Publikačná činnosť

Dušan Porubský : z redaktora predseda syndikátu dennej tlače československej

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: (ne)obyčajné príbehy novinárov / Tomáš Adamčík, József Demmel ... [et al.] ; rec. Ľuboš Kačírek, Michal Marťák. 1. vyd. Ružomberok : Society for Human Studies, 2020. ISBN 978-80-972913-7-2. s. 70-106

Zo života sirôt medzi múrmi Ľupčianskeho hradu: Gizelin robotnícky sirotinec v rokoch 1873 - 1918 = Of the lives of orphanes behing the walls of Ľupča castle. Gizela workers' orphanage from 1873 - 1918

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" = "Preventing the cesspool of moral decay" : care for orphans in the Kingdom of Hungary/ Slovakia before 1945 : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/ na Slovensku do roku 1945 / rec. Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2020. ISBN 978-80-224-1858-4. s. 285-310

Karol Kuzmány : zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný pri príležitosti 160. výročia zvolenia za superintendenta

Autori: Kurhajcová, Alica - Račko, Peter (zost.)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: 1. vyd. Stredoslovenské múzeum : Banská Bystrica, 2020. 154 s. ISBN 978-80-973867-0-2

Pomník: symbol dominancie a marginalizácie historickej pamäti národov

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Symboly doby : historické eseje / rec. Lukáš Fasora, Jiří Kroupa. - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2019. - ISBN 978-80-7286-335-8. s. 123-141.

Bohdana Škultétyová : neobyčajná slovenská dáma pracujúca v tieni manžela

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: (ne)obyčajné príbehy žien / rec. Ľuboš Kačírek, Karol Hollý. - 1. vyd. - Ružomberok : Society for Human Studies, 2019. - ISBN 978-80-972913-5-8. s. 130-165.

Nyilvános ünnepségek és történelmi emlékezet Magyarországon (1867-1914) : Besztercebánya, Zólyom, Losonc és Rimaszombat példáján

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: rec. Elena Mannová, Dušan Škvarna. 1. vyd. Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018. 352 s. [17,10 AH]. ISBN 978-615-5330-16-2: http://vusm.slovaci.hu/images/fileadmin/kutato/ekonyv/0084.pdf

Udalosti v Černovej v maďarskom historickom diskurze. Náčrt problematiky do roku 1989

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Černovská tragédia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí. Ružomberok : Mesto Ružomberok, 2018. ISBN 978-80-972973-0-5. - s. 55-67.

Dominancia a marginalizácia historickej pamäti v Uhorsku (na príklade pomníkovej kultúry Slovákov)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Český časopis historický = The Czech Historical Review. - Praha : Historický ústav AV ČR. - ISSN 0862-6111. - Roč. 116, č. 3 (2018), s. 764-786.

Štefan Moyzes - za života a v historickej pamäti : zborník vydaný pri príležitosti 220. výročia narodenia : medzinárodná vedecká konferencia, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, 24. 10. 2017.

Autori: Kurhajcová, Alica - Maliniaková, Erika - Golian, Ján - Molda, Rastislav (zost.)
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, 2018. - 131 s. - ISBN 978-80-969866-6-8.

Moyzesovo účinkovanie v šesťdesiatych rokoch 19. storočia očami maďarskej tlače

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Štefan Moyzes - za života a v historickej pamäti : zborník vydaný pri príležitosti 220. výročia narodenia : medzinárodná vedecká konferencia, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, 24. 10. 2017. Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, 2018. - ISBN 978-80-969866-6-8. - S. 104-110.

Kossuth a Deák. Dva pohľady na budúcnosť Uhorska

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Historická revue : vedecko-populárny časopis o dejinách, roč. XXVIII, 2017, č. 3, s. 20-25.

Hrad na sklonku existencie uhorského štátu (1848-1918)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Hrad Ľupča: klenot Pohronia vo svetle vekov / zost. Vladimír Homola, Oto Tomeček ; rec. Martina Hrdinová, Peter Kajba, Martin Bóna. - 1. vyd. - Podbrezová : Železiarne Podbrezová, 2017. - ISBN 978-80-972801-5-4. - s. 122-145.

