Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúceho katedry, katedrová referentka pre vedu, koordinátorka sietí CEEPUS

Telefónne číslo:
048 446 7143
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
143 (1. poschodie)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:30
Štvrtok
-
Piatok
-
PONDELOK - vedecko-výskumná činnosť

Kde ma nájdete

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.
Katedra histórie
Tajovského Tajovského
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 143 (1. poschodie)
Telefón: 048 446 7143
Email: Alica.Kurhajcova@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO - PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

(*1985 v Rimavskej Sobote)

 

VZDELANIE


2004 - 2009 Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, študijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - Nemecký jazyk a literatúra - dejepis

2009 - 2012 Fakulta humanitných vied UMB (dnes Filozofická fakulta UMB) v Banskej Bystrici, interné doktorandské štúdium na Katedre histórie v odbore Slovenské dejiny

august 2012 - obhajoba dizertačnej práce "Oslavy ako nástroj manifestácie pamäti v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Lučenci a Rimavskej Sobote (1867 - 1914)" a získanie titulu (PhD.)

 

 

PEDAGOGICKO-VEDECKÉ ZAMERANIE

 

AKTUÁLNE PREDNÁŠKY A SEMINÁRE:

- slovenské dejiny 19. storočia (P)

- sociálne dejiny Slovenska (P)

- problémy novších dejín strednej Európy (P)

- dejiny verejnej správy (P)

- základy latinského jazyka 1, 2 (S)

- historický proseminár z novších dejín (S)

- miesta pamäti v moderných dejinách Slovenska (S)

 

 

OBLASTI VÝSKUMU:

politické a kultúrne dejiny "dlhého" 19. storočia (s dôrazom na obdobie dualizmu),

nástroje formovania kolektívnej identity a historickej pamäti vo verejnom priestore miest,

"druhý" život osobností a historické obrazy v národných historiografiách.

 

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY

a) GRANTY:

 

  • VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

1. 7. 2023 - 30. 6. 2027 APVV-22-0205 Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku (Problems of the History of Historiography and Thinking about History in Slovakia) (PhDr. Dušan Kováč, DrSc. - HÚ SAV, PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. - KHi FF UMB)

1. 7. 2020 - 30. 6. 2024 APVV-19-0456 Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov (doc. Imrich Nagy, PhD.)

2020 - 2022 KEGA 009UMB-4/2020 Pamäť mesta v historických obrazových prameňoch (zodpovedný riešiteľ projektu: Mgr. Patrik Kunec, PhD.)

2020 - 2021 VEGA č. 1/0639/20 Utečenci na Slovensku. Historická skúsenosť krajiny s utečeneckými vlnami v 20. storočí (zodpovedný riešiteľ projektu: doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.)

2017 - 2018 VEGA č. 1/0612/16 Slovenská spoločnosť a politika v revolúcii 1848/49: očakávania, programy, aktivity, výsledky (vedúci projektu: Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.)

2014 - 2016 VEGA č. 1/0352/14 Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia (vedúca projektu)

2014 - 2015 VEGA č. 1/0187/14 Kultúrna história, identita, národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 - 1995 (vedúci projektu: doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.)

2013 - VEGA č. 1/0606/11 Historická pamäť a dejiny zahraničných Slovákov v 19. a prvej polovici 20. storočia (vedúci projektu: doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.)

2011 - 2013 VEGA č. 1/0335/11 Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí (vedúci projektu: Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.)

2011 - 2012 UGA Inštitucionalizovanie kultu Františka Jozefa a Alžbety v mestách Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy (1867 - 1914) (zodpovedná riešiteľka projektu)

2010 - 2011 UGA Symbolické ovládanie verejného priestoru v mestách Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy: Prehľad osláv pamätných dní, výročí a sviatkov (1867 - 1914) (zodp. riešiteľka projektu)

 

  • NEVÝSKUMNÉ PROJEKTY (vzdelávacie, mobilitné):

od 2022 - CEEPUS CZ-0029 European history, politics, culture and memory (koordinátorka siete pre KHi FF UMB; hl. koordinátor Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR)

od 2017 – CEEPUS CZ-0029 Idea of Europe in European culture, history and politics (koordinátorka siete pre KHi FF UMB; hl. koordinátor Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ČR)

od 2018 CEEPUS HU-1306 (Umbrella) Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (koordinátorka siete pre KHi FF UMB; hl. koordinátor: Pázmány Péter Catholic University, Budapešť / Pílišská Čaba)

