Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

NOVÉ PROGRAMY APVV

Vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 24. 02. 2016 programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Návrh programov vychádza z vízií hlavného strategického materiálu pre oblasť výskumu a inovácií na Slovensku do roku 2020 „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK)“.

Program APVV Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019 (pracovná skratka LP – ľudský potenciál) vychádza z cieľov a opatrení formulovaných v rámci Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a ideovo nadväzuje na predchádzajúci program APVV – Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy.
Program LP nastavuje mechanizmy pre koncentráciu financovania výskumu a vývoja v oblastiach identifikovaných potrebami vedeckovýskumnej komunity – budovanie a stabilizácia ľudských zdrojov vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja.

Program APVV Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami na obdobie rokov 2016 – 2019 vychádza zo zámerov a priorít definovaných RIS3-SK stratégiou a jeho cieľom je umožniť využitie vlastného potenciálu firiem a podporiť spoluprácu výskumných organizácií (organizácie výskumu a vývoja, univerzity, SAV) na zvýšenie pridanej hodnoty i procesov, produktov a služieb firiem a tým aj zvýšenie ich konkurencieschopnosti a jej udržateľnosti. Jeho účelom je zároveň aj rozšírenie spolupráce firiem so zahraničnými partnermi s výhľadom zapojenia sa do programov EÚ, najmä rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 až 2020 – Horizont 2020, resp. projektov Stratégie Európskej únie pre dunajský región (Dunajskej stratégie).

Program APVV Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 je zameraný na podporu prípravy projektov slovenských účastníkov v rámci nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020.
Program APVV reaguje na štart Horizontu 2020, keď dňa 11. decembra 2013 EK vyhlásila prvé výzvy na podávanie projektov Horizontu 2020. Ďalšie výzvy budú priebežne vyhlasované až do roku 2020 podľa schválených 2-ročných pracovných programov.
Navrhovaný program je súčasťou súboru opatrení navrhnutých na podporu zvýšenia účasti slovenských organizácií v programe Horizont 2020, a je vytvorený v rámci spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centra vedecko-technických informácií SR a APVV. Okrem predloženého návrhu programu APVV je súčasťou opatrení aj profesionalizácia národných kontaktných bodov Horizontu 2020 a vytvorenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli.

RIS3:

Spoločenské tematické priority sú stanovené s ohľadom na najpálčivejšie problémy spoločnosti, ktoré najviac zaťažujú slovenskú spoločnosť. Slovenská republika disponuje relatívne primeraným vedeckým potenciálom v širokej škále disciplín spoločenských a humanitných vied. Spoločenské tematické priority sú:

 

 

Prílohy ku stránke: