110-139)

4.3 Sermones de sancto Adalberto v poľskom stredovekom kazateľstve (Tomasz Ossowski) (p. 140-148)

4.4 Sv. Vojtech v ikonografickej skladbe cirkevnej pečate v Ostrihomskej arcidiecéze (Miroslav Glejtek) (p. 149-158)

4.5 Kult Piatich svätých bratov a jeho vybrané prejavy v barokovej maľbe 18. storočia (Jakub Pátek) (p. 159-170)

 

5 Sv. Vojtech v modernej historiografii

5.1 Sv. Vojtech na dvore kniežaťa Gejzu v maďarskej a slovenskej historiografii (Beáta Pinterová) (p. 171-176)

5.2 Obraz sv. Vojtecha v modernej maďarskej historiografii (Imrich Nagy) (p. 177-186)

 

6 Záver (Rastislav Kožiak) (p. 187-188)

Pramene a literatúra (p. 189-214)

Registre (p. 215-228)