Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov

Informácie o projekte

Innovative disclosure of written heritage of Slovakia through the automatic transcription of historical manuscripts

Cieľom projektu je implementácia a rozšírenie najnovších technologických inovácií a poznatkov o efektívnom prístupe odbornej a laickej verejnosti k slovenskému i zahraničnému písanému dedičstvu. Cieľom projektu je implementovať najnovšie poznatky a poznatky z výskumu automatického textového rozpoznávania historických dokumentov na Slovensku.

Vyhlasovateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Zadanie projektu:

Všeobecná výzva VV 2019

Číslo projektu:APVV-19-0456
Doba riešenia:1. júl. 2020 - 30. jún. 2024
Vedúci projektu:Nagy Imrich, doc. Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:za FF UMB: Mgr. Patrik Kunec, PhD., Mgr. Alica Kurhajcová, PhD., PhDr. Pavol Maliniak, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD.
za Univerzitnú knižnicu UMB: Mgr. Michaela Mikušková, Mgr. Lucia Nižníková
za ŠVK BB: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., PhDr. Blanka Snopková, PhD., Mgr. Mária Bôbová, PhD., Ing. Ivana Poláková, PhD.
Zahraničný projekt:nie