doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K143

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
08:15 - 09:4512:30 - 13:30
Piatok
-
Individuálne konzultácie je možné dohodnúť mailom; konzultačné hodiny platia len počas semestra (nie počas skúškového obdobia)

Kde ma nájdete

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského ulica 51
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K143
Telefón: 048 446 51 43
Email: jaromir.krsko@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

 

 

Vzdelanie

1973 – 1981

Základná deväťročná škola v Turčianskych Tepliciach

1981 - 1985

Gymnázium v Turčianskych Tepliciach

1986 - 1991

Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk a literatúra - občianska náuka

1993 - 1999

Filozofická fakulta UK v Bratislave

doktorandské štúdium vo vednom odbore 73-03-9 slovenský jazyk

23. 2. 1999 – obhájenie dizertačnej práce Terénne názvy z Muránskej doliny

2004

Filozofická fakulta UK v Bratislave

26. 2. 2004 – habilitácia na docenta vo vednom odbore 73-03-9 slovenský jazyk

Študijné pobyty a stáže

26. – 30. 6. 1995 – študijný pobyt v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave

19. – 22. 3. 2001 – prednáškový pobyt na FF Univerzity Karlovej a v Ústave pro jazyk český v Prahe

26. – 28. 4. 2004 – prednáškový pobyt na FF Univerzity Karlovej a v Ústave pro jazyk český v Prahe

2006 – 2007 – cyklické kurzy práce s PC (Word, Excell, Power Point, tvorba web stránok, e-learning)

24. – 26. 4. 2007 – prednáškový pobyt na FF Univerzity Karlovej a v Ústave pro jazyk český v Prahe

Prehľad kvalifikácie a pracovnej praxe

1991

Základná škola Jána Kollára Mošovce, okr. Martin

učiteľ

1992

Gymnázium vo Veľkom Krtíši

stredoškolskýučiteľ

1992

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

-- od r. 1992 - asistent Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

-- od r. 1994 - odborný asistent Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

-- od r. 2004 - docent Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

-- od r. 2007 do 31. 8. 2009 - mimoriadny profesor Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

-- od r. 1994 - vedúci oddelenia jazyka Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

-- od 1. 11. 1998 do 30. 6. 1999 - poverený vedením Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

-- od 1. 7. 1999 do 31. 8. 2001 - vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

-- od 1. 3. 2004 do 30. 6. 2004 - poverený vedením Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

OCenenia a vyznamenania

-- ukončenie maturitnej skúšky s vyznamenaním (1985)

-- ukončenie štátnej záverečnej skúšky s vyznamenaním – cena dekana PF v Banskej Bystrici (1991)

-- cena primátora mesta Revúca (1999)

-- udelený vedecký titul PhD. (1999)

-- pamätný list rektora Univerzity Mateja Bela (2002)

-- udelený pedagogický titul doc. (2004)

-- vymenovaný za mimoriadneho profesora FHV UMB (1. 9. 2007)

-- cena rektorky UMB v oblasti vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia za rok 2008 v kategórii Spoločenské vedy a teológia za vedeckú

monografiu Hydronymia povodia Hrona (2009)

 

Pedagogická činnosť

Vyučujem predmety:

Základy jazykovedy

Základy slavistiky

Vývin slovenského jazyka a dialektológia

Dejiny spisovnej slovenčiny

Vývin pravopisu

Toponomastika

Terénny výskum národného jazyka

Vývin a teória národného jazyka

Lexikológia

Staroslovienčina

Onomastika

Vývin lexiky po IX. storočí

Mapové zobrazenia heuristických výskumov

Vedecká činnosť

Oblasť výskumu:

onomastika, toponomastika, socioonomastika, lexikológia, dejiny jazyka, dialektológia

 

Členstvo v komisiách a orgánoch

- od r. 1994 do 24. 5. 2000 – člen akademického senátu FHV UMB

- od 5. 5. 1997 do 24. 5. 2000 – podpredseda akademického senátu FHV UMB

- od 19. 5. 2003 do 10. 5. 2007– predseda akademického senátu FHV UMB

- od 10. 5. 2007 do – predseda akademického senátu FHV UMB

- od septembra 1999 do 13. 12. 1999 – člen akademického senátu UMB

- od 5. 12. 2006 – podpredseda akademického senátu UMB

- od r. 1995 – člen predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

- od r. 2007 – člen predsedníctva Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

- od r. 2007 – predseda banskobystrickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti

- od r. 2007 – člen spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na FHV UMB v Banskej Bystrici

- od r. 2007 – člen Slovanskej onomastickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov

- od r. 2009 - člen Slovenského komitétu slavistov

- od r. 2009 – člen spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na FF UKF v Nitre

 

 

 

Kontaktný formulár

=