Štipendiá Európskeho prekladateľského centra v Straelene pre prekladateľov umeleckej literatúry

Europäisches Übersetzer-Kollegium v Straelene bolo založené pod patronátom Heinricha Bölla a Samuela Becketta, nositeľov Nobelovej ceny za literatúru. O štipendijný pobyt sa môžu uchádzať prekladatelia umeleckej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je nielen nemčina, ale aj ktorýkoľvek iný jazyk. Hlavnou podmienkou udelenia štipendia sú dva publikované knižné preklady a vydavateľská zmluva na prekladané dielo.

Bližšie informácie nájdete na www.euk-straelen.de

Informácie k žiadosti a podkladovým materiálom nájdete na http://www.euk-straelen.de/deutsch/aufenthalte/.

Pracovné pobyty a štipendiá

Prekladatelia literárnych diel, ktorí už publikovali najmenej dva väčšie preklady a spolupracujú s nejakým vydavateľstvom v rámci prekladateľského projektu, sa môžu uchádzať o pobyt.

Neposielajú sa žiadne žiadosti formou formulára. Prosíme o neformálne žiadosti obsahujúce údaje k všetkým nižšie vymenovaným bodom. Pobyty sú možné v každom čase a spravidla aj krátkodobo. Bývanie a práca v kolégiu je pre profesionálnych prekladateľov literárnych diel bezplatná*. Žiadosti o potyty a štipendiá prijíma priamo Európske prekladateľské kolégium (pokiaľ to nie je uvedené inak) – uvítame aj prostredníctvom mailu. 

Kolégium vyžaduje nasledovné podklady:

- krátky životopis
- kompletný zoznam vydaných publikácií s údajmi o vydavateľstvách
- krátky popis prekladateľského projektu s kópiou zmluvy s vydavateľstvom
- údaje o dĺžke a konkrétnom čase želaného pobytu

Po vydaní prekladu je bez vyzvania potrebné dať Európskemu prekladateľskému kolégiu k dispozícii vydaný knižný exemplár do „knižnice straeleneckých prekladov“.

Našou snahou je splniť všetky želania profesionálnych prekladateľov literárnych diel spojených s pobytom, a to bez byrokratických komplikácií a bez časových posunov. Prosíme o porozumenie v prípade, ak aj napriek tomu dôjde k dlhším čakacím dobám.

Štipendiá

Prekladateľské kolégium má možnosť udeliť pobytové štipendiá zo sponzorských zdrojov. Medzi Európskym prekladateľským kolégiom a vybranými poskytovateľmi štipendií existujú pevne ukotvené dohody o spolupráci za účelom umožnenia viactýždňových pobytov profesionálnym literárnym prekladateľom v Európskom prekladateľskom kolégiu. Táto ponuka sa vzťahuje na všetky krajiny sveta a zahŕňa možnosť akceptovať viacero žiadostí. Je preto vhodné uchádzať sa o štipendium s dostatočným časovým predstihom.

» Vierwöchige Aufenthaltsstipendien der Kunststiftung NRW für literarische Übersetzerinnen und Übersetzer [mehr] / Štvortýždňové pobytové štipendiá kultúrnej nadácie NRW pre prekladateľky a prekladateľov literárnych diel [viac]

» Zweiwöchige Aufenthaltsstipendien der Kunststiftung NRW im Europäischen Übersetzer-Kollegium bis November 2017 [mehr] / Dvojtýždňové pobytové štipendiá kultúrnej nadácie NRW v Európskom prekladateľskom kolégiu do novembra 2017 [viac]

» Arbeitsaufenthalte für Übersetzer der Robert Bosch Stiftung [mehr] / Pracovné pobyty pre prekladateľov nadácie Robert Bosch Stiftung [viac]

Informationen zur ANREISE finden Sie [hier]/ Informácie k PRÍCHODU nájdete [tu]

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy