Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti v dnešnej postmodernej dobe (filozofické a literárne reflexie)

Informácie o projekte

BOREDOM AND INDIFFERENCE AS MANIFESTATIONS OF FEAR AND ANXIETY IN TODAY´S POSTMODERN ERA (PHILOSOPHICAL AND LITERARY REFLECTIONS)

Projekt výskumu je zameraný na filozofickú a literárnu reflexiu problematiky nudy a ľahostajnosti v existenciálnom prežívaní strachu a úzkosti, ktoré vyplývajú zo spôsobu života v súčasnej „postmodernej“ dobe, poznačenej relativizmom, nihilizmom a konzumom. Východiskom k riešeniu je objasnenie samotných pojmov ľahostajnosť, nuda, úzkosť a strach a s nimi súvisiacich pojmov pasivita, nihilizmus, beznádej, zúfalstvo, ale aj pojmov zmysel života, sloboda, zodpovednosť a i. Prostredníctvom filozofie a literatúry chceme odhaliť korene nudy a ľahostajnosti, ktoré v strachu a úzkosti negatívne poznamenávajú proces utvárania osobnosti človeka a zmysel jeho života. Zároveň chceme načrtnúť východiská, ako prekonať tento nepriaznivý stav. Výstupom projektu budú 2 vedecké zborníky a 1 monografia, štúdie a články, ako aj aplikácia získaných poznatkov do vysokoškolského pedagogického procesu.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:1/0043/20
Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Šlosiar Ján, prof. PhDr. CSc.
Spoluriešitelia:2020: Pršová (Z), Palenčár, Bariaková, Pazderová (D), Kováčová Daniela
Zahraničný projekt:nie