Fond na podporu umenia - literatúra, preklad, história, sociológia, etnológia atď.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na:

1. tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel;
2. podporu medzinárodnej spolupráce;
3. na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu;
4. na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, čí výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

http://fpu.sk/moznosti-podpory/struktura-podpory#c52

Programy a podprogramy podpornej činnosti

Prierezové priority Štruktúry podpornej činnosti na rok 2016 stanovené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky:
1. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.
2. Podpora projektov k roku hudby.
3. Podpora projektov múzeí a galérií.

Programy:

Program 1 Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít. Priority podprogramu:
1. Vydávanie pôvodnej literatúry zameranej na reflexiu súčasných spoločenských procesov.
2. Podpora začínajúcich autorov.
3. Podpora prekladov diel klasickej svetovej literatúry.
4. Podpora prekladov súčasnej svetovej literatúry (vrátane literatúry malých národov).

Program 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy podporuje najdôležitejšie a najnáročnejšie projekty nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít a ľudovej kultúry. Program nepodporuje aktivity z oblasti amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasové aktivity, mobility a prezentáciu v zahraničí, interné aktivity škôl, aktivity národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, projekty celoročnej činnosti, inštitucionálnu podporu subjektu, materiálové a technické vybavenie, vydávanie vysokoškolských učebníc a skrípt, publikácii k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, účelových publikácii, prehľadových knižných publikácii bez redaktora; kníh, časopisov a CD určených na darovanie, alebo mimo predaja. Priority programu:
1. Podpora projektov prepájajúcich regionálne, národné a medzinárodné aktivity
2. Podpora dlhodobej časopiseckej odbornej a kritickej reflexie umenia

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity podporuje odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, medziodborových aktivít a ľudovej kultúry, rovnako ako vzdelávacie a výchovné činnosti, ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. Priority programu:
1. Podpora nezávislých historikov, teoretikov a kritikov umenia.
2. Podpora interdisciplinárnych výskumných projektov.
3. Podujatia zamerané na kritické hodnotenie umeleckých procesov a tvorby.

Program 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť podporuje uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu, propagáciu a šírenie ľudovej kultúry, amatérsku umeleckú tvorbu, kultúrno-osvetové činnosti, miestnu a regionálnu kultúru (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Rovnako podporuje festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu, amatérskeho umenia a kultúrnoosvetovej činnosti v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti. Priority programu:
1. Projekty zamerané na prezentáciu výsledkov dokumentačnej a inventarizačnej odbornej činnosti.
2. Podpora multimediálnych a multižánrových projektov.
3. Podpora inovatívnych iniciatív v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Program 5 – Medzinárodné aktivity a mobility podporuje medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu realizovaného na Slovensku. Podpora nie je určená na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, na podporu akademických študijných mobilít a pobytov, interné aktivity škôl, na podporu kultúrnych aktivít Slovákov/Sloveniek žijúcich v zahraničí, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Priority programu:
1. Projekty zamerané na systematickú a viacročnú prezentáciu slovenského umenia a kultúry v zahraničí.
2. Podpora rezidenčných pobytov v zahraničí.
3. Podpora projektov, ktoré získali podporu z programu EÚ Kreatívna Európa 2014-2020.

 

Nižšie vyberám NIEKTORÉ podrogramy vyššie vymenovaných programov. Podrobnosti a ostatné podprogramy prosím pozrite na stránke:  http://fpu.sk/moznosti-podpory/struktura-podpory#c52

Podprogram 1.5 – Literatúra je zameraný na podporu vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry, literatúry pre deti a mládež v tlačenej alebo elektronickej forme (sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom internetu alebo e-kníh) v slovenskom jazyku určených primárne do distribučnej siete v Slovenskej republike, s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.

1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
Podpora je určená na tvorbu a vydávanie literárne hodnotných knižných publikácií, najmä prvé vydania diel pôvodnej literatúry súčasných autorov, reedície knižných titulov, preklady diel zahraničnej literatúry pre deti a mládež. Súčasťou publikácii musí byť aj ilustračné stvárnenie.
Termín výzvy: 27.1.16 - 25.2.16

1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

Podpora je určená na tvorbu a vydávanie slovenskej umeleckej literatúry (poézie, prózy, drámy, esejí, literatúry faktu), najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných autorov, reedície knižných titulov, kritické vydania, nové textové výbery súčasných a starších autorov, nové vydania a reedície významných diel pôvodnej klasickej a súčasnej literatúry. Minimálny povinný počet vydaných výtlačkov je pri próze 500 kusov, pri poézii 300 kusov.
Termín výzvy: 27.1.16 - 25.2.16