2014 - 2017 CEEPUS HU-0908 Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (koordinátorka siete pre KHi FF UMB; hl. koordinátor projektu: Pázmány Péter Catholic University, Budapešť / Pílišská Čaba), ukončený.

január 2013 - jún 2015 ITMS 26110230077: 2.1 Virtuálna univerzita UMB – tvorba výučbového obsahu kurzov a implementácia systému. Projekt Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Agentúra MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ)

 

 

  • INÉ PROJEKTY (napr. regionálne):

 

2014 - december 2016: Projekt "Hrad Ľupča" 

2011 - 2013: Projekt "Monografia mesta Zvolen"

 

 

b) MOBILITY (výskumné, prednáškové):

 

26. - 28. september 2023 výskumný pobyt vo Viedni v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko (pozývateľ: prof. Karl W. Schwarz, Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Wien)

7. - 15. apríl 2018 - Teacher-mobility - CIII-CZ-0029-13-1718 Idea of Europe in European culture, history and politics / prednáškový pobyt na Katedre histórie, FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)

9. - 22. november 2015 - Teacher-mobility - CIII-HU-0908-01-1516 Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy / výskumný a prednáškový pobyt na Katolíckej univerzite P. Pázmáňa v Pílišskej Čabe a v Budapešti

1. marec – 30. jún 2010 - Národný štipendijný program / výskumný pobyt v Maďarsku / Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti (zahr. garant)

 

 

c) ZAHRANIČNÉ KONFERENCIE A WORKSHOPY:

 

13. november 2023: workshop autorského kolektívu Symbolic Nation-Building - Szimbolikus nemzetépítés Közép- és Kelet-Európában a hosszú 20. században (Budapešť, Ludovika University of Public Service – Institute of Central Europe Studies; Eötvös József Research Centre)

19. - 20. september 2023: vedecká konferencia Erinnerungen an die 1848er  Revolutionen (Viedeň, Collegium Hungaricum - maďarský kultúrny inštitút)

29. - 31. máj 2019: medzinárodný študentský workshop v rámci programu CEEPUS CZ-0029 Current trends in central European research of modern history, politics and culture + míting koordinátorov siete (Olomouc, FF UP)

24.-25. apríl 2019: Archeologie v národním obrození - Národní obrození v archeologii (PNP-Strahov, Praha)

14. november 2018: Na styku monarchií a nových republík. Poliaci, Česi a Slováci v roku 1918 (Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko)

5. - 6. október 2017: Symboly doby. Medzinárodný workshop (FF UMB - Historický ústav AV ČR, Vila Lanna, Praha)

13. - 14. október 2015: Regionális identitásvilágok, nemzetépítő törekvések a 19. századi Magyarországon// Regionálne svety identity, snahy o budovanie národa v Uhorsku v 19. storočí. Vedecká konferencia Slovensko-maďarskej komisie historikov (Historický ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť)

28. - 30. máj 2015: Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy. International CEEPUS workshop (Pázmány Péter Catholic University, Esztergom, St. Adalbert Centre)

4. - 6. november 2014: Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa) (Universita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ - Uniwersytet Łódzki, Łódź; miesto medzinárodnej konferencie: Toulcův dvůr, Praha 10 - Hostivař)

23. - 24. september 2013: Paměť - historické vědomí - marginalizace - identita (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i.)

6. – 10. december 2010: Mikro- und Makrogeschichte in den Geschichtswissenschaften (Univerzita J. E. Purkyne, Ústí nad Labem)

25. - 26. máj 2010: Studying Overlapping Territories/Canons/Identities: Comparative Perspectives on East Central Europe (Central European University - CEU, Budapešť)
23. – 24. marec 2010: České, slovenské a československé dějiny 20. století V. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Hradec Králové)

 

 

d) DOMÁCE KONFERENCIE A WORKSHOPY:

 

7. - 8. november 2023: workshop riešiteľov projektu Skriptor - Automatická transkripcia historických rukopisných a tlačených dokumentov (Univerzitná knižnica UMB - Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Banská Bystrica)

12.-13. október 2022: Digital humanities - nástroje sprístupňovania historického dedičstva (ŠVK - FF UMB; ŠVK, Banská Bystrica)

22.-23. máj 2019: Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v Uhorsku /Slovensku v období modernizácie (Historický ústav SAV - SHS pri SAV, Bratislava)

21. marec 2019: SNR, slovenská politika v rokoch 1848/49 a ich obraz v maďarskej a nemeckej tlači (SNM-Múzeum Slovenských národných rádv spolupráci s Katedrou histórie FF UMB a Kanceláriou NR SR, Myjava)

