Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ako písať seminárnu prácu

OBSAH A FORMA SEMINÁRNEJ PRÁCE

 

 1. Rozsah: max. XY strán (vrátane zoznamu použitej literatúry).
 2. Formát: Word, Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,15; všetky okraje 2,5 cm.
 3. Odsek: odsadenie prvého riadka nastaviť na 1 cm.Odseky neoddeľovať prázdnym riadkom.
 4. Text tabuľky – názov a záhlavie tabuľky uvádzajte veľkosťou základného písma, resp. tučným písmom (bold). Text v záhlaví tabuľky je v jednotnom čísle a začína sa vždy veľkým začiatočným písmenom. Ak máte v práci viac tabuliek, nezabudnite ich očíslovať. Každá tabuľka musí mať tiež nadpis (začína sa s veľkým začiatočným písmenom). Tieto údaje sa zvyčajne uvádzajú pod tabuľkou a sú zarovnané s ľavým okrajom tabuľky.

 

Príklad:

Tabuľka 1 Samohláskový systém slovenského jazyka

 

 1. Obrázky a grafy číslujte (za číslom nasleduje bodka) a uvádzajte ich nadpisy pod obrázkom alebo grafom s veľkým začiatočným písmenom. Nezabudnite uviesť zdroj, z ktorého graf alebo obrázok preberáte.

Príklad

Obrázok č. 1. Rečové orgány

 

 1. Medzislovné medzery: 1/2 veľkosti písma, základné nastavenie WORD.
 2. Poznámky: poznámky alebo vysvetlivky k textu uvádzajte v poznámke pod čiarou, Times New Roman, veľkosť 10, riadkovanie 1,0.
 3. Bibliografické odkazy uvádzajte priamo v texte v podobe: (Bourdieu 2014); (Bourdieu 2014, s. 23); (Bourdieu 2014, s. 23-25) alebo v poznámke pod čiarou v podobe: FINDRA, J. Štylistika súčasnej slovenčiny. 2013, s. 35-36. V prípade internetového zdroja uvádzajte: Publikácie UMB: internetový predaj publikácií [online]. Banská Bystrica: Belianum, 2013-2018 [cit. 2021-15-07]. Dostupné na: https://www.litcentrum.sk/autor/viera-hegerova/ocenenia

 

 1. Citáty v texte dávajte do úvodzoviek, nepoužívajte kurzívu. Úvodzovky umiestňujte na začiatku citátu dole a na jeho konci hore. Po horných úvodzovkách na konci citátu nasleduje medzera a citácia (čiže bibliografický odkaz v zátvorke). Až potom nasleduje bodka.

 

Príklad

Učiteľov cudzích jazykov s translátormi „spája znalosť cudzieho jazyka a rozdeľuje neznalosť expertných vedomostí a zručností“ (Müglová 2018, s. 75).

 

Pomôcka

Techniky a príklady citovania podľa STN: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/technika_a_priklady_citovania_podla_stn_iso_690_2012.pdf

 

 1. Zarovnanie textu: podľa okrajov.
 2. Používajte číslovanie strán. Číslo strany umiestňujte do jej pravého dolného rohu. Číslo neuvádzajte na titulnom liste a na strane s obsahom.
 3. Na zvýraznenie textu nepoužívajte podčiarkovanie!
 4. Názvy knižných publikácií a článkov uvádzajte v texte kurzívou.

 

ČASTI SEMINÁRNEJ PRÁCE

Titulný list

Obsah (podľa normy STN 010184 sa odporúča použiť stupňovitú zostavu)

 

Príklad

Úvod ............................................................... 5

1. Fonetický a fonologický systém ................ 7

1.1. Samohláskový systém ................. 8

1.2. Spoluhláskový systém ................. 10

2. Morfologický systém .................................. 15

 

Za obsahom sa uvádza zoznam obrázkov/tabuliek/grafov/skratiek.

Úvod

 1. Aktuálnosť témy.
 2. Stav výskumu (do akej miery je zvolená téma preskúmaná a prezentovaná vo vedeckých prácach, štúdiách, resp. učebnej literatúre).
 3. Teoretický a metodologický základ výskumu.
 4. Ciele a úlohy práce.