1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry

Podpora je určená na realizáciu prekladov a vydávanie inojazyčných diel umeleckej literatúry (poézie, prózy, drámy, esejí), najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných zahraničných autorov, reedície knižných titulov, kritické vydania, nové textové výbery súčasných a klasických autorov, nové vydania a reedície významných diel klasickej a súčasnej zahraničnej literatúry. Nepodporujú sa preklady cez tretí jazyk. Minimálny povinný počet vydaných výtlačkov je 500 kusov.
Termín výzvy: 14.4.16 - 12.5.16

Podpora je určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, knižných výstav, súťaží a podujatí zameraných na výchovu k čítaniu s celoslovenským, alebo medzinárodným významom, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými prezentačnými materiálmi, ako aj nákladmi spojenými s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.
Termín výzvy: 14.4.16 - 12.5.16

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny divadla, divadelná teória, monografie o osobnostiach divadla) dotýkajúcej sa divadelného umenia; na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny tanca, tanečná teória, monografie o osobnostiach tanca) dotýkajúcej sa tanca; na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny hudby, hudobná teória, monografie o osobnostiach hudby) dotýkajúcej sa hudby; na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, syntetické a monografické publikácie z dejín a teórie jednotlivých druhov vizuálneho umenia; na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny literatúry, literárna teória, monografie o osobnostiach literatúry, literárne slovníky) dotýkajúcej sa literatúry a knižnej kultúry (dejiny knižnej kultúry, stav knižnej kultúry a synergia jej zložiek, výskum a podpora čítania); na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, vytváranie verejných elektronických databáz o literatúre a knižnej kultúre.
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, tvorivých dielní zameraných na výchovu k čítaniu a k literárnemu a ilustračnému umeniu najmä u detského čitateľa, projektov zameraných na manažment literatúry, periodických a neperiodických aktivít literárneho života na celoslovenskej úrovni určených verejnosti, literárne večery, autorské čítania, literárnospoločenské podujatia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok, či kurzov, reflektujúcich literatúru na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, na vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, dotýkajúcich sa viacerých druhov umenia s interdisciplinárnym záberom alebo reflektujúcich umenie a kultúruz perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdia, estetika, sociológia, psychológia). Podpora je určená aj na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje i na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, vytváranie verejných elektronických databáz o literatúre a knižnej kultúre.
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, tvorivých kurzov, letných škôl, koncertných podujatí zameraných na výchovu k viacerým druhom umenia a kultúry, projektov zameraných na manažment medziodborových aktivít, interpretačných kurzov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom zameraných na viaceré druhy umenia a kultúry. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok či kurzov reflektujúcich umenie a kultúru na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podprogram podporuje realizáciu vedecko-výskumných projektov, vydávanie odborných publikáciíz oblasti etnológie, folkloristiky a príbuzných disciplín zameraných na oblasť ľudovej kultúry a publikácií, ktoré sú výsledkom reflexie kultúrno-osvetovej činnosti. Podpora je určená aj na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním výstupov výskumnej činnosti, metodické materiály ku kultúrno-osvetovej činnosti, k ochrane ľudovej kultúry, vrátane zvukových, zvukovo-obrazových záznamov, či multimediálnych záznamov. Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích odborných workshopov, tvorivých kurzov, letných škôl, projektov zameraných na manažment v oblasti práce s ľudovou kultúrou, odborných vzdelávacích podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom zameraných na reflexiu a uchovávanie ľudovej kultúry a na kultúrno-osvetovú činnosť. Podpora sa poskytuje usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov reflektujúcich ľudovú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

Podprogram 4.1 – Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre je určený na podporu projektov zameraných na starostlivosť o ľudovú kultúru, predovšetkým na jej identifikáciu, inventarizáciu, dokumentáciu, archiváciu, ďalej na šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, výskumnú činnosť súvisiacu s prípravou nominácie na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť ľudovej kultúry.
Termín výzvy: 15.2.16 - 12.3.16

 

 

 

zakon 284_2014

Štatút Fondu na podporu umenia

statut_FPU

Rokovací poriadok Rady Fondu na podporu umenia

rokovaci poriadok rady FPU

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy