Exaktná učebnica tlmočenia

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:026UMB-4/2019
Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:2019: Melicherčíková, Pliešovská, Laš, Lauková
Zahraničný projekt:nie