Philosophy

Informácie o projekte

Philosophy

Status: Umbrella We combine CEEPUS with the program "Internationalization" (Creation and innovation of common and foreign study programs at Matej Bel University in Banská Bystrica, Activity II.2 Philosophy), which is being implemented at the UMB in Banská Bystrica in 2017-2019. Its aim is to create a common study program in trilateral cooperation between the Faculty of Arts of the UMB, the Faculty of Philosophy of the Ostrava University in Ostrava (FF OU) and the Faculty of Social Sciences of the University of Silesia in Katowice (WNS US).

Vyhlasovateľ:

CEEPUS

Číslo projektu:CIII-SK-1206-00-1920
Doba riešenia:2017 - 2020
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.
Koordinátor projektu:Filozofická fakulta UMB
Spoluriešitelia:Ostravská univerzita v Ostrave
Sliezska univerzita v Katoviciach
Zahraničný projekt:áno

Sieť CEEPUS zabezpečí realizovateľnosť spoločného študijného programu „Filozofia“ pre študentov magisterského stupňa na univerzitách v Banskej Bystrici (SR), Ostrave (ČR) a Katoviciach (Poľsko). Spoločný magisterský študijný program prispeje k tomu, aby sa študenti lepšie orientovali v rôznych filozofických tradíciách a rôznych spôsoboch výučby predmetnej problematiky. Táto sieť prispeje aj k vyššej intenzite a kvalite vzájomnej spolupráce medzi pedagógmi troch participujúcich univerzít. Tá sa prejaví vo výmene vydaných publikácií, možnosti publikovania monografií a zborníkov a efektívnejšej práci na spoločných vedeckých a edukačných projektoch.