Mgr. Eva Pršová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová rozvrhárka, koordinátorka pre ERASMUS a zahraničné mobility

Telefónne číslo:
048 446 7329
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F329

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie prostredníctvom mailu alebo osobné a online konzultácie po vzájomnej dohode.

Kde ma nájdete

Mgr. Eva Pršová, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F329
Telefón: 048 446 7329
Email: eva.prsova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie a kariéra

2009 - získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. v odbore Teória vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov po úspešnej obhajobe dizertačnej práce Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky

1983 - 1988 - Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

Rozširujúce vzdelanie: 

1996 - Drama in education in Royal National Theatre in London (UK)

1997 - 1999 - Tvorivá dramatika - špecializačné inovačné štúdium na PF UMB v Banskej Bystrici

1999 - 2001 - Čítaním a písaním k rozvoju kritického myslenia - kurz lektorskej činnosti - Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní a Univerzita Iowa (USA)

 

Pedagogická a umeleckovýchovná prax

1. 1. 2014 - odborná asistentka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

2008 - 2013 - odborná asistentka na KSJL FHV v Banskej Bystrici

1998 - 2008 - odborná asistentka na KSJL PF UMB v Banskej Bystrici

1988 - 1998 - učiteľka predmetov  SJL,  Hv, Aj - ZŠ Nitrica, ZUŠ Nováky, ZŠ Nitr. Rudno

Študijné pobyty, ocenenia, certifikáty, lektorská a porotcovská činnosť

1996 - Branching out - študijný pobyt zameraný na dramatickú výchovu naprieč osnovami vo Veľkej Británii (Secondary High School in Chippenham, Royal National Theatre in London) so získaním certifikátu lektora

2002 - študijný pobyt na Katedre výchovnej dramatiky DAMU Praha

2001 - certifikát lektorky projektu ČPKM

1996, 1997, 1999 - dvojnásobná laureátka Chalupkovho Brezna so zaradením do zlatého pásma v umeleckom prednese prózy

Lektorka pre umelecký prednes, tvoriú dramatiku a rétoriku v škole na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni, práca v redakcii pre detský umelecký prednes na Hviezdoslavovom Kubíne v Dolnom Kubíne a v Šali na celoštátnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, práca v porote celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy  detí Hviezdoslavov Kubín, v lektorskom zbore pre detskú dramatickú tvorivosť na celoštátnej prehliadke Zlatá priadka v Šali, porotkyňa v celoštátnej súťaži Štúrov Zvolen a iné...(Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Sládkovičova Radvaň, Zlatá priadka Šaľa, Vansovej Lomnička, Chalupkovo Brezno, Mladé talenty...)

Členstvo v organizáciách

od r. 2000 - 2018 predsedníčka Združenia tvorivej dramatiky Slovenska

od r. 2004 - 2015 členka poradného zboru pre detské a amatérske divadlo pri NOC v Bratislave

od r. 2015 - členka poradného zboru pre umelecký prednes pri NOC v Bratislave

Pedagogická činnosť

Didaktika literatúry

Didaktika jazyka, čítania a literatúry pre 1. stupeň ZŠ 

Literatúra pre deti a mládež

Medzivojnová literatúra (poézia)

Svetová literatúra pre deti a mládež

Tvorivá dramatika

Interpretácia umeleckého textu

Základy dramatických umení

Divadlo pre deti a mládež

Vedeckovýskumná činnosť

Didaktika literatúry

Literatúra pre deti a mládež

Interpretácia umeleckého textu

Granty a projekty

2001 - vedúca projektu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu, projekt bol realizovaný  spolupráci s Katedrou komunikačnej výchovy PF Prešovskej univerzity

2010 - zástupkyňa riešiteľa projektu VEGA K. A. Modráni

2008 - Celoslovenské vzdelávanie pedagógov v oblasti detského divadla - autorka a organizátorka celoslovenského projektu pod záštitou Ministerstva kultúry SR

2012 - Folklórne inšpirácie, tvorivá dramatika a detská dramatická tvorivosť - autorka projektu pod záštitou MK SR

Kontaktný formulár

=