Workshopy / Workshops

WORKSHOP, november 2019

V dňoch 21. a 22.11. 2019 sa pod vedením prof. Dr. Wolfganga Schulzeho a expertky Dr. Ilony Schulzeovej uskutočnil na KGE FF UMB v Banskej Bystrici  prvý plánovaný celodenný workshop (8:00 - 18:00 h). Workshopu sa zúčastnili všetci členovia riešiteľského tímu. Workshop a diskusia boli zamerané najmä na vytvorenie jednotnej spoločnej databázy, diskutovalo sa aj o  praktických otázkach a sporných bodoch  jednotlivých čiastkových výskumov. 

Fotodokumentácia z 1. workshopu sa nachádza v časti Fotogaléria.

 

WORKSHOPY, november 2020

V rámci dvoch plánovaných workshopov, ktoré sa pod vedením expertky Dr. Ilony Schulzeovej konali v dňoch 9.11. 2020 (10:00-18:30 h) a 20.11. 2020 (11:00-19:00 h) online (prostredníctvom Microsoft Teams), diskutovali členovia riešiteľského tímu  najmä o praktických otázkach a sporných bodoch svojich čiastkových výskumov.

Okrem toho, že jednotliví členovia riešiteľského tímu prezentovali svoje výsledky výskumu v malých tímoch, zamerali sa aj na problematiku analýzy získaných dát (popisovanie a kategorizáciu jednotlivých "signs", ich interpretáciu a správne zaradenie do databázy).  

V rámci ďalšieho výskumu sa členovia riešiteľského tímu dohodli na ďalšom spoločnom postupe a zosúladení metodiky výskumu. 

WORKSHOPY, jún 2021

Plánované workshopy pod vedením expertky Dr. Ilony Schulzeovej sa konali online (prostredníctvom Microsoft Teams) v dňoch:

1.   streda      23.6. 2021    (14:00 - 18:00 h)

2.   štvrtok     24.6. 2021     (13:00 - 20:30 h)

3.   streda      30.6. 2021     (13:00 - 18:00 h)

4.   štvrtok      1.7. 2021     (13:00 - 20:30 h)

V rámci workshopov diskutovali členovia riešiteľského tímu predovšetkým o praktických otázkach týkajúcich sa štatistických metód a následného spracovávania získaných údajov. Takisto sa diskutovalo o sporných otázkach, ktoré je potrebné vyriešiť za účelom ďalšieho anotovania údajov v Exceli.

Členovia riešiteľského tímu prezentovali svoje výsledky výskumu v tímoch, zamerali sa aj na problematiku analýzy získaných dát (popisovanie a kategorizáciu jednotlivých "signs" a ich interpretáciu) a sumarizovali všetky svoje doterajšie aktivity, publikačné výstupy a plány na ďalšie obdobie riešenia projektu (práce v archívoch, priebežný rešerš literatúry a plánované publikačné výstupy).

V rámci ďalšieho výskumu sa členovia riešiteľského tímu dohodli na ďalšom spoločnom postupe a zosúladení metodiky výskumu. 

 

 

WORKSHOPY, november 2021

Plánované workshopy pod vedením expertky Dr. Ilony Schulzeovej sa konali online (prostredníctvom Microsoft Teams) v dňoch:

1.   streda      24.11. 2021    (14:00 - 20:00 h)

2.   štvrtok     25.11. 2021    (08:30 - 20:00 h)

V rámci workshopu v stredu 24.11. 2021 členovia riešiteľského tímu diskutovali predovšetkým o novej databáze a následnom spracovávaní získaných údajov do databázy DHVLab, bibliografii zameranej na problematiku Linguistic landscape a ďalšom rešeršovaní sekundárnych literárnych zdrojov.  

Členovia riešiteľského tímu zároveň počas workshopov prezentovali svoje výsledky výskumu, samostatne a v tímoch, zamerali sa na všetky svoje doterajšie aktivity, publikačné výstupy v roku 2021, plány a aktivity na ďalšie obdobie riešenia projektu (spracovávanie, precizovanie a anotovanie údajov v exceli, rešerš literatúry a plánované publikačné výstupy). V následných diskusiách, ktoré boli obohacujúce a inšpiratívne, konzultovali o kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze získaných dát, možných koncepciách a celkovom smerovaní svojich teoreticko-praktických výskumov (napr. historický aspekt výskumu, t. j. diachrónna perspektíva, literárny aspekt, aspekt viacjazyčnosti, politický aspekt, kultúrnošpecifický aspekt, pragmatická perspektíva a pod.).  

V rámci ďalšieho výskumu sa členovia riešiteľského tímu dohodli na ďalšom spoločnom postupe a zosúladení metodiky výskumu. 

 

 

Powerpointové prezentácie: