prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor rozširujúceho štúdia histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
048 446 7120
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
120

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
VVČ: utorok

Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 120
Telefón: 048 446 7120
Email: Miroslav.Kmet@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

 

VZDELANIE:

 

 

- 1978-1987: Gymnázium Tr. SNP 54, Banská Bystrica (dnes Gymnázium Andreja Sládkoviča) 

 

- 1982-1987: Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici; učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – dejepis (štúdium ukončené s vyznamenaním, s Cenou dekana a s titulom PaedDr.)

 

- 2004 - 2009: doktorandské štúdium (PhD., odbor: slovenské dejiny), Fakulta humanitných vied UMB

 

- 2009: habilitačné konanie – docent (odbor 2.1.9. slovenské dejiny), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

- 2020 – 2021: inauguračné konanie (odbor 2.1.9. slovenské dejiny), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  (vedecko-pedagogický titul vysokoškolského profesora udelený 29. apríla 2021)

  

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

 

- 1987: vychovávateľ –  Študentský domov, Švermova ul., Zvolen

 

- 1987-1988: poddôstojník a dôstojník vojenskej prezenčnej služby, Kadaň (dnes Česká republika)

 

- 1988-1989: vychovávateľ –  Študentský domov, Internátna ul., Banská Bystrica

 

- 1989-1993: hosťujúci učiteľ a lektor slovenského jazyka a literatúry – Slovenské gymnázium, všeobecná škola a kolégium v Békešskej Čabe (Békéscsaba, Maďarsko)

 

1993-2004: stredoškolský učiteľ – Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (28. 3. 2004 ocenenie za pedagogickú činnosť: Ďakovný list predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z príležitosti Dňa učiteľov)

 

2004-2010: odborný asistent – Katedra histórie Fakulty humanitných vied (dnes Filozofická fakulta) UMB v Banskej Bystrici

 

od 2010: pracovné miesto docenta 

  

 

ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH SPOLOČNOSTIACH, V REDAKČNÝCH A VEDECKÝCH RADÁCH ČASOPISOV:

 

– člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV

 

–  člen Centra pre srbsko-slovenské témy pri Archíve Vojvodiny (Nový Sad, Srbsko)

 

–  člen Slovensko-maďarskej a Slovensko-rumunskej zmiešanej komisie historikov pri HÚ SAV

 

– člen Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (Békéscsaba) od 2009, podpredseda od 2018

 

– člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium – odbor Kulturológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – od 2017   

 

– člen redakčných rád vedeckých časopisov (aktuálne): «Науковий вісник Чернiвецького нацiонального унiверситету імені Юрiя Федьковича. Iсторiя» - Vedecký vestník Černiveckej národnej univerzity Jurija Feďkovyča. História; ISSN 2414-9012; «Науковi працi Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки» - Vedecké práce Kamjanets-Podilskej národnej univerzity Ivana Ogijenka: Historické vedy; ISSN 2014-2254

 

– člen redakčných rád vedeckých a metodických časopisov (v minulosti): Slovenčinár (Békéscsaba) – 1991-1993; MOTUS IN VERBO (Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Arts) – 2012 - 2019 ; Druhá svetová = The second World (Historia nostra, o. z., Ružomberok) – 2013 - 2014; KOR(R)IDOR (Research institute of state Slovak municipality in Hungary) – 2014 - 2015

 

 

ODBORNÉ ZAMERANIE A AKTIVITY NA PRACOVISKU:

 

– vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo AP história v kombinácii, gestor rozširujúceho štúdia histórie, odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov pri Katedre histórie FF UMB (od 2020)

 

– autor vyše 190 publikačných jednotiek na Slovensku a v zahraničí (v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Českej republike), z toho 21 knižných publikácií (vrátane 10 monografií), a to s problematikou dejín dolnozemských Slovákov, dejín historiografie, dejín mlynárstva, dejín školstva a ďalších vybraných tém z národných a regionálnych dejín 19. a 20. storočia, ako aj didaktiky dejepisu; editor textov starších slovenských historikov z 19. storočia a rôznych textových prameňov (4 publikácie); autor a spoluautor vysokoškolských skrípt a učebníc (2 publikácie); spoluautor stredoškolských učebníc dejepisu a slovenského jazyka (3 publikácie)

 

– na Katedre histórie FF UMB vyučuje predmety: didaktika dejepisu (a vedenie predmetov pedagogickej praxe), historiografia zahraničných Slovákov v 19. a 20. storočí, cirkevné dejiny, základy muzeológie

  

 

OCENENIA:

 

28. 3. 2004 – Ďakovný list predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z príležitosti Dňa učiteľovocenenie za pedagogickú činnosť 

 

12. 4. 2018 – Cena AGITO PRO MINORICA SLOVACA  od rektora UMB – za odbornú spoluprácu s MC UMB, odborné garantovanie vzdelávacích aktivít a za mimoriadne cennú vedeckovýskumnú činnosť v oblasti dejín dolnozemských Slovákov

 

7. 12. 2018 – Čestná plaketa Za čabianskych Slovákov od Slovenskej samosprávy Békešskej Čaby v spolupráci úradom primátora mesta z príležitosti Dňa národností – za mnohostrannú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť v prospech slovenskej menšiny

 

21. 3. 2019 – Cena Ondreja Štefanka od Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku a Svetového združenia Slovákov v zahraničí – za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete

 

14. 12. 2019 – Ďakovný list predsedu Kultúrneho a vedeckého spolku Ivana Krasku za aktívnu spoluprácu s KVSIK pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozemských Slovákov– udelený z príležitosti 25. výročia vzniku spolku (Nadlak, Rumunsko)