Cudzojazyčná edukácia v seniorskom veku

Informácie o projekte

Teaching foreign languages to senior learners

Predložený projekt sa venuje tým andragogickým, geragogickým, psychologickým a didaktickým východiskám, ktoré majú priamy a nepriamy vplyv na vzdelávania jedincov v seniorskom veku a obzvlášť sa zameriame na tie, ktoré sú kľúčové pri cudzojazyčnej edukácii, konkrétne pri výučbe anglického jazyka na univerzitách tretieho veku, kluboch dôchodcov a pod.. Považujeme za dôležité poukázať na tie determinanty, ktoré ovplyvňujú úspešnosť jazykového vzdelávania seniorov nielen vo vzťahu k rozvíjaniu ich komunikačnej kompetencie v anglickom jazyku, ale aj vo vzťahu k ich osobnostným a sociálnym potrebám.Našim zámerom je vzbudiť povedomie o vzdelávacích potrebách a prístupe k seniorom pri výučbe cudzích jazykov medzi študentmi a absolventmi učiteľstva akademických predmetov - špecializácia anglický jazyk, ktorí budú ako učitelia/lektori pôsobiť aj na univerzitách tretieho veku, jazykových školách a iných inštitúciách, ktoré ponúkajú vzdelávanie seniorom u nás a v zahraničí.

Vyhlasovateľ:

Kultúrna edukačná agentúra SR (KEGA)

Číslo projektu:003UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.
Spoluriešitelia:2018: Vajdičková (Z), Vašašová (PdF UMB)
2019: Vajdičková (Z), Vašašová (PdF UMB)
Zahraničný projekt:nie