Nový program APVV - Ľudský potenciál

1. Program APVV - Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019

Ciele programu
- Vytvorenie post doktorandských miest na pracoviskách podporovaných v rámci projektov výskumu a vývoja
- Vytvoriť priestor pre externé doktorandské štúdium pre mladých vedeckých pracovníkov
- Reintegrácia pracovníkov dlhodobo pôsobiacich v zahraničí alebo zahraničných pracovníkov spojená s vytvorením pracovnej skupiny
- Financovanie projektov mladých výskumných kolektívov

Nástroje na naplnenie cieľov programu
Napĺňanie cieľov programu sa uskutočňuje prostredníctvom výskumných a vývojových projektov predkladaných žiadateľom. Konkrétne nástroje pre jednotlivé ciele programu:

A. Vytvorenie post doktorandských miest na vedeckých a výskumných pracoviskách – LP1

Cieľom je vytvoriť podmienky pre udržanie najúspešnejších absolventov PhD. štúdia (post doktorandov), výskumných pracovníkov do 35 rokov (v čase podania projektu) na vedeckých a výskumných pracoviskách v SR a tiež vytvoriť podmienky pre externé doktorandské štúdium mladých vedeckých pracovníkov. Pre udelenie projektu rozhoduje kvalita prijímajúceho výskumného tímu, kvalita post doktoranda a kvalita výskumnovývojového
zámeru projektu, ktorý bude riešiť doktorand resp. post doktorand. Projekt predkladá príslušná inštitúcia, na ktorej sa bude projekt riešiť, pričom zodpovedným riešiteľom projektu je post doktorand resp. doktorand. Cieľom opatrenia a doplnenia je zvýšenie prepojenia výskumu a vývoja s priemyselnou praxou.

Plán vyhlásenia výziev – každoročne v období 2016 – 2019, indikatívna výška príspevku APVV na jeden projekt je 70 000 € na 3 roky.

B. Reintegrácia slovenských a získanie zahraničných pracovníkov pre prácu v SR – LP2
Cieľom je vytvorenie podmienok pre návrat vedeckých a výskumných pracovníkov z dlhodobých pobytov v zahraničí, zabezpečenie rýchleho kariérneho rastu podporeného vytvorením vlastnej pracovnej skupiny a kvalitným pracovným a materiálovým zázemím.

LP2 projekty by mali priniesť vytvorenie pracovných pozícií pre perspektívnych vedeckých pracovníkov s minimálne 2 ročnou nepretržitou odbornou praxou v zahraničí počas posledných 5 rokov a zároveň v čase maximálne 15 rokov po získaní vedeckej hodnosti PhD., ich etablovania sa na čele nových tímov a vo vedúcich vedeckých pozíciách v organizáciách, ktoré v projekte vystupujú ako príjemcovia účelového financovania. Podané projekty nemajú vymedzené odborové zameranie, i keď sa nevylučuje možnosť vymedziť zameranie financovania na vybrané oblasti výskumu a vývoja podľa priorít Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a v súlade s ďalšími národnými strategickými dokumentmi.

Plán vyhlásenia výziev – každoročne v období rokov 2016 – 2019, indikatívna výška príspevku APVV na jeden projekt je 480 000 € na 4 roky.

C. Financovanie projektov mladých excelentných výskumných kolektívov – LP3
Cieľom je podpora vzniku mladých excelentných výskumných kolektívov formou financovania výskumno-vývojových projektov. Navrhovaná schéma projektov poskytuje reálne financovanie úspešných projektov výskumu a vývoja mladými vedeckými kolektívmi. Pre udelenie projektu je rozhodujúca kvalita výskumno-vývojového zámeru projektu, doterajšia vedecká produkcia riešiteľov a infraštruktúra pracoviska, kde sa projekt rieši. Vek riešiteľov podporených z projektu je limitovaný dosiahnutím maximálne 35 rokov v čase podania projektu (všetci vedeckí a výskumní členovia projektu nesmú prekročiť vek 35 rokov). Doba riešenia projektov je plánovaná na 3 roky. Poskytnutá dotácia zahŕňa primárne mzdové náklady pre mladých
výskumných pracovníkov a ďalšie náklady na riešenie projektu v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. Kľúčovým kritériom v rámci výberu a hodnotenia projektov bude kvalita projektov a ich hospodársky prínos.

Plán vyhlásenia výziev – každoročne v období 2016 – 2019, indikatívna výška príspevku APVV na jeden projekt je 140 000 € na 3 roky.

 

Predpokladané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu počas obdobia rokov 2016-2024 pre ciele LP1, LP2 a LP3 predstavujú sumu 30 712 500,- €.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy