Otvorenie Centra univerzitnej úspešnosti, 3. 7. 2013

Otvorenie Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Dňa 3. júla 2013 sa v priestoroch FF UMB (v bývalej miestnosti K006) v budove na Tajovského 51 slávnostne otvorili dvere Centra univerzitnej úspešnosti UMB (CUÚ UMB) za výraznej finančnej i morálnej podpory Kancelárie pre strednú a východnú Európu Univerzitnej agentúry frankofónie (BECO AUF – Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la Francophonie) so sídlom v Bukurešti.

Slávnostného otvorenia CUÚ sa zúčastnili frankofónni vyučujúci jednotlivých fakúlt UMB a tiež frankofónni študenti – účastníci letnej univerzity organizovanej FPVMV UMB, ktorí sa mali pri tejto príležitosti možnosť stretnúť a vypočuť si prejavy zástupcu Francúzskeho inštitútu v Bratislave p. Pascala Schallera (atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu), riaditeľa Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Radovana Guru, PhD. a tiež dekana FF UMB doc. Vladimíra Biloveského, PhD. Prostredníctvom videokoferenčného spojenia k otváracím prejavom pridali ten svoj aj členky a členovia vedenia Kancelárie pre strednú a východnú Európu Univerzitnej agentúry frankofónie z Bukurešti na čele s hlavnou koordinátorkou projektu CUÚ UMB p. Roxanou Turcanu a s regionálnou koordinátorkou BECO AUF p. Myriam Spielvogel.

Centrum univerzitnej úspešnosti si kladie za cieľ vytvoriť pre všetkých frankofónnych vyučujúcich i študentov UMB priestor, ktorý bude zásobený knižnými i audiovizuálnymi zdrojmi najmä frankofónnej proveniencie a taktiež moderným technickým vybavením (datavideoprojektor, zariadenie na videokonferenčné spojenie, interaktívna tabuľa, notebooky pre vyučujúceho i študentov). Centrum bude záujemcom od zimného semestra akademického roka 2013-2014 k dispozícii nielen počas výučby, ale vo vyhradených hodinách aj pri príprave na svoje pedagogické, študijné a tiež vedecké výstupy. Okrem toho bude miestom na organizovanie rôznych pozvaných prednášok kolegov a špecialistov z iných univerzít ale tiež z praxe, ako aj na organizovanie rôznych formačných seminárov pre učiteľov i študentov francúzskeho jazyka a tiež na mimoškolské aktivity (premietania, workshopy, informačné či kultúrne večery, atď.) organizované frankofónnymi študentmi UMB.

Mgr. Nicolas Guy

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)