Štylistika mienkotvornej elektronickej tlače strednoprúdového a alternatívneho typu

Informácie o projekte

Stylistics of mainstream electronic media of the centrist and alternative type

Projekt interdisciplinárneho základného výskumu je koncepčne zameraný na štylistiku elektronickej tlačovej produkcie so spravodajským a persuazívnym vplyvom na komunikujúce spoločenstvá v tzv. postfaktuálnej, resp. postpravdovej ére. Teoreticko-metodologické východiská, konceptuálne rámce a predpokladané výsledky riešenia integruje myšlienka operatívnej súvzťažnosti medzi spoločenskými podmienkami a ich jazykovo-komunikačnými prejavmi v moderných komunikujúcich spoločenstvách. Vodiaca línia projektu sa exponuje na podloží všeobecných („svetových“, globálnych, nivelizujúcich) a jedinečných („domácich“, lokálnych, diferencujúcich) mediálne determinovaných atraktorov. Projekt počíta s ich vplyvným dosahom na orientáciu a ponímanie sveta, dorozumievanie, myslenie, rozhodovanie a správanie, hodnotové a vzdelávacie systémy a ďalšie stránky života spoločenstva. Prameň na kontrastívne analýzy, interpretácie a zovšeobecnenia utvoria súbory webových mediálnych produktov najmä v slovenčine a vybraných jazykoch.

Vyhlasovateľ:

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0598/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Patráš Vladimír, prof. PaedDr. CSc.
Spoluriešitelia:2018: Odaloš Pavol, Dr. h. c. prof. PaedDr., CSc. (Z); Lomenčík Július, doc. PaedDr. PhD.; Genčiová Annamária, Mgr. (D)
2019: Odaloš Pavol, Dr. h. c. prof. PaedDr., CSc. (Z); Lomenčík Július, doc. PaedDr. PhD.; Molnárová Patrícia, Mgr. (D)
2020: Odaloš Pavol, Dr. h. c. prof. PaedDr., CSc. (Z); Lomenčík Július, doc. PaedDr. PhD.; Molnárová Patrícia, Mgr. (D)
Zahraničný projekt:nie