Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre

Informácie o projekte

The Interdiscursive Construction of Reality in Literature

Projekt je zameraný na spôsoby skúmania literatúry ako interdiskurzu z literárnovednej perspektívy. Sústredíme sa na otázku, ako literárna veda opisuje, resp. dokáže opísať literatúru ako fenomén interdiskurzu, teda fenomén komunikácie systému literatúry s inými systémami na rôznych úrovniach danej interakcie. Tieto iné systémy konštituujú špecifické diskurzy a môžu nimi byť tzv. špeciálne diskurzy (filozofia, matematika, fyzika, biológia, kognitívne vedy, medicína, informačné technológie a pod.) produkujúce poznanie, ktoré sa komunikuje tak v rámci diskurzov, v ktorých vzniklo, ako aj mimo týchto diskurzov, a to buď v rámci systému vedy (interdisciplinarita) alebo naprieč rôznymi sociálnymi systémami prostredníctvom interdiskurzov (literatúra a umenie, publicistika, politika atď.).

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:2/0111/20
Doba riešenia:2020 - 2023
Vedúci projektu:Jančovič Ivan, Doc. PhD.
Koordinátor projektu:Mikuláš Roman, Mgr. PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV)
Spoluriešitelia:2020: Golema, Mikulášová (PdF UK), Štúr (FF UKF), Mitterpach (FF UKF)
Zahraničný projekt:nie