Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR

Zadanie projektu:

Výzva na rozvojové projekty – zvyšovanie kvality vysokoškolského štúdia prostredníctvom internacionalizácie

Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, Prof., PaedDr., CSc.
Zahraničný projekt:nie