9. október 2018: Na hranici dvoch svetov. Vznik Československa a zmeny na lokálnej úrovni 1918/1919 (Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne, Slovensko-maďarská zmiešaná komisia historikov, HÚ SAV, Historický ústav Filozofického výskumného ústavu Maďarskej akadémie vied, SHS; Šamorín)

27. október 2017: Černovská tragédia. Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí (Katedra histórie FF, Katolícka unizverzita v Ružomberku - Mesto Ružomberok, Kultúrny dom v Ružomberku)

24. október 2017: Štefan Moyzes 1797 - 1869. Medzinárodná konferencia pri príležitosti 220. výročia narodenia (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica)

16. - 17. máj 2017: Jozef Miloslav Hurban - Osobnosť v spoločnosti a reflexii (Filozofická fakulta UK v Bratislave)

12. - 13. máj 2015: Ľudovít  Štúr  v premenách  času. Život,  dielo  a doba verzus  historická  pamäť (Historický ústav SAV, Bratislava)

6. jún 2014: Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918-1938 (Historický ústav SAV, Bratislava)

24. – 25. november 2011: Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti; Bratislava (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Filozofická UPJŠ Košice)

11. november 2011: Oslavy a inscenačné stratégie v období modernizácie (Historický ústav SAV, Bratislava)

27. – 28. september 2011: Stretnutie mladých historikov: Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska (UPJŠ Košice)

22. november 2010: Odborný seminár k príprave monografie: Zvolen – príroda, história a súčasnosť (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen)

 

 

e) Členstvo v redakciách a profesionálnych spoločnostiach:

 

od roku 2023: členka Slovensko-maďarskej komisie historikov

od septembra 2022: členka Slovenského národného komitétu historikov

od roku 2019: členka redakčnej rady vedeckého-odborného časopisu Zborník Kysuckého múzea

od roku 2018: katedrová koordinátorka siete HU 1306 v rámci programu CEEPUS

od roku 2017: katedrová koordinátorka siete CZ-0029 v rámci programu CEEPUS

2014 - 2017: katedrová koordinátorka siete HU 908 v rámci programu CEEPUS

od roku 2011: členka Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave

 

 

f) Rôzne:

 

29. júna 2023: pozvaná prednáška - Od verejného prietoru k virtuálnemu: "starý" výskum, nové výzvy? v rámci vedeckého seminára Skupiny pre výskum slovanských kultúr v habsburskej monarchii (Inštitút západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity, Varšava)

30. novembra 2022: prednáška pre verejnosť o Bohdane Škultétyovej v zámockej kaviarni (SNG, Zvolen)

27. apríla 2022: prednáška pre verejnosť v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou - Bohdana Škultétyová, nenápadná dáma pracujúca v tieni manžela (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici)

26. augusta 2021: diskusia s historikmi v rámci podujatia Leto u Hýroša 2021 (Mestská knižnica, Ružomberok)

7. apríla 2021: prednáška pre verejnosť v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou - Symbolické obsadzovanie verejného priestoru alebo ako sa v období dualizmu oslavovalo (aj) v Banskej Bystrici (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici)

30. januára 2020: rozhovor v podcaste "História a my" o Význame a postavení Hradu Ľupča od druhej polovice 19. storočia do konca Veľkej vojny (Rádio Lumen, Banská Bystrica)

30. novembra 2019: Odborná prednáška na 11. stretnutí amatérskych genealógov na tému Zo života sirôt medzi múrmi Ľupčianskeho hradu (spolok Geni, Zvolen)

3. október 2019: spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie Karol Kuzmány v spolupráci so SSM v B. Bystrici a ECAV na Slovensku (Cikkerova sieň Radnica, B. Bystrica)

31. január 2019: Uvedenie do života knihy Štefan Moyzes - za života a v pamäti, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

11. október 2018: SK DEJINY - Príbeh Slovenska 1848 - Realita a historická pamäť, 2. diel. Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihoch našich dejín (RTVS, Bratislava)

marec 2017: Cena dekana FF UMB v Banskej Bystrici za rok 2016 za publikáciu Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 - 1914)

3. júl 2017: Vystúpenie v rozhlase na tému Rakúsko-uhorské vyrovnanie (Slovenský rozhlas, Bratislava)

20. október 2015: Prednáška na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pri príležitosti Dní Andreja Kmeťa

12. máj 2014: Prezentácia knihy - Remembering the City. A Guide through the Past of Košice (Slovenský inštitút, Budapešť)