Vedy o športe

Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6 – 15 rokov v banskobystrickom kraji

Innovation of tests of general motor fitness of the school population between 6 – 15 years in Banská Bystrica region

Číslo projektu:039UMB-4/2014Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.Koordinátor projektu:

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu: Vypracovali sme testovú batériu na zisťovanie úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti. Pri výbere testov sme vychádzali z dvoch testových batérií - EUROFIT a UNIFIT. Testovú batériu...

Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku.banskobystrického regiónu ako determinant ich zdravia

Číslo projektu:1/4519/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. Mgr. Novotná Naďa, PhD.Koordinátor projektu: