Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, OZŠP (garant ŠP) učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor ŠP rozširujúce štúdium učiteľstva histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
048 446 7120
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
120

Konzultačné hodiny

Pondelok
11:40 - 13:40
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
VVČ: štvrtok

Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40 Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 120
Telefón: 048 446 7120
Email: Miroslav.Kmet@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

 

VZDELANIE:

 

 

- 1978-1987: Gymnázium Tr. SNP 54, Banská Bystrica (dnes Gymnázium Andreja Sládkoviča) 

 

- 1982-1987: Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici; učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – dejepis (štúdium ukončené s vyznamenaním, s Cenou dekana a s titulom PaedDr.)

 

- 2004 - 2009: doktorandské štúdium (PhD., odbor: slovenské dejiny), Fakulta humanitných vied UMB

 

- 2009: habilitačné konanie – docent (odbor 2.1.9. slovenské dejiny), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

- 2020 – 2021: inauguračné konanie (odbor 2.1.9. slovenské dejiny), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  (vedecko-pedagogický titul vysokoškolského profesora udelený 29. apríla 2021)

  

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

 

- 1987: vychovávateľ –  Študentský domov, Švermova ul., Zvolen

 

- 1987-1988: poddôstojník a dôstojník vojenskej prezenčnej služby, Kadaň (dnes Česká republika)

 

- 1988-1989: vychovávateľ –  Študentský domov, Internátna ul., Banská Bystrica

 

- 1989-1993: hosťujúci učiteľ a lektor slovenského jazyka a literatúry – Slovenské gymnázium, všeobecná škola a kolégium v Békešskej Čabe (Békéscsaba, Maďarsko)

 

1993-2004: stredoškolský učiteľ – Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (28. 3. 2004 ocenenie za pedagogickú činnosť: Ďakovný list predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z príležitosti Dňa učiteľov)

 

2004-2010: odborný asistent – Katedra histórie Fakulty humanitných vied (dnes Filozofická fakulta) UMB v Banskej Bystrici

 

2010-2021: pracovné miesto docenta

 

– od 2022: pracovné miesto profesora

 

  

 

ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH SPOLOČNOSTIACH, V REDAKČNÝCH A VEDECKÝCH RADÁCH ČASOPISOV:

 

– člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV

 

–  člen Centra pre srbsko-slovenské témy pri Archíve Vojvodiny (Nový Sad, Srbsko)

 

–  člen Slovensko-maďarskej a Slovensko-rumunskej zmiešanej komisie historikov pri HÚ SAV

 

– člen Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (Békéscsaba) od 2009, podpredseda od 2018

 

– člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium – odbor Kulturológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – od 2017   

 

člen redakčných rád vedeckých časopisov (aktuálne):

 

⦁ «Науковий вісник Чернiвецького нацiонального унiверситету імені Юрiя Федьковича. Iсторiя» - Vedecký vestník Černiveckej národnej univerzity Jurija Feďkovyča. História; ISSN 2414-9012 – od 2020

Človek a spoločnosť [Individual and Society] (Vydavateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice) – od 2022

 

člen redakčných rád vedeckých a metodických časopisov (v minulosti):

 

⦁ Slovenčinár (Békéscsaba) – 1991-1993;

⦁ MOTUS IN VERBO (Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Arts) – 2012 - 2019 ;

⦁ Druhá svetová = The second World (Historia nostra, o. z., Ružomberok) – 2013 - 2014;

⦁ KOR(R)IDOR (Research institute of state Slovak municipality in Hungary) – 2014 - 2015

 

 

ODBORNÉ ZAMERANIE A AKTIVITY NA PRACOVISKU:

 

– vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo AP história v kombinácii, gestor rozširujúceho štúdia histórie, odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (od 2017), vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov pri Katedre histórie FF UMB (od 2020)

 

– autor vyše 200 publikačných jednotiek na Slovensku a v zahraničí (v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Českej republike), z toho 21 knižných publikácií (vrátane 10 monografií), a to s problematikou dejín dolnozemských Slovákov, dejín historiografie, dejín mlynárstva, dejín školstva a ďalších vybraných tém z národných a regionálnych dejín 19. a 20. storočia, ako aj didaktiky dejepisu; editor textov starších slovenských historikov z 19. storočia a rôznych textových prameňov (4 publikácie); autor a spoluautor vysokoškolských skrípt a učebníc (2 publikácie); spoluautor stredoškolských učebníc dejepisu a slovenského jazyka (3 publikácie)

 

– na Katedre histórie FF UMB vyučuje predmety: didaktika dejepisu a vedenie predmetov pedagogickej praxe, moderné trendy vo výučbe dejepisu, dejiny a historiografia zahraničných Slovákov v 19. a 20. storočí, cirkevné dejiny

  

 

OCENENIA:

 

28. 3. 2004 – Ďakovný list predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z príležitosti Dňa učiteľovocenenie za pedagogickú činnosť 

 

12. 4. 2018 – Cena AGITO PRO MINORICA SLOVACA  od rektora UMB – za odbornú spoluprácu s MC UMB, odborné garantovanie vzdelávacích aktivít a za mimoriadne cennú vedeckovýskumnú činnosť v oblasti dejín dolnozemských Slovákov

 

7. 12. 2018 – Čestná plaketa Za čabianskych Slovákov od Slovenskej samosprávy Békešskej Čaby v spolupráci úradom primátora mesta z príležitosti Dňa národností – za mnohostrannú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť v prospech slovenskej menšiny

 

21. 3. 2019 – Cena Ondreja Štefanka od Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku a Svetového združenia Slovákov v zahraničí – za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete

 

14. 12. 2019 – Ďakovný list predsedu Kultúrneho a vedeckého spolku Ivana Krasku za aktívnu spoluprácu s KVSIK pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozemských Slovákov– udelený z príležitosti 25. výročia vzniku spolku (Nadlak, Rumunsko)