Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 11:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
resp. podľa dohody cez e-mail !!!

Kde ma nájdete

PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Katedra histórie
Tajovského Tajovského
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 143
Telefón: 048 446 7143
Email: Oto.Tomecek@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

PROFESIJNÁ CHARAKTERISTIKA

PhDr. Oto Tomeček, PhD. (* 1974 v Banskej Bystrici)

VZDELANIE:

- 1997 (získanie titulu Mgr.), Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (vysokoškolské štúdium odborov: geografia - história),

- 2004 (získanie titulu PhDr.), Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (rigorózne pokračovanie v odbore slovenské dejiny),

- 2007 (získanie titulu PhD.), Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny, špecializácia historická geografia)


ŠTUDIJNÉ POBYTY:

- 2001 jazykový študijný pobyt na St Giles College London Central (Veľká Británia)

- 2008 výskumný študijný pobyt na Magyar Országos Levéltár v Budapešti a Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti (Maďarsko)


HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY A VÝMENNÉ POBYTY:

- 2005 - prednášková činnosť na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v rámci Univerzity tretieho veku realizované v Prievidzi

- 2007 - týždenný prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus na Ústave historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opave (ČR)

- 2008 - týždenný prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus na Katedre historie Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave (ČR)

- 2011 - týždený výmenný pobyt v rámci programu Erasmus na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ČR)

- 2019 - týždenný prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus na Katedre historie Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave (ČR)

- 2023 - týždenný výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Univerzite Kazimierza Pułaského v Radome (Poľská republika)


PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

- 1997 – 2000 asistent - Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica

- od r. 1998 katedrový koordinátor ECTS (European Credit Transfer System)

- od r. 2000 odborný asistent - Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica (špecializácia: historická geografia)

- od r. 2001 člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave,

- 2001 – 2005 člen Komisie bezpečnosti práce na Fakulte humanitných vied UMB, Banská Bystrica

- od r. 2004 člen Komisie ECTS na FHV a následne FF UMB, Banská Bystrica

- 2005 – 2009 člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta historica Neosoliensia

- 2008 2015 prednášajúci na Katedre európskych kultúrnych štúdií FHV, neskôr FF, UMB (predmet Politická historická geografia strednej Európy)

- od r. 2009 člen užšej redakcie vedeckého časopisu pre historické vedy Acta historica Neosoliensia

- od r. 2013 člen Vedeckej rady Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

- 2015 – 2019 člen Akademického senátu UMB

 

ZAMERANIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI:

Historická geografia, Historická demografia, Dejiny umenia, Dejiny správy, Historický proseminár, Dejiny osídlenia na Slovensku

 

ZAMERANIE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

- Historická geografia Slovenska - predovšetkým vývoj odboru, humánna historická geografia (vývoj osídlenia, obyvateľstva a cestných komunikácií), politická historická geografia (historické hranice menších územných celkov a spôsoby označovania hraníc v minulosti)

- Environmentálne dejiny

- Dejiny uhliarstva na Slovensku

- Regionálne dejiny mesta Banská Bystrica a jeho zázemia do polovice 19. storočia

 

 UKONČENÉ GRANTOVÉ ÚLOHY:

- VEGA 1/4541/07 - Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia (vedúci grantu)

- VUGA 8/2006 - Využitie elektroseparačných techník v enviromentálnej analýze látok prítomných vo vzorkách zložiek životného prostredia (člen riešiteľského kolektívu)

- UGA 2009 - Dejiny lesov vo Zvolenskej stolici od stredoveku do polovice 19. storočia (spoluriešiteľ)

- VEGA 1/0230/10 - Historickogeografická charakteristika výrobných aktivít v lesoch vybraných banských miest (spoluriešiteľ)

- VEGA 1/0270/10 - Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918 (spoluriešiteľ)

- CE SAV HnS - Hrady na Slovensku : Innterdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov (spoluriešiteľ)

- VEGA 1/0236/18 - Environmentálne aspekty životného prostredia vybraných banských lokalít na Slovensku v stredoveku a začiatkom novoveku (zástupca vedúceho grantu)

- KEGA 009UMB-4/2020 - Pamäť mesta v historických obrazových prameňoch (zástupca vedúceho grantu)

 

AKTUÁLNE RIEŠENÉ GRANTOVE ÚLOHY:

- APVV-19-0456 - Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov (spoluriešiteľ)