Prijatie delegácie z Ruskej štátnej pedagogickej univerzity v Skt. Peterburgu

Hostka: prof. Irina Pavlovna Lysakova, DrSc.
Úplný názov organizácie, ktorú zastupuje (neskrátený): Ruská štátna pedagogická univerzita A. I. Gercena v Skt. Peterburgu
Dátum príchodu a odchodu hostky: 19. 2. 2018 a 23. 2. 2018

Účel návštevy:

a)   Prerokovanie a overenie koncepčných východísk, odborných charakteristík a legislatívnych i manažérskych podmienok na rozvinutie partnerskej spolupráce medzi dvoma vysokými školami a

b)   podpísanie dohody o spolupráci v rámci projektu Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici (2017 – 2019), časť I. Zvýšenie kvality VŠ štúdia prostredníctvom internacionalizácie na FF UMB 002UMB-/2016, aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda.

Obsah a výsledky rokovania, jeho prínos pre katedru/fakultu:

1.    Oficiálne prijatie delegátky a projektovej zostavy vedením Filozofickej fakulty UMB:
- predstavenie potenciálu riešeného projektu a jeho význam pre zainteresované strany;

2.    Vedecká prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti (Vzdelávacie centrum UMB):
- obraz o stave vedecko-vzdelávacích aktivít vo vymedzených oblastiach jazykovedy v porovnávacom svetle;

3.    Oficiálne prijatie delegátky a riešiteľov vedením UMB:
- predstavenie projektu Internacionalizácia... cez celouniverzitné videnie,
- podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci, nateraz za UMB;

4.    Pracovné rokovanie k projektu Internacionalizácia...:
- vzťahové predstavenie idey a koncepcie projektového zámeru, najmä študijného programu 3. stupňa všeobecná jazykoveda (profil, možný predmet/y zabezpečované partnerskou stranou),
- námety a tipy na priame pôsobenie tvorivých zamestnancov Katedry slovenského jazyka a komunikácie v Ruskej federácii najmä prostredníctvom prednášok, účasti na štátnych skúškach, oponovaní kvalifikačných prác,
- východiská na vyváženú vedeckovýskumnú spoluprácu a spoločné publikačné aktivity;

5.    Uvítanie delegátky z partnerského pracoviska na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB s účasťou riešiteľov projektového zámeru a vedúcich dvoch príbuzných katedier FF UMB:
- prezentovanie vedeckého a pedagogického profilu katedry vo vývinových súvislostiach a perspektívach,
- námety na rozvinutie reálnej a prínosnej spolupráce medzi dvoma pracoviskami s lingvistickou, komunikologickou a interkultúrnou orientáciou.

 

Záznam vypracoval:    

26. 2. 2018
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.