doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7114, 048 446 7412
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
114, 12

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
08:00 - 10:00
Konzultačné hodiny počas zimného semestra 2021/2022 cez MS Teams. Prosím študentky a študentov, aby záujem o konzultáciu avizovali minimálne deň vopred e-mailom.

Kde ma nájdete

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovakia

Kancelária: 114, 12
Telefón: 048 446 7114, 048 446 7412
Email: Imrich.Nagy@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vysokoškolské vzdelanie

1990 – 1995: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov latinčina – dejepis, ukončený r. 1995 štátnou záverečnou skúškou a diplomovou prácou z odboru latinčina (Vzťah svätého Augustína a Erazma Rotterdamského k antickej profánnej literatúre)

1998 – 2004: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vedný odbor: všeobecné dejiny;

štúdium v externej forme ukončené dizertačnou skúškou v roku 2004; dizertačná práca

(Reinterpretácia ideálu antického vladára u Erasma Rotterdamského) obhájená 27. 10. 2006

Zamestnanie

1995 – 1997 historik v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na úseku výskumu dejín knižnej kultúry Bibliografického oddelenia

1997 – 2000 odborný asistent a vedúci sekcie latinského jazyka na Katedre romanistiky FiF UMB v Banskej Bystrici

2000 koordinátor pobočky Slovenskej akademickej a informačnej agentúry – Servisného centra pre tretí sektor v Banskej Bystrici

od roku 2000 odborný asistent na Katedre histórie FHV UMB pre staršie dejiny a jazyk prameňov (latinčina)

Zahraničné študijné a prednáškové pobyty

1993 3-mesačný študijný pobyt v rámci programu Tempus na Université des Sciences Humaines v Štrasburgu (Francúzsko)

2003 týždňový prednáškový pobyt na Filozoficko-přírodovědeckej fakulte Slezskej univerzity v Opave (ČR)

2005 mesačný vedecko-výskumný pobyt na Historickom ústave Maďarskej akadémie vied (Magyar tudományos akadémia Történettudományi intézete) v Budapešti (Maďarsko) v rámci grantového programu „Domus Hungarica scientiarum et artium“

2007 týždňový prednáškový pobyt na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ČR) v rámci učiteľskej mobility Sokrates/Erasmus

2008 týždňový prednáškový pobyt na Filozofickej fakulte Eszterházy Károly Főiskola v Egri (MR) v rámci učiteľskej mobility Sokrates/Erasmus

Domáce prednáškové aktivity

2006 verejná prednáška v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na tému Identifikácia historických tlačí a historických knižných fondov v zrkadle ich významu pre poznanie regionálnych dejín, ktorá sa uskutočnila v rámci "Týždňa vedy na Slovensku 2006"

2007 odborná prednáška pre Slovenskú jednotu klasických filológov - Sekciu pre medievalistiku a neolatinistiku so sídlom v Trnave na tému Stredoeurópsky rozmer formovania politických názorov Erazma Rotterdamského

Organizačné aktivity v oblasti vedy

od roku 2003 editor odbornej ročenky Acta historica Neosoliensia; od roku 2005 tajomník redakčnej rady

2005 organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice“, ktorá sa konala v dňoch 27.-28. septembra 2005; organizátori: Katedra histórie FHV UMB, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Mesto Banská Bystrica

Organizačné aktivity v oblasti riadenia

1998-2000 vedúci sekcie latinského jazyka Katedry romanistiky FiF UMB v Banskej Bystrici

2000 koordinátor pobočky SAIA-SCTS v Banskej Bystrici

od roku 2004 zástupca vedúceho Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici

Najvýznamnejšie uznania vedeckej a pedagogickej práce

Cena rektora UMB za rok 2005 v oblasti „Spoločenské vedy a teológia“ za monografiuDejiny kráľovského mesta Banská Bystrica na základe poverenia predstaviteľov mesta napísal v rokoch 1896 – 1922 Emil Jurkovič“ (spoludržiteľ ocenenia prof. V. Patráš)

Členstvo v profesionálnych spoločnostiach

od roku 1998 člen Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV

od roku 2008 člen Slovenskej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History)

Znalosť cudzích jazykov

Ž i v é j a z y k y

Anglický jazyk dobrý stupeň ovládania v ústnej aj písomnej forme

Francúzsky jazyk dobrý stupeň ovládania v ústnej aj písomnej forme

Ruský jazyk dobrý stupeň ovládania v ústnej aj písomnej forme

Maďarský jazyk veľmi dobrý stupeň ovládania v ústnej aj písomnej forme

J a z y k y p r a m e ň o v

Latinský jazyk veľmi dobrý stupeň ovládania

Grécky jazyk dobrý stupeň ovládania

Iné skúsenosti a schopnosti

Práca na PC ovládanie práce v systéme Windows

ovládanie práce s editormi balíku Office

využívanie elektronickej pošty a internetových informačných zdrojov

editovanie a zalamovanie dokumentov pre tlač v programe Adobe Acrobat

Kontaktný formulár

=