Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7114, 048 446 7412
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
114, 12

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
07:30 - 09:30
Piatok
-
Konzultačné hodiny počas letného semestra 2021/2022 cez MS Teams, resp. prezenčne. Prosím študentky a študentov, aby záujem o konzultáciu avizovali minimálne deň vopred e-mailom.

Kde ma nájdete

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovakia

Kancelária: 114, 12
Telefón: 048 446 7114, 048 446 7412
Email: Imrich.Nagy@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vysokoškolské vzdelanie

1990 – 1995: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov latinčina – dejepis, ukončený r. 1995 štátnou záverečnou skúškou a diplomovou prácou z odboru latinčina (Vzťah svätého Augustína a Erazma Rotterdamského k antickej profánnej literatúre)

1998 – 2004: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vedný odbor: všeobecné dejiny;

štúdium v externej forme ukončené dizertačnou skúškou v roku 2004; dizertačná práca

(Reinterpretácia ideálu antického vladára u Erasma Rotterdamského) obhájená 27. 10. 2006

Zamestnanie

1995 – 1997 historik v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na úseku výskumu dejín knižnej kultúry Bibliografického oddelenia

1997 – 2000 odborný asistent a vedúci sekcie latinského jazyka na Katedre romanistiky FiF UMB v Banskej Bystrici

2000 koordinátor pobočky Slovenskej akademickej a informačnej agentúry – Servisného centra pre tretí sektor v Banskej Bystrici

od roku 2000 odborný asistent na Katedre histórie FHV UMB pre staršie dejiny a jazyk prameňov (latinčina)

Zahraničné študijné a prednáškové pobyty

1993 3-mesačný študijný pobyt v rámci programu Tempus na Université des Sciences Humaines v Štrasburgu (Francúzsko)

2003 týždňový prednáškový pobyt na Filozoficko-přírodovědeckej fakulte Slezskej univerzity v Opave (ČR)

2005 mesačný vedecko-výskumný pobyt na Historickom ústave Maďarskej akadémie vied (Magyar tudományos akadémia Történettudományi intézete) v Budapešti (Maďarsko) v rámci grantového programu „Domus Hungarica scientiarum et artium“

2007 týždňový prednáškový pobyt na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ČR) v rámci učiteľskej mobility Sokrates/Erasmus

2008 týždňový prednáškový pobyt na Filozofickej fakulte Eszterházy Károly Főiskola v Egri (MR) v rámci učiteľskej mobility Sokrates/Erasmus

Domáce prednáškové aktivity

2006 verejná prednáška v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na tému Identifikácia historických tlačí a historických knižných fondov v zrkadle ich významu pre poznanie regionálnych dejín, ktorá sa uskutočnila v rámci "Týždňa vedy na Slovensku 2006"

2007 odborná prednáška pre Slovenskú jednotu klasických filológov - Sekciu pre medievalistiku a neolatinistiku so sídlom v Trnave na tému Stredoeurópsky rozmer formovania politických názorov Erazma Rotterdamského

Organizačné aktivity v oblasti vedy

od roku 2003 editor odbornej ročenky Acta historica Neosoliensia; od roku 2005 tajomník redakčnej rady

2005 organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice“, ktorá sa konala v dňoch 27.-28. septembra 2005; organizátori: Katedra histórie FHV UMB, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Mesto Banská Bystrica

Organizačné aktivity v oblasti riadenia

1998-2000 vedúci sekcie latinského jazyka Katedry romanistiky FiF UMB v Banskej Bystrici

2000 koordinátor pobočky SAIA-SCTS v Banskej Bystrici

od roku 2004 zástupca vedúceho Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici

Najvýznamnejšie uznania vedeckej a pedagogickej práce

Cena rektora UMB za rok 2005 v oblasti „Spoločenské vedy a teológia“ za monografiuDejiny kráľovského mesta Banská Bystrica na základe poverenia predstaviteľov mesta napísal v rokoch 1896 – 1922 Emil Jurkovič“ (spoludržiteľ ocenenia prof. V. Patráš)

Členstvo v profesionálnych spoločnostiach

od roku 1998 člen Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV

od roku 2008 člen Slovenskej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History)

Znalosť cudzích jazykov

Ž i v é j a z y k y

Anglický jazyk dobrý stupeň ovládania v ústnej aj písomnej forme

Francúzsky jazyk dobrý stupeň ovládania v ústnej aj písomnej forme

Ruský jazyk dobrý stupeň ovládania v ústnej aj písomnej forme

Maďarský jazyk veľmi dobrý stupeň ovládania v ústnej aj písomnej forme

J a z y k y p r a m e ň o v

Latinský jazyk veľmi dobrý stupeň ovládania

Grécky jazyk dobrý stupeň ovládania

Iné skúsenosti a schopnosti

Práca na PC ovládanie práce v systéme Windows

ovládanie práce s editormi balíku Office

využívanie elektronickej pošty a internetových informačných zdrojov

editovanie a zalamovanie dokumentov pre tlač v programe Adobe Acrobat

Kontaktný formulár

=