Naničhodný kňaz, pansláv aj velikán slovenského triumvirátu: Hurban a hurbanisti v historických prácach Adolfa Pechánya a Lajosa Steiera

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Jozef Miloslav Hurban: osobnosť v spoločnosti a reflexii / rec. Miloslav Vojtech, Peter Šoltés. - 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. - ISBN 978-80-224-1607-8. - s. 282-297.

Recenzia na knihu: Remembering the City : A Guide through the Past of Košice / ed. V. Gayer, S. Otčenášová, Cs. Zahorán. 174 s. - Terra Recognita Foundation, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika ; Budapešť, Košice, 2013.

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne : historický časopis. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - ISSN 2084-1213. - Vol. 7, no. 4 (15) (2017), pp. 122-125.

Kult Františka Jozefa v habsburskej monarchii

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXVII, 2016, č. 11.

Od monarchie k republike: Symbolické utváranie verejného priestoru a „nových“ identít na príklade Banskej Bystrice (1918 – 1922)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Historie - Otázky - Problémy, roč. 8, 2016, č. 1, s. 33-50: http://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/magazin/2016-8-1/

Prejavy štátnej a národnej identity na príklade osláv 15. marca v mestách Zvolenskej a Liptovskej župy na konci 19. a začiatku 20. storočia

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Acta historica neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISSN 1336-9148. - Roč. 19, č. 2 (2016), s. 34-51.

Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 - 1914). Na príklade Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a Rimavskej Soboty [Public celebrations and historical memory in Hungary (1867 – 1914). On the example of Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec and Rimavs

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, 2015. - ISBN 978-80-557-1062-4
štúdia.pdf

Between center and periphery: A study on the process of identification with the ideas of the Hungarian millennial celebrations in the towns of Zvolen county (1896)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Shifting discourses on Central European Historien. Eds. Slávka Otčenášová – Csaba Zahorán. Budapest : Terra Recognita Foundation, 2015. – s. 77- 89.

Premenlivosť či stálosť reprezentácií Ľudovíta Štúra v maďarskej historiografii? : na príklade Steierových diel o slovenskej otázke

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB - Belianum, 2015. - ISSN 1336-9148. - Roč. 18, č. 1-2 (2015), s. 199-213.

Reprezentácie osobnosti Ľudovíta Štúra v maďarskej historiografii na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia (so zreteľom na práce Lajosa Steiera)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Macho, Peter – Kodajová, Daniela a kol.: Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. Život, dielo a doba verzus historická pamäť. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. – s. 115-131. – ISBN 978-80-224-1454-8.

Kossuthov kult vo verejnom priestore hornouhorských miest. Rozlúčka s „géniom národa“

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Eruditio – Educatio. Vedecký časopis Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2015. – roč. 10, 2015, č. 2, s. 77-90.

Pamätnica Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Autori: Nagy, Imrich – Tomeček, Oto – Kunec, Patrik – Šmigeľ, Michal – Kurhajcová, Alica (zost.)
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015. 124 s. – ISBN 978-80-557-1030-3.

The Representation of Great Moravia and its Fall in Hungarian/Magyar Historiography during the Period of Dualism // Reprezentarea Moraviei Mari și a decăderii sale în istoriografia maghiară din perioada dualismului

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Codrul Cosminului. Suceava : Stefan cel Mare University of Suceava, Department of Human, Social and Politic Sciences, 2015. - ISSN 1224-032X. - XXI, December 2015, No. 2, p. 169-188. Dostupné online: http://atlas.usv.ro/www/codru_net/CC21/2/moravia.pdf
Zbornik-Kurhajcova.pdf

Romantickí literáti alebo revolucionári? Petőfiho, Jókaiho a Vörösmartyho jubilejné slávnosti v Rimavskej Sobote, Lučenci, Banskej Bystrici a vo Zvolene koncom 19. a začiatkom 20. storočia

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Bodorová, Oľga (zost.). Gemer-Malohont. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. roč. 10. Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote - zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja, 2014. - s. 182 - 199. - ISBN 978-80-85134-41-4.

Oslavy a verejné manifestácie

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Bebej, Juraj – Maliniak, Pavol – Čatayová, Silvia (eds.): Zvolen. Monografia mesta. Zvolen : Mesto Zvolen, 2013. – ISBN 978-80-971236-7-3. – s. 156 – 158, s. 427.

