doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo AP história v kombinácii, gestor rozširujúceho štúdia histórie (HiEr), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021)

Telefónne číslo:
048 446 7120
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
120

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:40 - 11:40
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
VVČ: utorok

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 120
Telefón: 048 446 7120
Email: Miroslav.Kmet@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

 

VZDELANIE:

po absolvovaní gymnázia (1978-1982) - v r. 1982-1987 Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

(aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – dejepis, štúdium ukončené s vyznamenaním a Cenou dekana)

 

 

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

 

- 1989-1993 hosťujúci učiteľ a lektor slovenského jazyka a literatúry na Slovenskom gymnáziu, všeobecnej škole a kolégiu v Békešskej Čabe (Békéscsaba, Maďarsko)

- 1991-1993 spoluzakladateľ a redaktor metodického časopisu Slovenčinár, zároveň jazykový redaktor ročenky Čabiansky kalendár (Békéscsaba, Maďarsko)

- 1991 - 2004  externý pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (Békéscsaba, Maďarsko)

 

 

- 1993-2004 pedagóg na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

(28. 3. 2004 ocenenie za pedagogickú činnosť: Ďakovný list predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z príležitosti Dňa učiteľov)

 

 

- 2004 - 2010 odborný asistent na Katedre histórie Fakulty humanitných vied (dnes Filozofickej fakulty) UMB v Banskej Bystrici

- od 2009 člen Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

- od 2010 docent

 

- člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, člen Slovensko-maďarskej a Slovensko-rumunskej zmiešanej komisie historikov

 

 

- autor vyše 160 publikačných jednotiek (na Slovensku a v zahraničí - v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Českej republike), z toho 5 monografií, a to

s problematikou dejín dolnozemských Slovákov, dejín historiografie, dejín mlynárstva, dejín školstva a ďalších vybraných tém z národných a regionálnych dejín 19. a 20. storočia, ako aj didaktiky dejepisu

 

 

- editor textov starších slovenských historikov z 19. storočia (2 publikácie) a rôznych textových prameňov (2 publikácie)

- spoluautor stredoškolských učebníc dejepisu a slovenského jazyka (3 publikácie)

  

 

- na Katedre histórie FF UMB vyučuje predmety: didaktika dejepisu (a vedenie pedagogickej praxe), moderné trendy vo výučbe dejepisu, dejiny a historiografia zahraničných Slovákov v 19. a 20. storočí, cirkevné dejiny