Granty a projekty

Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej proveniencie v období baroka

Cultural and historical background of Latin works of Slovak origin in the Baroque Period

Číslo projektu:KEGA 015TTU-4/2017Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Nagy Imrich, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Juríková Erika, doc. Mgr., PhD.

Projekt sa zameria na objasnenie kultúrneho a politického pozadia vzniku vybraných latinských diel, ktoré vznikli na území Slovenska v barokovom období. Predovšetkým pôjde o významnú prácu uhorského vzdelanca a vedca Mateja Bela...

Slovenské dolnozemské enklávy v reflexii slovenského národnoemancipačného hnutia v druhej polovici 19. storočia

The Lowland Slovak enclaves in the reflection of the Slovak national emancipation movement in the second half of the 19th century

Číslo projektu:1/0563/17Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Kmeť Miroslav, doc. PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

Problematika vnímania slovenských dolnozemských komunít v podobnostiach i odlišnostiach zo strany slovenských dejateľov či príslušníkov národnoemancipačného hnutia na tzv. Horniakoch bola dosiaľ spracovávaná len parciálne....

Idea of Europe in Europea Culture, History and Politics

Idea of Europe in Europea Culture, History and Politics

Číslo projektu:CEEPUS: CIII-CZ-0029-13-1718Doba riešenia:2017 - 2018
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Univerzita Palackého, Olomouc

Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 - 1945

The Rise and Fall of the Economic Development of Slovakia in 1942 - 1945

Číslo projektu:2/0043/16Doba riešenia:2016 - 2019
Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.Koordinátor projektu:Hallon Ľudovít, PhDr. CSc. (HÚ SAV)

Slovenská spoločnosť a politika v revolúcii 1848/49: očakávania, programy, aktivity, výsledky

Slovak society and politics in the revolution of 1848-1849 : expectations, programmes, activities, results

Číslo projektu:1/0612/16Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Škvarna Dušan, prof. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy

Číslo projektu:CEEPUS: CIII-HU-0908-01-1617 (Umbrella)Doba riešenia:2016 - 2017
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences

Via Benedictina na ceste

Via Benedictina on the way

Číslo projektu:21420074Doba riešenia:1. feb. 2015 - 31. mar. 2016
Vedúci projektu:Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Development Agency of Broumov area, Broumov

Erazmus Rotterdamský a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16. - 17. storočí)

Erasmus of Rotterdam and Slovakia (distribution of ideas of Transalpine humanism on territory of Slovakia in 16th - 17th centuries)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0835/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Nagy Imrich, Mgr. PhD.Koordinátor projektu:

Identifikácia a podoby protikomunistického odboja na Slovensku v historickom kontexte krajín bývalého východného bloku

Identification and faces of the anticommunist resistance in Slovakia in the historical context of countries of the former Soviet bloc

Číslo projektu:VEGA č. 1/0581/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Varinský Vladimír, prof. PhDr. CSc.Koordinátor projektu:

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and Ethnic Interactions in the Habsburg Monarchy

Číslo projektu:CIII-HU-0908-01-1516Doba riešenia:2015 - 2016
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences

ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle

Číslo projektu:Standard Grant No. 21410013Doba riešenia:29. jún. 2014 - 31. dec. 2014
Vedúci projektu:Maliniak Pavol, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:PhDr. Noémi Pažinová, PhD. (za Katedru archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Medzinárodný vyšehradský fond

Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie)

Diplomacy and Conflict Resolution in the Middle Ages (7th-13th centuries)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0427/14Doba riešenia:2014 - 2017
Vedúci projektu:Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., FF UK Bratislava

Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995

Cultural history, identity and national life of the selected Slovak communities living abroad between 1945 – 1995

Číslo projektu:VEGA č. 1/0187/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia

Demonstration of Slovak and Hungarian identity manifestations in the towns of northern Slovakia in the 19th and early 20th centuries

Číslo projektu:VEGA č. 1/0352/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and ethnic relations in the Habsburg Monarchy

Číslo projektu:CIII-HU-0908-01-1415Doba riešenia:2014 - 2015
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences

Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. (Centrum excelentnosti)

Castles in Slovakia. Interdisciplinary cross-sectional view on the castle phenomenon. Centre of Excellence of the Slovak Academy of Sciences

Číslo projektu:Zmluva č. III/1/2013Doba riešenia:3. okt. 2013 - 2. okt. 2017
Vedúci projektu:Tomeček Oto, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Historický ústav SAV v Bratislave

Archaeology field school 2013: Secrets of medieval castles (International Visegrad Fund’s Standard Grant)

Číslo projektu:No. 21310141Doba riešenia:1. jún. 2013 - 31. aug. 2013
Vedúci projektu:Maliniak Pavol, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:PhDr. Noémi Pažinová, PhD. (za Katedru archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)