Pamäť a oslavy storočníc "génia národa", "najväčšieho Maďara" a "mudrca vlasti" v mestách Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy"

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. roč. 61, 2013, č. 3. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013 - ISSN 0018-2575. - s. 467 - 485.

Krvavá odplata či národný smútok? Spomienka na aradských mučeníkov v Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a vo Zvolene (1867 - 1914)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Bodorová, Oľga (zost.). Gemer-Malohont. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote - zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja, 2013. - s. 37 - 50. - ISBN 978-80-85134-39-1.

Príklad dominancie či marginalizácie historickej pamäti Slovákov? Národné oslavy vo verejnom priestore stredoslovenských miest v období dualizmu

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: SOUKUPOVÁ, Blanka - NOSKOVÁ, Helena – BEDNAŘÍK, Petr (eds.). PAMĚŤ – NÁROD – MENŠINY – MARGINALIZACE – IDENTITY I. Urbánní studie, sv. 6. rec. Květa Jechová, Daniel Luther; - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze - společensko-vědní modul, 2013. – ISBN 978-80-87398-43-2. – s. 113-122.

Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 1.

Autori: Kmeť, Miroslav - Kurhajcová, Alica - Polónyová, Soňa (zost.)
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 355 s. ISBN 978-83-7490-680-7.

Listy Michala Žilinského adresované Ľudovítovi Žigmundovi Szeberényimu v rokoch 1905 – 1915 // prel. z mj.

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov I. / zost. Miroslav Kmeť, Alica Kurhajcová, Soňa Polónyová. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-83-7490-680-7. - S. 36-82.

Medzi centrom a perifériou: náčrt procesu identifikácie sa s ideami milenárnych osláv v mestách Zvolenskej župy (1896)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti – dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov (mj.). Košice : UPJŠ, 2012. s. 47-54. ISBN 978-80-7097-944-0.
Relationship between memory and identity on the example of 15th march celebrations in Banská bystrica (end of the 1880s – 1914).pdf

Relationship between memory and identity on the example of 15th march celebrations in Banská bystrica (end of the 1880s – 1914)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: European researcher. Multidisciplinary scientific periodical. č. 8-2 (27), august 2012. – Sochi [Ruská federácia]:Academic Publishing House Researcher, 2012. – ISSN 2219-8229.– S. 1236 – 1241.

Príležitosť k budovaniu kultu kráľa alebo manifestovaniu národnej identity? Dynastické slávnosti v Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Zvolene v období dualizmu

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid a kol. (eds.): „Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet“. Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti. Bratislava: Historický ústav SAV, 2012. – ISBN 978-80-89396-20-7. – S. 152-169

Pamäť a manifestácia národnej identity: oslava tradície roku 1848 v mestách Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy (1867 – 1914)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: MACHO, Peter a kol. (ed.): Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. – ISBN 978-80-89396-19-1. – S. 70 – 94.
HISTORICAL MEMORY RESEARCH IN SLOVAKIA.pdf

Historical Memory Research in Slovakia

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Acta Poloniae Historica. Memory Studies in Central Europe. 106, 2012. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012. – PL ISSN 0001–6892. – s. 77 – 98.
Pomenovanie verejných priestranstiev....pdf

Kossuth, Alžbeta, Belo IV., Tompa ...: Pomenovanie verejných priestranstiev v mestách Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy (1867 – 1918)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: BOJKOVÁ, Alžbeta (ed.). Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - ISBN 978-80-7097-990-7. - s. 112-120.

Teórie, metódy a interpretácia pojmov národná identita, verejný priestor a pamäť: Oslava 90. výročia narodenia Lajosa Kossutha

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Acta historica Neosoliensia. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2010. s. 243-267.

Oslavy – symbolické obsadenie verejného priestoru v stredoslovenských mestách (1900 – 1914)

Autori: Kurhajcová, Alica
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: STŘEDOVÁ, Veronika – ŠTĚPÁN, Jiří a kol. (eds.): České, slovenské a československé dějiny 20. století V. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011. – ISBN 978-80-7405-103-6. – S. 139-151.