PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, šéfredaktor časopisu Acta historica Neosoliensia

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
118

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 15:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Vedecko-výskumná činnosť: štvrtok

Kde ma nájdete

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: 118
Telefón: 048 446 7118
Email: pavol.maliniak@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Kvalifikácia:

PhD. - obhájenie dizertačnej práce v odbore slovenské dejiny (2009), Katedra histórie FHV UMB

PhDr. - obhájenie rigoróznej práce v odbore slovenské dejiny (2005), Katedra histórie FHV UMB

Mgr. - obhájenie diplomovej práce v odbore slovenské dejiny (2002), Katedra histórie FHV UMB

 

Priebeh doterajšej odbornej praxe:

od r. 2009 odborný asistent, Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici

2005-2009 vedecko-výskumný pracovník, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici

2004-2005 odborný asistent, Katedra plánovania a tvorby krajiny FEE TU vo Zvolene

2003-2004 historik, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

 

Vedecko-výskumné zameranie:

regionálne dejiny - Zvolenská a Hontianska stolica v stredoveku a ranom novoveku, bádanie zamerané na dejiny hradov a feudálnych panstiev, vývoj vlastníckych vzťahov, kultúru a zamestnanie obyvateľstva, dejiny vybraných obcí a rodov

environmentálne dejiny - Zvolenská stolica v stredoveku a ranom novoveku, výskum ľudských aktivít a ich dopadu v krajine, interpretácia údajov o poľnohospodárstve, využívaní lesov, baníctve, rybnikárstve a ďalších činnostiach pretvárajúcich prírodné prostredie

 

Granty, výskumné projekty

 

Prebiehajúce:

APVV-19-0456 Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov. Pozícia: zástupca zodpovedného riešiteľa

APVV-17-0063 Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. Pozícia: spoluriešiteľ projektu za FF UMB

 

Zrealizované:

 

VEGA 1/0095/17, Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte). Pozícia: vedúci riešiteľ

APVV-0051-12. Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Pozícia: externý spolupracovník

Centrum excelentnosti SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Pozícia: spoluriešiteľ projektu za FF UMB, pracovisko mimo SAV

International Visegrad Fund’s Standard Grant No. 21410013, Archaeology Field School 2014: From prehistoric hill-fort to medieval castle, spoluriešiteľ projektu za FF UMB

International Visegrad Fund’s Standard Grant No. 21310141, Archaeology field school 2013: Secrets of medieval castles, spoluriešiteľ - lektor

International Visegrad Fund’s Standard Grant No. 21210041, Archaeology field school 2012: Discovering past with special hands-on courses at the Deserted castle, spoluriešiteľ - lektor

VEGA 1/0165/11, Reflexia uhorsko-osmanských vzťahov v prameňoch 16. - 17. storočia, spoluriešiteľ

VEGA 1/0270/10, Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918, spoluriešiteľ

VEGA 1/0230/10, Historickogeografická charakteristika výrobných aktivít v lesoch vybraných banských miest, vedúci riešiteľ

UGA 2009, Dejiny lesov vo Zvolenskej stolici od stredoveku do polovice 19. storočia, vedúci riešiteľ

Archeologická prospekcia povodia Litavy a okolia hradu Čabraď, projekt Archeologického ústavu SAV financovaný Úradom vlády SR, 2009, spoluriešiteľ

VEGA 1/4541/07, Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia,

spoluriešiteľ

VEGA 1/4051/07, Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny, spoluriešiteľ

Archeologická prospekcia oblasti stredného Poiplia, projekt Archeologického ústavu SAV financovaný Úradom vlády SR, 2008, spoluriešiteľ

 

Výskumné a prednáškové pobyty:

Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (2006)

Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2010)

Bölcsészettudományi Kar, Eszterházy Károly Főiskola, Eger (2010)

 

Členstvo v profesijných združeniach:

Slovenská historická spoločnosť

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Slovenská onomastická komisia pri JÚ ĽŠ SAV