Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6 – 15 rokov v banskobystrickom kraji

Informácie o projekte

Innovation of tests of general motor fitness of the school population between 6 – 15 years in Banská Bystrica region

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu: Vypracovali sme testovú batériu na zisťovanie úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti. Pri výbere testov sme vychádzali z dvoch testových batérií - EUROFIT a UNIFIT. Testovú batériu sme overili na žiakoch 1., 4. a 9. ročníka v celom Banskobystrickom kraji. Na overenie sme otestovali spolu 3234 žiakov z miest a obcí zo všetkých okresov kraja. Na základe výsledkov testov sme vypočítali z priemeru a smerodajnej odchýlky škálu hodnotenia pre 7 stupňov úrovne výkonnosti: výborná, veľmi dobrá, nadpriemerná, priemerná, podpremerná, slabá a veľmi slabá úroveň. Škálu hodnotenia sme stanovili pre žiakov v 1. ročníku - na začiatku školskej dochádzky, v 4. ročníku - na konci 1. stupňa základnej školy a v 9. ročníku - na konci druhého stupňa základnej školy. Súčasťou testovania všeobecnej pohybovej výkonnosti je zisťovanie základných ukazovateľov telesného vývinu: telesná výška, telesná hmotnosť a BMI. Testová batéria je pre základné školy dostupná, lebo nevyžaduje špeciálne materiálne vybavenie a nie je časovo veľmi náročná.

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:039UMB-4/2014
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
Zahraničný projekt:nie

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

 

AAA Čillík, Ivan (23%); Kollár, Rastislav (23%); Kremnický, Juraj (23%); Pivovarniček, Pavol (23%); Tokárová, Martina (2%); Ďurják, Ondrej (2%); Švachová, Simona (2%); Murínová, Anna (2%); Jančoková, Ľudmila (0%); Šimonek, Jaromír (0%): General physical performance and physical development of the first grade pupils attending primary schools in Banská Bystrica. 2014
AAB Čillík, Ivan (26%); Kremnický, Juraj (24%); Kollár, Rastislav (24%); Mandzáková, Martina (24%); Murínová, Anna (1%); Kušnírová, Nikoleta (1%); Jančoková, Ľudmila (0%); Šimonek, Jaromír (0%); Zháněl, Jiří (0%): Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské pohybové aktivity žiakov 9. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2014/2015. 2016
AAB Čillík, Ivan (25%); Kremnický, Juraj (23%); Kollár, Rastislav (23%); Mandzáková, Martina (23%); Pivovarniček, Pavol (1%); Murínová, Anna (1%); Kušnírová, Nikoleta (1%); Tokárová, Martina (1%); Ďurják, Ondrej (1%); Švachová, Simona (1%); Jančoková, Ľudmila (0%); Šimonek, Jaromír (0%); Zháněl, Jiří (0%): Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské pohybové aktivity žiakov základných škôl v Banskej Bystrici. 2016
ADE The level of general physical performance and physical development of 10-year-old pupils / Ivan Čillík ... [et al.]. In Journal of sports science. - New York : David Publishing Company, 2015. - ISSN 2332-7839. - Vol. 3, no. 2 (2015), pp. 89-95. [ČILLÍK, Ivan (20%) - KREMNICKÝ, Juraj (20%) - KOLLÁR, Rastislav (20%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (20%) - MANDZÁKOVÁ, Martina (20%)]
AAB Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské aktivity žiakov 4. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2013/2014 / Ivan Čillík ... [et al.] ; rec. Ľudmila Jančoková, Jaromír Šimonek, Jiří Zháněl. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 94 s. [4,88 AH]. - ISBN 978-80-557-0904-8 [ČILLÍK, Ivan (20%) - KREMNICKÝ, Juraj (20%) - KOLLÁR, Rastislav (20%) - MANDZÁKOVÁ, Martina (20%) - PIVOVARNIČEK, Pavol (5%) - TOKÁROVÁ, Martina (5%) - MURÍNOVÁ, Anna (5%) - KUŠNÍROVÁ, Nikoleta (5%) - JANČOKOVÁ, Ľudmila (rec.) - ŠIMONEK, Jaromír (rec.) - ZHÁNĚL, Jiří (rec.)]. - Monografia bola napísaná s podporou Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s podporou mesta Banská Bystrica a s podporou GÚ KEGA 039 UMB-4/2014 s názvom Identifikácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6-15 rokov v Banskobystrickom kraji.
ADE Čillík, Ivan (13%); Kollár, Rastislav (13%); Kremnický, Juraj (13%); Pivovarniček, Pavol (13%); Tokárová, Martina (12%); Ďurják, Ondrej (12%); Švachová, Simona (12%); Murínová, Anna (12%): The level of general physical performance and physical development of 7-years old pupils in Banská Bystrica. 2014 Banja Luka : Pan-European University “Apeiron’’, 2014. ISSN 2232-8211
ADE Čillík, Ivan (20%); Kremnický, Juraj (20%); Kollár, Rastislav (20%); Pivovarniček, Pavol (20%); Mandzáková, Martina (20%): The level of general physical performance and physical development of 10-year-old pupils. 2015 New York : David Publishing Company, 2015. ISSN 2332-7839
ADE Čillík, Ivan (25%); Kremnický, Juraj (25%); Kollár, Rastislav (25%); Mandzáková, Martina (25%): The level of general physical performance and physical development of 14-year-old pupils. 2015 New York : David Publishing Company, 2015. ISSN 2332-7839
ADF Čillík, Ivan (25%); Kremnický, Juraj (25%); Kollár, Rastislav (25%); Pivovarniček, Pavol (25%): Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin a pohybová aktivita pohybovo zaostávajúcich žiakov. 2014 Trenčín : Trenčianska univerzita, 2014. ISSN 1339-3022
AFC Čillík, Ivan (30%); Kollár, Rastislav (21%); Kremnický, Juraj (21%); Pivovarniček, Pavol (7%); Mandzáková, Martina (21%): The level of general physical performance and physical development of 7 and 10-year-old boys and girls. 2015 Alicante : University of Alicante, 2015. ISSN 1988-5202
AFC Čillík, Ivan (30%); Kremnický, Juraj (22%); Kollár, Rastislav (22%); Mandzáková, Martina (22%); Pivovarniček, Pavol (4%): The level of general physical performance and physical development of primary school pupils in Banská Bystrica. 2016 Topoľčianky : END, 2016. ISBN 978-80-89324-17-0
AFC Čillík, Ivan (35%); Kremnický, Juraj (20%); Kollár, Rastislav (20%); Mandzáková, Martina (20%); Pivovarniček, Pavol (5%): The level of general physical performance and physical development of pupils attending primary schools in Banská Bystrica. 2015 Rabat : FIEP, 2015.