Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá

V roku 2016 bolo na Slovensku v kategórii vysokých škôl podaných 7 prihlášok, z toho 2 projekty získali financovanie vo výške 545 605 €. Projekty sa plánujú na obdobie 24 až 36 mesiacov. Maximálny grant môže byť 450-tisíc € na 36 mesiacov. Participujú na nich minimálne 3 VŠ z troch rôznych krajín. Termín uzávierky je 29.3.2017, 12.00 hod. Začiatok projektu medzi 1.9.2017 a 31.12.2017.

Príklady oprávnených aktivít: intenzívne študijné programy, dlhodobé výučbové pobyty alebo pobyty spojené s odbornou prípravou, výmena dobrej praxe. Výsledkami sú inovačné hmatateľné výstupy projektu medzinárodného významu, napr. kurikulá, pedagogické materiály, otvorené vzdelávacie zdroje, nástroje IT, analýzy, štúdie, metódy vzájomného učenia sa, atď., ktoré sa budú používať vo viacerých krajinách aj po ukončení projektu.  

Horizontálnymi prioritami pre sektor VŠ sú:

HP1: Získanie relevantných a vysoko kvalitných zručností a kompetencií (kľúčových kompetencií)
HP2: Sociálne začlenenie
HP3: Otvorené a inovatívne postupy v digitálnej ére
HP4: Posilnenie náboru, výberu a zaučenie pedagógov
HP5: Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií
HP6: Udržateľné investovanie, výkon a efektívnosť

Sektorové priority:

-  Zvyšovanie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania so vzdelávacím prístupom zameraným na študenta, lepšie využívanie IKT, prepojenie VŠ so zamestnávateľmi alebo sociálnymi podnikmi,
- Sociálne zapojenie VŠ a rozvoj medzikultúrnycha občianskych kompetencií študentov,
- Podpora inovácií a kreativity pomocou partnerstiev a interdisciplinárnych prístupov, posilnenie úlohy VŠ v regióne,
- Spolupráca medzi vzdelávaním a výskumom,
- Zlepšenie inštitucionálnej a systémovej úrovne riadenia, transparentnosti a mechanizmov spätnej väzby,
- Internacionalizácia, uznávanie mobility, podpora zmien v súlade s Bolonskými princípmi a nástrojmi.

Európske priority v národnom kontexte a operačné ciele pre SP - VŠ

- Podporovať prístupy vo výučbe zamerané na študenta,
- Rozvíjať spoluprácu medzi vysokoškolskými inštitúciami a zamestnávateľmi a zvyšovať relevantnosť poznatkov a zručností študentov,
- Podporovať využívanie IKT vo vysokoškolskom vzdelávaní,
- Pripravovať a modernizovať interdisciplinárne študijné programy a spoločné študijné programy

 

Financované projekty Erasmus+ možno prezerať na webovej stránke Európskej komisie zameranej na šírenie informácií a výsledkov projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+. Vyhľadávanie je možné podľa kľúčových slov, krajiny, rokov.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

 

Zoznam projektov, v ktorých je koordinátorom organizácia zo Slovenska:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=

Česká republika:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=

 

http://erasmusplus.sk/

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy