Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty

Literárnovedná reflexia súčasného slovenského literárneho vzdelávania

Číslo projektu:1/0099/24Doba riešenia:2024 - 2027
Vedúci projektu:Jančovič Ivan, doc., PhD.Koordinátor projektu:

Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre

The Interdiscursive Construction of Reality in Literature

Číslo projektu:2/0111/20Doba riešenia:2020 - 2023
Vedúci projektu:Jančovič Ivan, Doc. PhD.Koordinátor projektu:Mikuláš Roman, Mgr. PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV)

Projekt je zameraný na spôsoby skúmania literatúry ako interdiskurzu z literárnovednej perspektívy. Sústredíme sa na otázku, ako literárna veda opisuje, resp. dokáže opísať literatúru ako fenomén interdiskurzu, teda fenomén ...

Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta

Image of the World as a Research Domain of the Humanities. Production, Distribution, Reception and Processing of the Images of the World

Číslo projektu:1/0747/18Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Golema Martin, prof. PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

Cieľom projektu je identifikovať, analyzovať a interpretovať vybrané sociokultúrne konštrukcie (obrazy) sveta (v tomto rámci aj sebaobrazy vedy), ktoré v súčasnosti výrazne ovplyvňujú naše porozumenie svetu. Projekt sa metodologicky...

Literárne podoby migrácie

Literary forms of migration

Číslo projektu:VEGA 1/0157/17Doba riešenia:1. jan. 2017 - 31. dec. 2019
Vedúci projektu:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.Koordinátor projektu:

Projekt je tematicky zameraný na univerzálny fenomén migrácie v jeho literárnej projekcii.

Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému

Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems

Číslo projektu:1/0590/16Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Jančovič Ivan, doc. PhD.Koordinátor projektu:

Obraz dieťaťa a detstva v textoch slovenskej umeleckej literatúry

The reflection of the child character and of the childhood in texts of the Slovakian artistic literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/0100/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Bariaková Zuzana, PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Sondy do predhistórie literatúry u Slovanov

Probes into the prehistory of Slavic literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/0260/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Golema Martin, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Koncepcia regionálnej literárnej čítanky - "Literárnym Zvolenom a okolím"

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-02Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Róbert BorbélyKoordinátor projektu:

Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí

The image of Great Moravia and the formation of the Kingdom of Hungary in historical cultures in Central Europe during 16th-20th centuries

Číslo projektu:VEGA 1/0335/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. (KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Tematizácia samoty vo vybraných textoch slovenskej literatúry

Loneliness in selected writings in Slovak literature

Číslo projektu:VEGA 1/0440/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Henrich Jakubík, PhD.Koordinátor projektu:

Projekt je analyticko-interpretačnou sondou do rôznych podôb samoty vo vybraných prozaických a básnických textoch slovenskej literatúry v istých vývinových obdobiach.

Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte slovenskej národnej kultúry

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.Koordinátor projektu:

Jazykové a literárne hry vo výskume a v školskej praxi

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:Mgr. Anna GálisováKoordinátor projektu:

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Methodological and philosophical issues in natural, social and human sciences and humanities

Číslo projektu:VEGA 2/0207/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. Ivan Jančovič, PhD. (za KSJL FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc. (Filozofický ústav SAV)

Analyzovať filozoficko-metodologické problémy priestoru, času a gravitácie v súčasných kozmologických teóriách; dopracovať systematický výklad problémov metodológie sociálnych a humanitných vied.

Karvaš, próza, vývin, tradícia, novátorstvo, tvar

Karvaš, prose, development, tradition, innovation, form

Číslo projektu:VEGA 1/0301/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.Koordinátor projektu:

Poézia Karola Alexandra Modrániho

Poetry of Karol Alexander Modráni

Číslo projektu:VEGA 1/0591/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.Koordinátor projektu:

Predhistória literatúry u Slovanov (pokus o archeológiu literárnej komunikácie s akcentom na duchovnú kultúru stredoeurópskych Slovanov)

Prehistory of Slavic literature

Číslo projektu:VEGA 1/0583/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Umelecký profil Štefana Krčméryho

Artistic profile of Štefan Krčméry

Číslo projektu:VEGA 1/0799/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.Koordinátor projektu:

Varianty komiky v slovenskej literatúre

Variations of the comic in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA 1/0505/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Jančovič, PhD.Koordinátor projektu:

Problém hraníc medzi filozofiu, umením a vedou

Borders between philosophy, art and science

Číslo projektu:VEGA 1/3599/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:doc. Marián Pálenčár, CSc. (KFi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Podoby outsiderstva v slovenskej umeleckej próze

Variations of outsiderism in the Slovak prose

Číslo projektu:VEGA č. 1/2243/05Doba riešenia:2005 - 2008
Vedúci projektu:prof. PhDr. Zuzana Hurtajová, CSc.Koordinátor projektu: