Rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti v nových podmienkach telovýchovného vzdelávania v predprimárnej, primárnej a sekundárnej edukácii

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Sledovanie telesnej zdatnosti žiakov primárneho vzdelávania v školách v okresoch Žilina, Banská Bystrica, Veľký Krtíš a Prievidza ukázalo, že tá sa pohybuje väčšinou na podpriemernej úrovni. Nadpriemernú a výbornú telesnú zdatnosť potvrdili žiaci, ktorí sa pravidelne venujú športovaniu s cieľom dosiahnuť športovú výkonnosť.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0253/11
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. Mgr. Novotná Naďa, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: ADF
Nazov: Longitudinálne sledovanie dynamiky zmien plaveckej výkonnosti uchádzačiek o štúdium telesnej výchovy v Banskej Bystrici
Autori: Matej Bence - Zuzana Tonhauserová
Klasifikacia: ADF
Nazov: Realizácia a postoje žiakov k vyučovaniu plávania na vybraných základných školách v regióne Prešov
Autori: Matej Bence - Nadežda Novotná - David Gonos
Klasifikacia: ADF
Nazov: Telesná zdatnosť žiakov mladšieho školského veku hodnotená Jacíkovým testom
Autori: Naďa Novotná - Naďa Vladovičová
Klasifikacia: ADF
Nazov: Úroveň vybraných pohybových schopností študentov KTVŠ UMB v Banskej Bystrici
Autori: Naďa Novotná - Silvia Končoková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Vyučovanie plávania a plavecká spôsobilosť študentov vybraných stredných škôl v Čadci a ololí.
Autori: Matej Bence - Juraj Časnocha