Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí

Informácie o projekte

The image of Great Moravia and the formation of the Kingdom of Hungary in historical cultures in Central Europe during 16th-20th centuries

Číslo projektu:VEGA 1/0335/11
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. (KHi FHV UMB)
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Martin Golema, PhD. (KSJL FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie

Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí.