Metódy analýzy a interpretácie obrazu

KFI-FF/2d-fil-012, zimný semester, magisterský stupeň štúdia

Prečo si tento predmet vybrať?

V súčasnom svete žijeme obklopení obrazmi. Obrazy slúžia nielen zábave a rozptýleniu, ale aj vzdelávaniu, výskumu a organizácii spoločnosti. Obrazy už nie sú len doménou umenia ale čoraz viac aj oblasťou záujmu spoločenských a humanitných vied. Porozumenie obrazom a ich fungovaniu sa stáva kľúčom pre porozumenie súčasnému svetu a miesta človeka v ňom.

Čo sa naučím?

Naučíte sa základné postupy pri interpretácii obrazov, vychádzajúce z viacerých odborov a disciplín. Spoznáte vyjadrovacie prostriedky obrazovej komunikácie. Porozumiete rozdielom medzi obrazom a textom, rôznymi druhmi obrazov rovnako ako špecifikám statického a pohyblivého obrazu.

Aké úlohy budem musieť splniť? 

Dva čiastkové testy, jednu písomnú prácu a aktívne sa zapájať do diania počas výučby.

Viac informácií