Intervencia hravých aktivít na zmenu postojov žiakov k školskej telesnej výchove

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: V rámci ankety, kde sme analyzovali názory a informovanosť žiakov a žiačok druhého stupňa základných škôl Slovenska (n=1858) o GPS a navigačnej hre geocaching z 32 základných škôl na Slovensku, sme zistili, že najmenej polovica respondentov sa s pojmom či hrou geocaching ešte nestretla. Celkovo 44,3 % žiakov a 44,2 % žiačok vyjadrilo záujem o zaradenie hry geocachingu do hodín telesnej a športovej výchovy. V experimentálnej časti sme potvrdili, že použitie vybraných hier s využitím GPS prinieslo pozitívny výsledok pri zmene postojov u experimentálneho súboru žiakov a žiačok (n=39) k telesnej a športovej výchove. Zároveň sme u experimentálneho súboru pomocou ankety zistili, že žiaci a žiačky hodnotili realizované hry s využitím GPS pozitívne a za najpríťažlivejšie hry považovali tie hry, ktoré vyžadovali vyššiu náročnosť ich činnosti, ale aj pohybu.Ako najpríťažlivejší faktor sa ukázala zábava 58,97 %.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0758/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:doc.PaedDr. Adamčák Štefan, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Názory a informovanosť žiakov základných škôl na Slovensku o hravých aktivitách spojených s globálnym polohovým systémom (geocatching). Hradec Králové : Gaudeamus.
Autori: Štefan Adamčák
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Tourism and physical activities in the countryside in the life style of secondary school students. Hradec Králové : Gaudeamus.
Autori: Stanislava Straňavská
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Hry s využitím GPS a ich vplyv na zmenu postojov žiakov základných škôl. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Autori: Štefan Adamčák, Miroslav Nemec, Boris Beťák
Klasifikacia: ADE
Nazov: Outdoorové aktivity v spôsobe života adolescentov. Studia Kinantrophologica.
Autori: Stanislava Stráňavská
Klasifikacia: ADE
Nazov: Rozsah pohybových a športových aktivít žiakov základných škôl vo voľnom čase a motivácia k ich vykonávaniu. Studia Kinantrophologica
Autori: Štefan Adamčák - Boris Beťák
Klasifikacia: ADF
Nazov: Hry s využitím globálneho polohového systému. Športový edukátor.
Autori: Štefan Adamčák
Klasifikacia: ADF
Nazov: Opinions of 6th grade students on kinetic games realized during physical and sports education. Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education And Sport
Autori: Štefan Adamčák
Klasifikacia: ADF
Nazov: Physical activities in their free time secondary school students. Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education And Sport.
Autori: Stanislava Staňavská
Klasifikacia: ADF
Nazov: Pohybové aktivity žiakov základných škôl v stredoslovenskom regióne.Exercitatio Corporis – Motus – Salus
Autori: Štefan Adamčák
Klasifikacia: ADF
Nazov: Secondary school students’ opinions about physical and sports education.Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education And Sport
Autori: Stanislava Staňavská
Klasifikacia: AED
Nazov: Hravé aktivity s GPS v meste Banská Bystrica a blízkom okolí v rokoch 2010 až 2013.Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu III. Ružomberok
Autori: Štefan Adamčák
Klasifikacia: AED
Nazov: Informovanosť žiakov vybraných základných škôl o globálnom polohovom systéme a hre geocaching.Šport a rekreácia 2015.
Autori: CIPOV, B. - ADAMČÁK, Š.
Klasifikacia: AED
Nazov: Obľúbenosť a názory žiakov druhého stupňa základných škôl na pohyb a pohybovú aktivitu realizovanú v rámci hodín telesnej a športovej výchovy v meste Veľký Krtíš. Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV. Ružomberok.
Autori: Anna Kozaňáková - Štefan Adamčák
Klasifikacia: AED
Nazov: Pohybové aktivity dievčat základných škôl v stredoslovenskom regióne. Vedecké práce KVP a VS. Trnava.
Autori: Štefan Adamčák-Miroslav Nemec
Klasifikacia: AED
Nazov: Postoje žiakov základných škôl Slovenska k telesnej a športovej výchove. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Autori: Štefan ADAMČÁK – Pavol BARTÍK
Klasifikacia: AED
Nazov: Rozsah a obsah pohybových a športových aktivít žiakov základných škôl vo voľnom čase. Šport a rekreácia, Nitra
Autori: Štefan Adamčák - Boris Beťák
Klasifikacia: AED
Nazov: Zmena postojov žiakov a žiačok základných škôl prostredníctvom hravých aktivít s gps. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Autori: Miroslav NEMEC – Boris BEŤÁK