doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo AP história v kombinácii, gestor rozširujúceho štúdia histórie (HiEr), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
048 446 7120
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
120

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:30 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
VVČ: utorok

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 120
Telefón: 048 446 7120
Email: Miroslav.Kmet@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

 

VZDELANIE:

 

 

- 1978-1987 Gymnázium Tr. SNP 54, Banská Bystrica (dnes Gymnázium Andreja Sládkoviča) 

 

- 1982-1987 Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici; aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – dejepis (štúdium ukončené s vyznamenaním a Cenou dekana)

 

 

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

 

- 1988-1989 vychovávateľ - Študentský domov, Internátna ul., Banská Bystrica

 

- 1989-1993 hosťujúci učiteľ a lektor slovenského jazyka a literatúry - Slovenské gymnázium, všeobecná škola a kolégium v Békešskej Čabe (Békéscsaba, Maďarsko)

 

1993-2004 pedagóg - Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

 

(28. 3. 2004 ocenenie za pedagogickú činnosť: Ďakovný list predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z príležitosti Dňa učiteľov)

 

2004 - 2010 odborný asistent - Katedra histórie Fakulty humanitných vied (dnes Filozofická fakulta) UMB v Banskej Bystrici

 

od 2010 docent 

 

 

– člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV, člen Centra pre srbsko-slovenské témy pri Archíve Vojvodiny (Nový Sad), člen Slovensko-maďarskej a Slovensko-rumunskej zmiešanej komisie historikov pri HÚ SAV

 

– člen Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (Békéscsaba) od 2009, podpredseda od 2018

 

– člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium – odbor Kulturológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – od 2017   

 

– člen redakčných rád vedeckých časopisov (aktuálne): «Науковий вісник Чернiвецького нацiонального унiверситету імені Юрiя Федьковича. Iсторiя» - Vedecký vestník Černiveckej národnej univerzity Jurija Feďkovyča. História; ISSN 2414-9012; «Науковi працi Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки» - Vedecké práce Kamjanets-Podilskej národnej univerzity Ivana Ogijenka: Historické vedy; ISSN 2014-2254

 

– člen redakčných rád vedeckých a metodických časopisov (v minulosti): Slovenčinár (Békéscsaba) – 1991-1993; MOTUS IN VERBO (Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Arts) – 2012 - 2019 ; Druhá svetová = The second World (Historia nostra, o. z., Ružomberok) – 2013 - 2014; KOR(R)IDOR (Research institute of state Slovak municipality in Hungary) – 2014 - 2015;

 

– autor vyše 180 publikačných jednotiek (na Slovensku a v zahraničí – v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Českej republike), z toho 17 knižných publikácií (vrátane 8 monografií), a to s problematikou dejín dolnozemských Slovákov, dejín historiografie, dejín mlynárstva, dejín školstva a ďalších vybraných tém z národných a regionálnych dejín 19. a 20. storočia, ako aj didaktiky dejepisu; editor textov starších slovenských historikov z 19. storočia a rôznych textových prameňov (4 publikácie); autor a spoluautor vysokoškolských skrípt a učebníc (2 publikácie); spoluautor stredoškolských učebníc dejepisu a slovenského jazyka (3 publikácie)

 

– na Katedre histórie FF UMB vyučuje predmety: didaktika dejepisu (a vedenie pedagogickej praxe), historiografia zahraničných Slovákov v 19. a 20. storočí, dejiny zahraničných Slovákov, cirkevné dejiny, muzeopedagogika, dejiny múzejníctva

 

OCENENIA:

 

12. 4. 2018 – Cena AGITO PRO MINORICA SLOVACA  od rektora UMB – za odbornú spoluprácu s MC UMB, odborné garantovanie vzdelávacích aktivít a za mimoriadne cennú vedeckovýskumnú činnosť v oblasti dejín dolnozemských Slovákov

 

7. 12. 2018 – Čestná plaketa Za čabianskych Slovákov od Slovenskej samosprávy Békešskej Čaby v spolupráci úradom primátora mesta z príležitosti Dňa národností – za mnohostrannú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť v prospech slovenskej menšiny

 

21. 3. 2019 – Cena Ondreja Štefanka od Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku a Svetového združenia Slovákov v zahraničí – za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete