Formulácia a reformulácia zmyslu života človeka v jeho hodnotovom systéme (filozofické skúmania)

Informácie o projekte

FORMULATION AND REFORMULATION OF THE MEANING OF HUMAN LIFE IN HIS VALUE SYSTEM (PHILOSOPHICAL EXAMINATIONS)

Projekt je zameraný na reformuláciu teoreticko-metodologických východísk komplexného prístupu ku skúmaniu problému zmyslu života ako duchovného centra ľudskej bytosti v podmienkách postmodernej spoločnosti, poznačenej nihilizmom a relativizmom. Východiskovým predpokladom k jeho riešeniu je objasnenie samotného pojmu zmysel života a pojmov k nemu, v istých ohľadoch, blízkych (napr. cieľ, hodnota, dôvod, ale aj viera, nádej a i.) alebo naopak, protikladných (napr. skepsa, ničota, absurdno, ale aj úzkosť, zúfalstvo a i.). Následná dejinno-filozofická reflexia metamorfóz chápania tohto javu bude komparovaná so špecifikami náboženského, umeleckého a vedeckého prístupu k nemu. Zvláštna pozornosť bude venovaná transformáciám a „skúškam“ zmyslu života v konfrontácii s existenciálnymi fenoménmi utrpenia a smrti na jednej strane a autenticity a lásky na strane druhej.

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:1/0068/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Šlosiar Ján, prof. PhDr. CSc.
Spoluriešitelia:2017: Palenčár (FF PU) (Z), Krchnák (FEkoE TU), Čáp (JLF UK), Pršová
2018: Pršová (Z), Čáp (JLF UK), Palenčár (FF PU), Androvičová (TU), Rácz (TU)
2019: Pršová (Z), Čáp (JLF UK), Palenčár (FF PU), Androvičová (TU), Rácz (TU), Pazderová (D)
Zahraničný projekt:nie