Naše publikácie

Centrum pre štúdium kresťanstva sa venuje i publikačnej činnosti, ktorá je jedným z výsledkov vedeckej práce. Na tomto mieste Vám predstavujeme práce našich autorov a spolupracovníkov.

 V edícii Studia Christiana zatiaľ vyšlo:

 vol. 7

Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku. Autor: Gabriel P. Hunčaga OP. Kraków – Bratislava : Centrum pre štúdium kresťanstva vo vydavateľstve Chronos v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku a so Slovenskou komisiou pre komparatívne cirkevné dejiny, 2013, 460 s. (Chronos) ISBN 978-80-89027-37-8; (TSP) ISBN 978-83-7490-581-7 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 6

Svätý Vojtech - svätec, doba a kult. Autori: Jaroslav Nemeš, Rastislav Kožiak et alii. Bratislava : Chronos, 2011. 228 s. ISBN 978-80-89027-35-4 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 5

Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków v Polsce, 2009. 152 s. ISBN 978-83-7490-255-7 Obsah práce nájdete tu.

 vol.4

Historické cintoríny - Palárikovo. Autori: Imrich Szabó – Jaroslav Nemeš. Bratislava: CŠK a Chronos, 2008, 256 s. ISBN 978-80-89027-27-9 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 3

Historické štúdie k dejinám dominikánov. Autor: Gabriel Hunčaga. Bratislava: CŠK a Chronos, 2008, 185 s. ISBN 978-80-89027-26-2 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 2

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. 332 s. ISBN 80-89027-20-2 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 1

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2006. 440 s. ISBN 80-89027-19-9 Obsah práce nájdete tu.
V edícii Miscellanea ecclesiastica Nitriensia zatiaľ vyšlo:

 vol. 1

Miscellanea Ecclesiastica Nitriensia I. Quellen zur Geschichte des Bistums Neutra. Autori: Marek Ďurčo – Jaroslav Nemeš. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007, 441 s. ISBN 978-83-7490-119-2 Obsah práce nájdete tu.
V knižnici Centra zatiaľ vyšlo:

 vol. 6

Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Vzdelávacie materiály. Kraków: Benedyktyński Institut Kultury Chronić dobro, 2012, 6 s. Obsah práce nájdete tu.

 vol. 5

Patrimonium, culture and hospitality : Benedictine monasteries as a place of meeting. Autori: Gronowski, M. T. (in collaboration with Rastislav Kožiak and Marta Sztwiertnia). Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2012, 83 s. ISBN 978-83-7354-439 Obsah práce nájdete tu.

Mária Bôbová - Michaela Töröková: Svätý Vojtech : svätec, doba a kult. Výberová bibliografia. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva, 2010, 405 s. ISBN 978-80-89388-37-0

 vol. 4

Svätý Vojtech : svätec, doba a kult. Výberová bibliografia. Autori: Mária Bôbová - Michaela Töröková. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva, 2010, 405 s. ISBN 978-80-89388-37-0 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 3

Erasmus Roterodamus: Institutio principis christiani / Erazmus Rotterdamský: Výchova kresťanského vladára. Transl. Imrich Nagy. Trnava: Filozofická fakulta TU v spolupráci s CŠK, 2009. 300 s. ISBN 978-80-8082-224-8 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 2

Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5.-6. II. 2003 v Banskej Bystrici. Editori: Rastislav Kožiak – Jaroslav Nemeš. Bratislava: Chronos, 2004. 320 s. ISBN 80-89027-12-1 Obsah práce nájdete tu.

 vol. 1

Rehole a kláštory v stredoveku. Editori: Rastislav Kožiak – Vincent Múcska. Banská Bystrica – Bratislava: Chronos, 2002. 211 s. ISBN 80-89027-05-9 Obsah práce nájdete tu.