Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti v nových podmienkach telovýchovného vzdelávania v predprimárnej, primárnej a sekundárnej edukácii

Klasifikacia: ADF
Nazov: Longitudinálne sledovanie dynamiky zmien plaveckej výkonnosti uchádzačiek o štúdium telesnej výchovy v Banskej Bystrici
Autori: Matej Bence - Zuzana Tonhauserová
Klasifikacia: ADF
Nazov: Realizácia a postoje žiakov k vyučovaniu plávania na vybraných základných školách v regióne Prešov
Autori: Matej Bence - Nadežda Novotná - David Gonos
Klasifikacia: ADF
Nazov: Telesná zdatnosť žiakov mladšieho školského veku hodnotená Jacíkovým testom
Autori: Naďa Novotná - Naďa Vladovičová
Klasifikacia: ADF
Nazov: Úroveň vybraných pohybových schopností študentov KTVŠ UMB v Banskej Bystrici
Autori: Naďa Novotná - Silvia Končoková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Vyučovanie plávania a plavecká spôsobilosť študentov vybraných stredných škôl v Čadci a ololí.
Autori: Matej Bence - Juraj Časnocha