Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Deň vedecko-výskumnej činnosti - piatok (neprítomný na katedre)

Kde ma nájdete

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: F 115
Telefón: 048 446 7116
Email: Rastislav.Koziak@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

VZDELANIE:

- Mgr. - Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (vysokoškolské štúdium odborov: história - slovenský jazyk a literatúra),

- PhD. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (doktorandské štúdium v odbore všeobecné dejiny),

 ŠTUDIJNÉ POBYTY:
- 1991 Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte Justus-Liebeg-Universität, Giessen (Spolková republika Nemecko),

- 1995-1996  Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Poľsko),

- 1997 Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin (Poľsko),

- 1999-2000 Instytut Historii, Odział Historii Bizancjum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Poľsko),

- 2008 Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Poľsko)

 PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

A, Pedagogické aktivity

- od 1994 odborný asistent - Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (ďalej FHV UMB), Banská Bystrica (špecializácia: dejiny  európskeho stredoveku, metodika a metodológia historického výskumu, dejiny dejepisectva),

- 1999-2000 externý vyučujúci - Katedra histórie, Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity, Ružomberok (prednášky zo všeobecných dejín stredoveku, historické semináre zo stredovekých dejín),

- 2000-2002 externý vyučujúci - Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok (prednášky zo všeobecných dejín stredoveku, výberové kurzy z dejín stredoveku),

B, Hosťovské prednášky v zahraničí

- 2003 Ústav historie a muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Opava, Česká republika (prednášky z dejín západného monasticizmu vo včasnom stredoveku),

 - 2007 Instytut Historii, Opolski uniwersytet, Opole, Poľsko (prednášky z dejín kresťanstva na Slovensku, v Uhorsku a Čechách vo včasnom stredoveku),

- 2009 Instytut Historii, Uniwersytet Ślaski, Katowice, Poľsko (prednášky z dejín Slovanov na strednom Dunaji vo včasnom stredoveku),

- 2011 Instytut Historii, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce, Poľsko (prednášky z dejín kresťanstva na území Panónie v neskorej antike a včasnom stredoveku a z dejín slovenskej medievistiky),

C, Organizačné aktivity v oblasti vedy

- 1999 organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Rehole a kláštory v stredoveku“, miesto konania: Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Poľský inštitút v Bratislave,

- 2003  organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou  „Pohanstvo a kresťanstvo – interkultúrny dialóg“, miesto konania: Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF KU v Ružomberku, Slovenská historická spoločnosť pri SAV,

- 2006 organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Svätec a jeho funkcie v spoločnosti“, miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF KU v Ružomberku, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Poľský inštitút v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV,

- 2006-2008 člen medzinárodného výskumného projektu (Taliansko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko) Translands (Historical and socioeconomic research) - Historical and economic dimensions of territorial-specific assets: rivers, abbey and other relevant potential attractors (projekt financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, vedúci projektu: prof. Francesco Timpano, Facoltà di Economia, Università Cattolica di Piacenza),

- 2007-2009 zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu vedeckého grantu KEGA č. 3/5158/07: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (učebné texty),

- 2008 organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Svätý Vojtech – svätec, jeho doba a kult“, miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská historická spoločnosť pri SAV,

2008-2010 vedúci riešiteľského kolektívu vedeckého grantu VEGA č. 1/0628/08: Svätý Vojtech. Hagiografické legendy o svätom Vojtechovi,

- 2011-2013 zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu vedeckého grantu VEGA Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí,

- 2012 člen medzinárodného riešiteľského kolektívu (Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Čechy)Standard Grant Project of Visegrad Fund nr. 21120246: Patrimonium, culture and hospitality. Benedictine monasteries as a place of the meeting,

- 2012 organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie „Patrimonium, culture and hospitality. Benedictine monasteries as a place of  the meeting“, miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Benedyktyńskie opactwo w Tyńcu (Kraków),

D, Organizačné aktivity v oblasti riadenia

- 1993–1997  predseda Nadácie Komunikácia (Bratislava) - edičná a organizačná činnosť v oblasti spoločenských vied,

- 2001-2004 gestor Študentskej vedeckej aktivity na FHV UMB v Banskej Bystrici,

- 2001-2004 zástupca vedúceho Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici,

- 2004-2011 vedúci Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici,

- od 2009 člen Komisie rektorky UMB pre Knižničnú radu UMB,

- od 2011 člen Komisie rektorky pre stratégiu udržateľnosti a rozvoja študijných programov UMB,

 E, Členstvo v redakčných radách

- 1993-1997 spoluzakladateľ a redaktor odborného interdisciplinárneho časopisu Text - revue pre humanitné vedy (Bratislava),

- 1998 spoluzakladateľ odbornej ročenky Acta historica Neosoliensia (v rokoch 1998, 2003, 2004 editor, 2005-2009 editor a predseda redakčnej rady, od 2010 predseda redakčnej rady)

- 2006-2010 člen redakčnej rady odborného časopisu Annales historici Prešoviensis (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

- od 2006 člen redakčnej rady odborného časopisu Byzantinoslovaca (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave),

- 2006-2008 člen redakčnej rady odborného časopisu Synergia – časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii (Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

- od 2007 člen redakčnej rady Zborníka múzeí Banskobystrického samosprávneho kraja "Stredné Slovensko",

- od 2008 člen redakčnej rady odborného časopisu Acta historica Opaviensis (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opave),

- 2009 člen redakčnej rady odborného časopisu SYNERGIE - Revue pro byzantologii a medievistiku /Studia byzantina et medievia/ (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni),

- od 2009 člen redakčnej rady odborného časopisu Studia mediaevalia Bohemica (Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Praha),

- od 2010 člen redakčnej rady odborného časopisu Kultúrne dejiny (Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku) indexovaný v databázach Central and Eastern European Online Library, EBSCO

- od 2010 člen redakčného kruhu odborného časopisu Annales historici Prešoviensis (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

- od 2012 člen redakčnej rady odborného časopisu Miedzy Wisla i Pilica. Studia i materialy historyczne (Instytut Historii, Uniwersytet J. Kochanowskiego, Kielce),

 F, Členstvo v profesionálnych spoločnostiach a akademických orgánoch

- 1995-2002 člen Akademického senátu FHV UMB (2000-2002 vo funkcii podpredsedu),

- 1996-1997 člen Akademického senátu UMB,

od 1997 člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied,

- 1998-2008 člen Výkonného výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied,

- 2001-2008 predseda Spolku banskobystrických historikov (regionálneho spolku Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV),

- 2003-2011 podpredseda Akademického senátu FHV UMB v Banskej Bystrici,

- od 2006 člen Slovenského národného komitétu historikov pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave,

- od 2006 člen Centra pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici,

- od 2008 člen Banskobystrickej spoločnosti – Klubu priateľov Stredoslovenského múzea,

- od 2008 predseda Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission

for Comparative Ecclesiastical History),

- od 2009 člen Slovensko-poľskej komisie historikov pri Slovenskej akadémii vied,

- od 2010 člen Vedeckej rady Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave,

- od 2010 člen  Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev pri Slovenskej akadémii vied,

- od 2011 predseda Akademického senátu FHV UMB,

- od 2011 podpredseda Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

G, Profesionálne a vedecké ocenenia

-2012 laureát Ceny prof. Jána Komorovského za najlepšiu knihu v oblasti vedeckého štúdia náboženstiev („Svätý Vojtech – svätec, doba a kult“) udelená Katedrou porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=