PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre neučiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
118

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:30 - 12:00
Piatok
-
Vedecko-výskumná činnosť: piatok

Kde ma nájdete

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: 118
Telefón: 048 446 7118
Email: pavol.maliniak@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Kvalifikácia:

PhD. - obhájenie dizertačnej práce v odbore slovenské dejiny (2009), Katedra histórie FHV UMB

PhDr. - obhájenie rigoróznej práce v odbore slovenské dejiny (2005), Katedra histórie FHV UMB

Mgr. - obhájenie diplomovej práce v odbore slovenské dejiny (2002), Katedra histórie FHV UMB

 

Priebeh doterajšej odbornej praxe:

od r. 2009 odborný asistent, Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici

2005-2009 vedecko-výskumný pracovník, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici

2004-2005 odborný asistent, Katedra plánovania a tvorby krajiny FEE TU vo Zvolene

2003-2004 historik, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

 

Vedecko-výskumné zameranie:

regionálne dejiny - Zvolenská a Hontianska stolica v stredoveku a ranom novoveku, bádanie zamerané na dejiny hradov a feudálnych panstiev, vývoj vlastníckych vzťahov, kultúru a zamestnanie obyvateľstva, dejiny vybraných obcí a rodov

environmentálne dejiny - Zvolenská stolica v stredoveku a ranom novoveku, výskum ľudských aktivít a ich dopadu v krajine, interpretácia údajov o poľnohospodárstve, využívaní lesov, baníctve, rybnikárstve a ďalších činnostiach pretvárajúcich prírodné prostredie

 

Granty, výskumné projekty

 

Prebiehajúce:

VEGA 1/0095/17, Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte). Pozícia: vedúci riešiteľ.

APVV-0051-12. Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Pozícia: externý spolupracovník.

Centrum excelentnosti SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Pozícia: spoluriešiteľ projektu za FF UMB, pracovisko mimo SAV.

 

Zrealizované:

International Visegrad Fund’s Standard Grant No. 21410013, Archaeology Field School 2014: From prehistoric hill-fort to medieval castle, spoluriešiteľ projektu za FF UMB.

International Visegrad Fund’s Standard Grant No. 21310141, Archaeology field school 2013: Secrets of medieval castles, spoluriešiteľ - lektor.

International Visegrad Fund’s Standard Grant No. 21210041, Archaeology field school 2012: Discovering past with special hands-on courses at the Deserted castle, spoluriešiteľ - lektor

VEGA 1/0165/11, Reflexia uhorsko-osmanských vzťahov v prameňoch 16. - 17. storočia, spoluriešiteľ

VEGA 1/0270/10, Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918, spoluriešiteľ

VEGA 1/0230/10, Historickogeografická charakteristika výrobných aktivít v lesoch vybraných banských miest, vedúci riešiteľ

UGA 2009, Dejiny lesov vo Zvolenskej stolici od stredoveku do polovice 19. storočia, vedúci riešiteľ

Archeologická prospekcia povodia Litavy a okolia hradu Čabraď, projekt Archeologického ústavu SAV financovaný Úradom vlády SR, 2009, spoluriešiteľ

VEGA 1/4541/07, Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia,

spoluriešiteľ

VEGA 1/4051/07, Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny, spoluriešiteľ

Archeologická prospekcia oblasti stredného Poiplia, projekt Archeologického ústavu SAV financovaný Úradom vlády SR, 2008, spoluriešiteľ

Historické krajinné štruktúry. Identifikácia charakteristického vzhľadu krajiny, projekt Ministerstva životného prostredia SR v rámci implementácie Európskeho dohovoru o krajine, 2006-2007, spoluriešiteľ

VEGA 1/9267/02, Historické krajinné štruktúry vo vzťahu k vývoju poľnohospodárskeho využívania zeme, spoluriešiteľ

 

Výskumné a prednáškové pobyty:

Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (2006)

Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2010)

Bölcsészettudományi Kar, Eszterházy Károly Főiskola, Eger (2010)

 

Členstvo v profesijných združeniach:

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Slovenská historická spoločnosť