NOVÉ PROGRAMY APVV

Vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 24. 02. 2016 programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Návrh programov vychádza z vízií hlavného strategického materiálu pre oblasť výskumu a inovácií na Slovensku do roku 2020 „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK)“.

Program APVV Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019 (pracovná skratka LP – ľudský potenciál) vychádza z cieľov a opatrení formulovaných v rámci Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a ideovo nadväzuje na predchádzajúci program APVV – Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy.
Program LP nastavuje mechanizmy pre koncentráciu financovania výskumu a vývoja v oblastiach identifikovaných potrebami vedeckovýskumnej komunity – budovanie a stabilizácia ľudských zdrojov vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja.

Program APVV Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami na obdobie rokov 2016 – 2019 vychádza zo zámerov a priorít definovaných RIS3-SK stratégiou a jeho cieľom je umožniť využitie vlastného potenciálu firiem a podporiť spoluprácu výskumných organizácií (organizácie výskumu a vývoja, univerzity, SAV) na zvýšenie pridanej hodnoty i procesov, produktov a služieb firiem a tým aj zvýšenie ich konkurencieschopnosti a jej udržateľnosti. Jeho účelom je zároveň aj rozšírenie spolupráce firiem so zahraničnými partnermi s výhľadom zapojenia sa do programov EÚ, najmä rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 až 2020 – Horizont 2020, resp. projektov Stratégie Európskej únie pre dunajský región (Dunajskej stratégie).

Program APVV Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 je zameraný na podporu prípravy projektov slovenských účastníkov v rámci nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020.
Program APVV reaguje na štart Horizontu 2020, keď dňa 11. decembra 2013 EK vyhlásila prvé výzvy na podávanie projektov Horizontu 2020. Ďalšie výzvy budú priebežne vyhlasované až do roku 2020 podľa schválených 2-ročných pracovných programov.
Navrhovaný program je súčasťou súboru opatrení navrhnutých na podporu zvýšenia účasti slovenských organizácií v programe Horizont 2020, a je vytvorený v rámci spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centra vedecko-technických informácií SR a APVV. Okrem predloženého návrhu programu APVV je súčasťou opatrení aj profesionalizácia národných kontaktných bodov Horizontu 2020 a vytvorenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli.

RIS3:

Spoločenské tematické priority sú stanovené s ohľadom na najpálčivejšie problémy spoločnosti, ktoré najviac zaťažujú slovenskú spoločnosť. Slovenská republika disponuje relatívne primeraným vedeckým potenciálom v širokej škále disciplín spoločenských a humanitných vied. Spoločenské tematické priority sú:

  • Starnutie populácie a kvalita života so zameraním najmä na aktívne starnutie, zdravotné zabezpečenie starších spoluobčanov vrátane pomoci v oblasti duševného zdravia, sociálneho zabezpečenia, odstraňovania bariér pre handicapovaných a priateľskú samosprávu. Podľa demografických výhľadov bude čoskoro populácia Slovenska patriť k najrýchlejšie starnúcim v Európe. O to vážnejšie vystupuje potreba hľadať riešenia zlepšujúce podmienky pre aktívny život starších ľudí a kvalitu ich života.

    Multiietnicita, sociálna inklúzia a problémy chudoby
    niektorých skupín obyvateľstva. Pozornosť sa sústredí najmä na hľadanie riešení v skupinách obyvateľstva najviac postihnutých chudobou, na identifikáciu objektívnych aj subjektívnych príčin vznikajúcej chudoby, návykov a špecifík a taktiež hľadania účinných riešení. Dôraz sa bude klásť na riešenia udržateľné v dlhodobom horizonte.
  • Uplatnenie mladých ľudí v meniacich sa podmienkach. Uplatnenie mladých ľudí najmä po skončení školy, zvlášť prvé zamestnanie je kritickým vo výchove a príprave mladých ľudí na povolanie. Vysoké miery nezamestnaných mladých ľudí nabádajú k hľadaniu účinnejších prístupov. V súčasnej dobe existujú viaceré alternatívy pre uplatnenie mladých ľudí, nielen zamestnanecký pomer. Priestor je aj v oblastiach kreatívnych činností a v oblasti rozvoja vlastného podnikania, preto bude venovaná pozornosť spôsobom podpory mechanizmov napomáhajúcich uplatneniu mladých ľudí. Aj keď existuje výskumná kapacita, ktorá sa môže venovať tejto téme čisto výskumne, dôraz sa bude klásť na praktické mechanizmy podpory.

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy