Program Európa pre občanov 2014 - 2020

17. októbra 2013 bolo prijaté Nariadenie Rady Európskej únie, ktorým sa ustanovuje nový sedemročný program "Európa pre občanov" na obdobie rokov 2014 - 2020.

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/granty/

Program Európa pre občanov je komunitárnym programom Európskej únie na podporu spoločnej európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ. Zameriava sa zvyšovanie povedomia o Únii, jej histórii a rozmanitosti a zlepšovanie podmienok pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.

Tým prispieva k uvedomeniu si spoločnej histórie a hodnôt, podporuje ciele Únie v oblastiach ako mierové spolužitie medzi národmi a zvyšovanie životnej úrovne ich príslušníkov, zvyšuje účasť občianskej spoločnosti v rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach a propaguje medzikultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo. V nadväznosti na Lisabonskú zmluvu sa práve priama účasť občanov stala jednou z priorít Európskej únie a tým aj programu Európa pre občanov.

Termíny na podanie žiadosti v rámci programu “Európa pre občanov 2014-2020“

 

Oblasť 2 Opatrenie 2.1
Plánujete organizovať stretnutie občanov v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1. januárom 2016 a 30. septembrom 2016?
Požiadajte si o grant k 1. septembru 2015 (do 12:00)!

 

Oblasť 2 Opatrenie 2.2:
Žiadosť o projektový grant na podporu rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. januárom 2016 a 30. júnom 2016.
Termín na predkladanie žiadosti o grant je k 1. septembru 2015 (do 12:00)!

Priority pre rok 2015

 Prednosť pri udeľovaní grantov budú mať projekty týkajúce sa jednoročných prioritných oblastí programu Európa pre občanov:

 Oblasť 2 „Demokratická angažovanosť a občianska účasť“: "Diskusia o budúcnosti Európy" - prehĺbenie diskusie o budúcnosti Európy, o tom akú Európu jej občania chcú, podpora nových foriem občianskej participácie a posilovanie existujúcich foriem.

 Ročné priority programu budú zverejňované na webovej stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) a na stránke Európskej komisie.

 

Ďalšie informácie na stránke:

http://www.zmos.sk/program-europa-pre-obcanov-2014-2020.phtml?id3=94499

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/news/131/18/Materialy-z-augustovych-seminarov-EpO/

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy