Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ceepus pobyty

Katedra romanistiky (španielska sekcia) je zapojená do CEEPUS siete Red de Hispanistas de Europa Central.
Toto zapojenie okrem iného umožňuje využívať štipendijné mobility pre študentov aj učiteľov, podobne ako je to v programe Erasmus.

pobyty v rámci siete

Na štipendijné pobyty v rámci CEEPUS siete Red de Hispanistas de Europa Central sa môžu hlásiť študenti programu Španielsky jazyk a kultúra.

Termín prihlášok:

každoročne 15. júna na štipendijné pobyty v zimnom semestri nasledujúceho akademického roku
každoročne 31. októbra na štipendijné pobyty v letnom semestri prebiehajúceho akademického roku

Študenti majú možnosť absolvovať (krátkodobý alebo semestrálny) študijný pobyt na niektorej z partnerských univerzít.
Zmyslom krátkodobého programu, v dĺžke 1-2 mesiace, je napr. vypracovanie práce, výskum v archívoch, knižniciach, apod.
Semestrálny študijný pobyt je možné absolvovať (aj opakovane) v dĺžke 3-10 mesiacov v jednom stupni štúdia. Podrobnejšie informácie o podmienkach, prihlásení, povinnostiach, atď. nájdete na stránkach domácej agentúry SAIA https://ceepus.saia.sk/sk/.
Výška štipendia závisí od hostiteľskej krajiny.
Zoznam partnerských univerzít zapojených do siete nájdete na priamo na stránkach siete.

 

pobyty mimo siete - Freemover

Termín prihlášok: do 30. novembra

Na tieto pobyty sa môžu hlásiť študenti všetkých programov, ktoré naša katedra ponúka. Freemoveri majú možnosť hlásiť sa na akúkoľvek univerzitu v ostatných členských krajinách, ktorá je zapojená alebo oprávnená zapojiť sa do programu CEEPUS (zoznam oprávnených inštitúcií určujú každý rok ministerstvá školstva jednotlivých členských krajín, pre viac informácií je potrebné kontaktovať Národné kancelárie CEEPUS).
Prioritne sú schvaľované prihlášky uchádzačov v rámci sietí. Mimosieťové mobility (freemover) sú schvaľované v prípade, že národná kancelária v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi.

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover v zimnom ani v letnom semestri.

 

V prípade záujmu o pobyt či bližšie informácie sa môžete obrátiť na partnerskú koordinátorku siete:

Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Vysokoškolská učiteľka, partnerská koordinátorka pre CEEPUS (sieť Red de Hispanistas de Europa Central)

Telefónne číslo:
048 446 5132
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 132 (Tajovského 51)