Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre vedu

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K143

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:50 - 13:15
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Individuálne konzultácie je možné dohodnúť mailom; konzultačné hodiny platia len počas semestra (nie počas skúškového obdobia)

Kde ma nájdete

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského ulica Tajovského ulica
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K143
Telefón: 048 446 51 43
Email: jaromir.krsko@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Prehľad kvalifikácie a pracovnej praxe

 

1991- 1992 (august 1991 – 31. 1. 1992)

Základná škola Jána Kollára Mošovce, okr. Martin

učiteľ

 

1992 (1. 2 1992 – 31. 7. 1992)

 

Gymnázium vo Veľkom Krtíši

stredoškolský učiteľ

 

1992

 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

- od 1. 8. 1992 – asistent  Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od r. 1994 – odborný asistent Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od r. 1994 do r. 2010 – vedúci oddelenia jazyka Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 11. 1998  do 30. 6. 1999 – poverený vedením Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 7. 1999 do 31. 8. 2001 – vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 3. 2004 do 30. 6. 2004 – poverený vedením Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 4. 2004 – docent Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2009 – mimoriadny profesor Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 9. 2009 – docent Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- od 1. 1. 2014 – docent Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB

- od 4. 12. 2017 - profesor Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB

 

Vzdelanie

1973 – 1981

Základná deväťročná škola v Turčianskych Tepliciach

 

1981 - 1985

Gymnázium  v Turčianskych Tepliciach

 

1986 - 1991

Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka

 

1993 - 1999

Filozofická fakulta UK v Bratislave

doktorandské štúdium vo vednom odbore 73-03-9 slovenský jazyk

23. 2. 1999 – obhájenie dizertačnej práce Terénne názvy z Muránskej doliny

 

2004

Filozofická fakulta UK v Bratislave

26. 2. 2004 – habilitácia na docenta vo vednom odbore 73-03-9 slovenský jazyk

2007

1. 9. 2007 – vymenovaný za mimoriadneho profesora FHV UMB

 

2017

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

4. 12. 2017 – vymenovaný za profesora vo vednom odbore 2.1.33  všeobecná jazykoveda

 

 

Študijné pobyty a stáže

 

26. – 30. 6. 1995 – študijný pobyt v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave

1999 – kurz manažmentu pre riadiacich pracovníkov na UMB

19. – 22. 3. 2001 – prednáškový pobyt na FF Univerzity Karlovej  a Ústave pro jazyk český v Prahe

26. – 28. 4. 2004 – prednáškový pobyt na FF Univerzity Karlovej  a Ústave pro jazyk český v Prahe

2006 – 2007 – cyklické kurzy práce s PC (Word, Excell, Power Point, tvorba web stránok)

24. – 26. 4. 2007 – prednáškový pobyt na FF Univerzity Karlovej  a Ústave pro jazyk český v Prahe

20. – 24. 4. 2009 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

12. – 14. 4 2010 – študijný pobyt v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave

17. – 20. 5 2011 – študijný pobyt v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave

2. – 5. 11. 2011 – prednáškový pobyt na Univerzite v Bukurešti (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi

Literaturi,Străine Departamentul de filologie rusă şi de limbi slave)

10. – 12. 4. 2013 – prednáškový pobyt na Sliezskej Univerzite v Katoviciach (Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii

Słowiańskiej)

14. – 18. 10. 2013 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na FF Ostravskej univerzity v Ostrave

13. – 17. 1 2014 – študijný pobyt v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave

20. – 24. 4. 2015 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na FF Palackého univerzity v Olomouci

5. – 8. 10. 2015 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na FF Ostravskej univerzity v Ostrave

1.-5. 5. 2017 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na PdF Univerzity Karlovej v Prahe

16. – 20. 4. 2018 – prednáškový pobyt v rámci učiteľskej mobility programu Erasmus na FF Jihočeské univerzite v Českých Budejoviciach

 

Ocenenia a vyznamenania

 

- ukončenie maturitnej skúšky s vyznamenaním (1985)

- ukončenie štátnej záverečnej skúšky s vyznamenaním – cena dekana PF v Banskej Bystrici (1991)

- cena primátora mesta Revúca (1999)

- udelený vedecký titul PhD. (1999)

- pamätný list rektora Univerzity Mateja Bela (2002)

- udelený pedagogický titul doc. (2004)

- cena rektorky UMB v oblasti vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia za rok 2008 v kategórii Spoločenské vedy  teológia za vedeckú monografiu Hydronymia povodia Hrona (2009)

- cena dekana FF UMB za vedeckú monografiu Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu (2015)

 

Členstvo v komisiách a orgánoch

 

- od r. 1994 do 24. 5. 2000 – člen akademického senátu FHV UMB

- od 5. 5. 1997 do 24. 5. 2000 – podpredseda akademického senátu FHV UMB

- od 19. 5. 2003  do 10. 5. 2007– predseda akademického senátu FHV UMB

- od 10. 5. 2007  do 16. 5. 2011 – predseda akademického senátu FHV UMB

- od septembra 1999 do  13. 12. 1999 – člen akademického senátu UMB

- od 5. 12. 2006 do 1. 12. 2010 – podpredseda akademického senátu UMB

-   od roku 2001 korešpondent talianskeho onomastického časopisu Rivista Italiana di Onomastica za Slovenskú republiku

- od r. 2007 do 26. 10. 2013 – člen predsedníctva Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

- od r. 2007 do 26. 10. 2013 – predseda banskobystrickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

- od r. 1995 – člen predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

- od r. 2008 – člen Slovanskej onomastickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov

- od 24. 8. 2013 podpredseda Slovanskej onomastickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov

- od r. 2009 – člen Slovenského komitétu slavistov

- od r. 2016 – člen predsedníctva Slovenského komitétu slavistov

- od r. 2016 – tajomník Slovenského komitétu slavistov

- od r. 2007 – člen spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na FF UMB v Banskej Bystrici

- od r. 2009 – člen spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na FF UKF v Nitre

- od r. 2013 – člen spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra na PF Trnavskej univerzity v Trnave

- od r. 2015 – člen oborové rady oboru Český jazyk na FF Ostravskej univerzity v Ostrave

- od r. 2012 – člen redakčnej rady časopisu Prace Jȩzykoznawcze (Olsztyn, Poľská republika)

- od 11. 9. 2012 – člen Komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre zapožičiavanie čestných názvov štátnym a súkromným školám a školským zariadeniam

- od 26. 4. 2013 – člen redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca

- od 1. 1. 2019 - člen medzinárodnej redakčnej rady časopisu Acta onomastica (Praha, Česká republika)

 

Kontaktný formulár

=