 

Jadro práce

            Zvyčajne sa člení na kapitoly alebo podkapitoly, ktoré môžu byť priebežne číslované, čím sa zvyšuje prehľadnosť. Podľa normy STN 010184 sa čísla uvádzajú pred názvom časti, resp. na začiatku odseku. Medzi poslednou číslicou a názvom časti je medzera. Za každou číslicou (vrátane poslednej) dávame bodku. Ak zvolíme inú formu označovania kapitol a za číslicou nenasleduje text, bodku nedávame.  

 

Príklady

1. Fonetický a fonologický systém

1.1. Samohláskový systém

1.1.1. Krátke samohlásky

1.1.2. Dlhé samohlásky

 

 

Kapitola 1

Fonetický a fonologický systém

 

Záver (zhrnutie)

 

Zoznam použitej literatúry

Príklady uvádzania bibliografických záznamov nájdete tu: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/technika_a_priklady_citovania_podla_stn_iso_690_2012.pdf alebo v tomto manuáli za vzorom titulného listu.

 

Zvolený typ záznamu musí byť dôsledne dodržaný v celom zozname použitej literatúry.

 

Ďalšie dôležité rady

Ako budúci profesionálni používatelia jazyka musíte pri písaní práce v slovenčine aktívne pracovať s kodifikačnými príručkami slovenského jazyka:

 • slovníkmi dostupnými online na slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (juls.savba.sk),
 • Pravidlami slovenského pravopisu (nájdete tiež na juls.savba.sk).

Využiť sa dá i online jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Odporúčame overovať si aj najmenšie jazykové pochybnosti a zdanlivo jednoznačné jazykové javy. Vyhnete sa tak zbytočným alebo chýbajúcim čiarkam, nesprávnym pádom, väzbám, nespisovným výrazom atď.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor titulného listu

 

 

UNIVERZITA MATEJA BELA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
В РОМАНЕ АНДРЕЯ БИТОВА «ОГЛАШЕННЫЕ»

(семинарская работа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko:              napr.: Michaela Hrašková 2xAjRj(PT)

Predmet:                               napr.: Ruská literatúra 20. a 21. storočia

Vyučujúci:                            napr.: doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Akademický rok:                 2021/2022

 

 

 

 

Banská Bystrica                                                                                                                   2022

Vzor zoznamu použitej literatúry (spracované podľa normy STN ISO 690: 2012)

 

a) monografia

BOURDIEU, Pierre. Co se chce říct mluvením: ekonomie jazykové směny. Praha: Karolinum, 2014, 170 s.

 

b) e-monografia

MAKULOVÁ, Soňa a Katarína BUZOVÁ. Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb [online]. Bratislava: ELET, 2011 [cit. 2018-12-12]. Dostupné na: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

 

c) príspevok v zborníku/kapitola v knihe

ŠIMEK, Dušan. Adult education in changing times. In: KRYSTOŇ, Miroslav ed. Kurikulum vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica: Belianum, 2013, s. 30-41.

 

d) príspevok v e-zborníku/kapitola v e-knihe

HANSEN, Andreas a J. Karl HEDRICK. Nonlinear Control Design within the High Level Modeling Framework for an Engine Cold Start Scenario. In: 2015 American Control Conference [online]. New York: IEEE, 2016, pp. 19-24 [cit. 2018-12-12]. Dostupné na: https://ieeexplore.ieee.org/document/7170705

 

e) článok v časopise

MIKUŠOVÁ, Michaela. Vydávanie a distribúcia štúrovských tlačí. In: Knižnica. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, roč. 6, č. 8, s. 10-13.

 

f) článok v e-časopise

SCHULZE, M. Human rights principles in developing and updating policies and laws on mental health. In: Global Mental Healt [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, vol. 3, s. 10 [cit. 2018-12-12]. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.1017/gmh.2016.5

 

g) slovník

Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Red. K. Buzássyová, A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006, 1134 s.