Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého jazyka po angličtine

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:004TU Z-4/2019
Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:Technická univerzita vo Zvolene
Spoluriešitelia:za FF UMB: Chovancová (V), Urbancová (Z)
Zahraničný projekt:nie