Projekty a granty

Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre

The Interdiscursive Construction of Reality in Literature

Číslo projektu:2/0111/20Doba riešenia:2020 - 2023
Vedúci projektu:Jančovič Ivan, Doc. PhD.Koordinátor projektu:Mikuláš Roman, Mgr. PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV)

Projekt je zameraný na spôsoby skúmania literatúry ako interdiskurzu z literárnovednej perspektívy. Sústredíme sa na otázku, ako literárna veda opisuje, resp. dokáže opísať literatúru ako fenomén interdiskurzu, teda fenomén ...

Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta

Image of the World as a Research Domain of the Humanities. Production, Distribution, Reception and Processing of the Images of the World

Číslo projektu:1/0747/18Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Golema Martin, prof. PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

Cieľom projektu je identifikovať, analyzovať a interpretovať vybrané sociokultúrne konštrukcie (obrazy) sveta (v tomto rámci aj sebaobrazy vedy), ktoré v súčasnosti výrazne ovplyvňujú naše porozumenie svetu. Projekt sa metodologicky...

Literárne podoby migrácie

Literary forms of migration

Číslo projektu:VEGA 1/0157/17Doba riešenia:1. jan. 2017 - 31. dec. 2019
Vedúci projektu:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.Koordinátor projektu:

Projekt je tematicky zameraný na univerzálny fenomén migrácie v jeho literárnej projekcii.

Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému

Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems

Číslo projektu:1/0590/16Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Jančovič Ivan, doc. PhD.Koordinátor projektu:

Obraz dieťaťa a detstva v textoch slovenskej umeleckej literatúry

The reflection of the child character and of the childhood in texts of the Slovakian artistic literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/0100/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Bariaková Zuzana, PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Sondy do predhistórie literatúry u Slovanov

Probes into the prehistory of Slavic literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/0260/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Golema Martin, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Koncepcia regionálnej literárnej čítanky - "Literárnym Zvolenom a okolím"

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-02Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Róbert BorbélyKoordinátor projektu:

Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí

The image of Great Moravia and the formation of the Kingdom of Hungary in historical cultures in Central Europe during 16th-20th centuries

Číslo projektu:VEGA 1/0335/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. (KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Tematizácia samoty vo vybraných textoch slovenskej literatúry

Loneliness in selected writings in Slovak literature

Číslo projektu:VEGA 1/0440/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Henrich Jakubík, PhD.Koordinátor projektu:

Projekt je analyticko-interpretačnou sondou do rôznych podôb samoty vo vybraných prozaických a básnických textoch slovenskej literatúry v istých vývinových obdobiach.

Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte slovenskej národnej kultúry

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.Koordinátor projektu:

Jazykové a literárne hry vo výskume a v školskej praxi

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:Mgr. Anna GálisováKoordinátor projektu:

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Methodological and philosophical issues in natural, social and human sciences and humanities

Číslo projektu:VEGA 2/0207/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. Ivan Jančovič, PhD. (za KSJL FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc. (Filozofický ústav SAV)

Analyzovať filozoficko-metodologické problémy priestoru, času a gravitácie v súčasných kozmologických teóriách; dopracovať systematický výklad problémov metodológie sociálnych a humanitných vied.

Karvaš, próza, vývin, tradícia, novátorstvo, tvar

Karvaš, prose, development, tradition, innovation, form

Číslo projektu:VEGA 1/0301/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.Koordinátor projektu:

Poézia Karola Alexandra Modrániho

Poetry of Karol Alexander Modráni

Číslo projektu:VEGA 1/0591/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.Koordinátor projektu:

Predhistória literatúry u Slovanov (pokus o archeológiu literárnej komunikácie s akcentom na duchovnú kultúru stredoeurópskych Slovanov)

Prehistory of Slavic literature

Číslo projektu:VEGA 1/0583/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Umelecký profil Štefana Krčméryho

Artistic profile of Štefan Krčméry

Číslo projektu:VEGA 1/0799/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.Koordinátor projektu:

Varianty komiky v slovenskej literatúre

Variations of the comic in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA 1/0505/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Jančovič, PhD.Koordinátor projektu:

Problém hraníc medzi filozofiu, umením a vedou

Borders between philosophy, art and science

Číslo projektu:VEGA 1/3599/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:doc. Marián Pálenčár, CSc. (KFi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Podoby outsiderstva v slovenskej umeleckej próze

Variations of outsiderism in the Slovak prose

Číslo projektu:VEGA č. 1/2243/05Doba riešenia:2005 - 2008
Vedúci projektu:prof. PhDr. Zuzana Hurtajová, CSc.Koordinátor projektu:

Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v stredovekej literatúre, mytológii a folklóre stredoeurópskych národov

Číslo projektu:VEGA 1/2206/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu: