prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre vedu

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K143

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
12:15 - 16:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Individuálne konzultácie je možné dohodnúť mailom; konzultačné hodiny platia len počas semestra (nie počas skúškového obdobia)

Kde ma nájdete

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského ulica 51
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K143
Telefón: 048 446 51 43
Email: jaromir.krsko@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Prehľad kvalifikácie a pracovnej praxe

 

1991- 1992 (august 1991 – 31. 1. 1992)

Základná škola Jána Kollára Mošovce, okr. Martin

učiteľ

 

1992 (1. 2 1992 – 31. 7. 1992)

 

Gymnázium vo Veľkom Krtíši

stredoškolský učiteľ

 

1992

 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

- od 1. 8. 1992 – asistent  Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od r. 1994 – odborný asistent Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od r. 1994 do r. 2010 – vedúci oddelenia jazyka Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 11. 1998  do 30. 6. 1999 – poverený vedením Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 7. 1999 do 31. 8. 2001 – vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 3. 2004 do 30. 6. 2004 – poverený vedením Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 4. 2004 – docent Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2009 – mimoriadny profesor Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 9. 2009 – docent Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 1. 2014 – docent Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB

- od 4. 12. 2017 - profesor Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB

 

Vzdelanie

1973 – 1981

Základná deväťročná škola v Turčianskych Tepliciach

 

1981 - 1985

Gymnázium  v Turčianskych Tepliciach

 

1986 - 1991

Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka

 

1993 - 1999

Filozofická fakulta UK v Bratislave

doktorandské štúdium vo vednom odbore 73-03-9 slovenský jazyk

23. 2. 1999 – obhájenie dizertačnej práce Terénne názvy z Muránskej doliny

 

2004

Filozofická fakulta UK v Bratislave

26. 2. 2004 – habilitácia na docenta vo vednom odbore 73-03-9 slovenský jazyk

2007

1. 9. 2007 – vymenovaný za mimoriadneho profesora FHV UMB

 

2017

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

4. 12. 2017 – vymenovaný za profesora vo vednom odbore 2.1.33  všeobecná jazykoveda

 

 

Študijné pobyty a stáže

 

26. – 30. 6. 1995 – študijný pobyt v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave

1999 – kurz manažmentu pre riadiacich pracovníkov na UMB

19. – 22. 3. 2001 – prednáškový pobyt na FF Univerzity Karlovej  a Ústave pro jazyk český v Prahe

26. – 28. 4. 2004 – prednáškový pobyt na FF Univerzity Karlovej  a Ústave pro jazyk český v Prahe

2006 – 2007 – cyklické kurzy práce s PC (Word, Excell, Power Point, tvorba web stránok)

24. – 26. 4. 2007 – prednáškový pobyt na FF Univerzity Karlovej  a Ústave pro jazyk český v Prahe

20. – 24. 4. 2009 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

12. – 14. 4 2010 – študijný pobyt v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave

17. – 20. 5 2011 – študijný pobyt v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave

2. – 5. 11. 2011 – prednáškový pobyt na Univerzite v Bukurešti (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi

Literaturi,Străine Departamentul de filologie rusă şi de limbi slave)

10. – 12. 4. 2013 – prednáškový pobyt na Sliezskej Univerzite v Katoviciach (Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii

Słowiańskiej)

14. – 18. 10. 2013 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na FF Ostravskej univerzity v Ostrave

13. – 17. 1 2014 – študijný pobyt v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave

20. – 24. 4. 2015 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na FF Palackého univerzity v Olomouci

5. – 8. 10. 2015 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na FF Ostravskej univerzity v Ostrave

1.-5. 5. 2017 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na PdF Univerzity Karlovej v Prahe

16. – 20. 4. 2018 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na FF Jihočeské univerzite v Českých Budejoviciach

 

Ocenenia a vyznamenania

 

- ukončenie maturitnej skúšky s vyznamenaním (1985)

- ukončenie štátnej záverečnej skúšky s vyznamenaním – cena dekana PF v Banskej Bystrici (1991)

- cena primátora mesta Revúca (1999)

- udelený vedecký titul PhD. (1999)

- pamätný list rektora Univerzity Mateja Bela (2002)

- udelený pedagogický titul doc. (2004)

- cena rektorky UMB v oblasti vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia za rok 2008 v kategórii Spoločenské vedy  teológia za vedeckú monografiu Hydronymia povodia Hrona (2009)

- cena dekana FF UMB za vedeckú monografiu Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu (2015)

 

Členstvo v komisiách a orgánoch

 

- od r. 1994 do 24. 5. 2000 – člen akademického senátu FHV UMB

- od 5. 5. 1997 do 24. 5. 2000 – podpredseda akademického senátu FHV UMB

- od 19. 5. 2003  do 10. 5. 2007– predseda akademického senátu FHV UMB

- od 10. 5. 2007  do 16. 5. 2011 – predseda akademického senátu FHV UMB

- od septembra 1999 do  13. 12. 1999 – člen akademického senátu UMB

- od 5. 12. 2006 do 1. 12. 2010 – podpredseda akademického senátu UMB

-   od roku 2001 korešpondent talianskeho onomastického časopisu Rivista Italiana di Onomastica za Slovenskú republiku

- od r. 2007 do 26. 10. 2013 – člen predsedníctva Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

- od r. 2007 do 26. 10. 2013 – predseda banskobystrickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

- od r. 1995 – člen predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

- od r. 2008 – člen Slovanskej onomastickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov

- od 24. 8. 2013 podpredseda Slovanskej onomastickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov

- od r. 2009 – člen Slovenského komitétu slavistov

- od r. 2016 – člen predsedníctva Slovenského komitétu slavistov

- od r. 2016 – tajomník Slovenského komitétu slavistov

- od r. 2007 – člen spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na FF UMB v Banskej Bystrici

- od r. 2009 – člen spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na FF UKF v Nitre

- od r. 2013 – člen spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na PF Trnavskej univerzity v Trnave

- od r. 2015 – člen oborové rady oboru Český jazyk na FF Ostravskej univerzity v Ostrave

- od r. 2012 – člen redakčnej rady časopisu Prace Jȩzykoznawcze (Olsztyn, Poľská republika)

- od 11. 9. 2012 – člen Komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre zapožičiavanie čestných názvov štátnym a súkromným školám a školským zariadeniam

- od 26. 4. 2013 – člen redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca

- od 1. 1. 2019 - člen medzinárodnej redakčnej rady časopisu Acta onomastica (Praha, Česká republika)

 

Kontaktný formulár

=