Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SAV

Číslo projektu:1/0202/21
Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Melicherčíková Miroslava, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie